DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00073440333227Lipase
Gene listDPGLEAN22571
DPGLEAN22570
DPGLEAN11735
DPGLEAN11734
DPGLEAN03322
DPGLEAN18680
DPGLEAN21329
DPGLEAN00438
DPGLEAN11845
DPGLEAN11854
DPGLEAN11855
DPGLEAN15728
DPGLEAN17620
DPGLEAN12159
DPGLEAN09290
DPGLEAN10854
DPGLEAN10852
DPGLEAN08328
DPGLEAN12482
DPGLEAN12717
DPGLEAN03143
DPGLEAN19274
DPGLEAN01266
DPGLEAN01270
DPGLEAN03761
DPGLEAN16537
DPGLEAN16552
DPGLEAN16553
DPGLEAN19370
DPGLEAN19373
DPGLEAN02215
DPGLEAN11386
DPGLEAN06070
DPGLEAN04116
DPGLEAN20497
DPGLEAN11984
DPGLEAN00729
DPGLEAN09796
DPGLEAN19800
DPGLEAN20641
BGIBMGA008960
BGIBMGA009162
BGIBMGA009136
BGIBMGA000301
BGIBMGA010601
BGIBMGA010633
BGIBMGA003664
BGIBMGA014197
BGIBMGA010400
BGIBMGA011895
BGIBMGA011864
BGIBMGA011617
BGIBMGA004756
BGIBMGA005179
BGIBMGA005187
BGIBMGA005196
BGIBMGA008731
BGIBMGA014053
BGIBMGA000411
BGIBMGA004689
BGIBMGA010600
BGIBMGA010582
BGIBMGA001507
BGIBMGA001508
BGIBMGA001506
BGIBMGA000876
BGIBMGA010401
BGIBMGA008382
BGIBMGA003917
BGIBMGA003920
BGIBMGA003368
BGIBMGA002670
BGIBMGA002669FBpp0074279
FBpp0071330
FBpp0071359
FBpp0110099
FBpp0292601
FBpp0082679
FBpp0079264
FBpp0080483
FBpp0076717
FBpp0074166
FBpp0290351
FBpp0077840
FBpp0071354
FBpp0075566
FBpp0084449
FBpp0084450
FBpp0084519
FBpp0084520
FBpp0084521
FBpp0111663
FBpp0289183
FBpp0297922
FBpp0086195
FBpp0111664
FBpp0073652
FBpp0070831
FBpp0084270
FBpp0077431
FBpp0084522
FBpp0084523
FBpp0289339
FBpp0074167
TC005503
TC004656
TC004657
TC001672
TC010964
TC000236
TC009724
TC009725
TC012121
TC012150
TC012151
TC012152
TC012153
TC011935
TC010537
TC003022
TC011211
TC011212
TC011285
TC012314
TC012528
TC012609
TC016333
TC011286
TC007042
TC001417
TC004146