DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00657837384715MADF domain
Gene list


DPGLEAN11502
DPGLEAN14347
DPGLEAN01916
DPGLEAN18750
DPGLEAN10963
DPGLEAN11015
DPGLEAN11016
DPGLEAN15810
DPGLEAN15811
DPGLEAN17319
DPGLEAN06551
DPGLEAN15268
DPGLEAN09545
DPGLEAN11097
DPGLEAN03902
DPGLEAN15083
DPGLEAN15084
DPGLEAN01303
DPGLEAN01404
DPGLEAN20054
DPGLEAN10348
DPGLEAN15453
DPGLEAN22283
DPGLEAN11587
DPGLEAN15658
DPGLEAN07490
DPGLEAN08237
DPGLEAN08238
DPGLEAN08243
DPGLEAN08257
DPGLEAN07103
DPGLEAN05138
DPGLEAN05158
DPGLEAN15512
DPGLEAN20690
DPGLEAN20714
DPGLEAN14478


BGIBMGA012477
BGIBMGA006902
BGIBMGA006954
BGIBMGA011105
BGIBMGA006142
BGIBMGA006277
BGIBMGA005896
BGIBMGA013371
BGIBMGA013372
BGIBMGA012376
BGIBMGA013599
BGIBMGA013068
BGIBMGA013069
BGIBMGA005067
BGIBMGA009445
BGIBMGA009481
BGIBMGA004705
BGIBMGA007371
BGIBMGA007369
BGIBMGA007392
BGIBMGA007394
BGIBMGA007396
BGIBMGA009505
BGIBMGA004316
BGIBMGA004391
BGIBMGA002433
BGIBMGA005547
BGIBMGA012916
BGIBMGA011311
BGIBMGA013422
BGIBMGA013425
BGIBMGA009074
BGIBMGA009346
BGIBMGA002292
BGIBMGA002261
BGIBMGA001838
BGIBMGA003953
BGIBMGA001315

FBpp0072507
FBpp0074376
FBpp0077524
FBpp0071029
FBpp0088053
FBpp0072497
FBpp0075723
FBpp0075471
FBpp0079432
FBpp0073527
FBpp0071502
FBpp0084915
FBpp0088554
FBpp0078212
FBpp0081402
FBpp0073981
FBpp0087220
FBpp0075724
FBpp0086279
FBpp0072074
FBpp0089262
FBpp0083311
FBpp0087772
FBpp0082577
FBpp0072114
FBpp0073520
FBpp0271747
FBpp0087229
FBpp0290078
FBpp0076379
FBpp0071440
FBpp0078211
FBpp0088052
FBpp0088057
FBpp0085913
FBpp0088034
FBpp0113015
FBpp0073867
FBpp0080899
FBpp0080430
FBpp0289653
FBpp0076465
FBpp0076606
FBpp0084261
FBpp0073871
FBpp0075911
FBpp0075913
TC005829
TC000673
TC011878
TC012124
TC009795
TC013089
TC007246
TC009316
TC001654
TC000877
TC003869
TC005890
TC001925
TC002686
TC008384