DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00085931263033CUB
Gene list
DPGLEAN20302
DPGLEAN15928
DPGLEAN02177
DPGLEAN00876
DPGLEAN20629
DPGLEAN08174
DPGLEAN14665
DPGLEAN17110
DPGLEAN16673
DPGLEAN18655
DPGLEAN21163
DPGLEAN18328
DPGLEAN17495
DPGLEAN06229
DPGLEAN10880
DPGLEAN08368
DPGLEAN16172
DPGLEAN21983
DPGLEAN11261
DPGLEAN05635
DPGLEAN14081
DPGLEAN14082
DPGLEAN14083
DPGLEAN16882
DPGLEAN04937
DPGLEAN09413
DPGLEAN10765
DPGLEAN03058
DPGLEAN20753
DPGLEAN05257
DPGLEAN06408


BGIBMGA002771
BGIBMGA005365
BGIBMGA012488
BGIBMGA004841
BGIBMGA002519
BGIBMGA002518
BGIBMGA006249
BGIBMGA006252
BGIBMGA006248
BGIBMGA013556
BGIBMGA014469
BGIBMGA011522
BGIBMGA014545
BGIBMGA005199
BGIBMGA011959
BGIBMGA011961
BGIBMGA011962
BGIBMGA011911
BGIBMGA002132
BGIBMGA014029
BGIBMGA000500
BGIBMGA003525
BGIBMGA010816
BGIBMGA013818
BGIBMGA006331
BGIBMGA006332FBpp0084068
FBpp0076317
FBpp0074617
FBpp0073611
FBpp0077926
FBpp0288820
FBpp0297894
FBpp0087875
FBpp0076397
FBpp0077332
FBpp0271945
FBpp0080598
FBpp0086866
FBpp0083152
FBpp0076239
FBpp0084070
FBpp0292927
FBpp0297915
FBpp0111566
FBpp0087874
FBpp0086867
FBpp0288819
FBpp0290558
FBpp0290374
FBpp0290604
FBpp0293228
FBpp0112078
FBpp0079163
FBpp0088737
FBpp0087871TC007861
TC030072
TC030073
TC011786
TC006006
TC013670
TC014772
TC003136
TC003181
TC003182
TC014696
TC014697
TC006587
TC013005
TC005238
TC009862
TC011197
TC011247
TC011248
TC015389
TC000979
TC000187
TC012834
TC012862
TC011691
TC010811
TC009275
TC000871
TC003271
TC005893
TC005576
TC002456
TC007013