DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01306958546264BTB/POZ
Gene listDPGLEAN22480
DPGLEAN21475
DPGLEAN15926
DPGLEAN01966
DPGLEAN07431
DPGLEAN18695
DPGLEAN00492
DPGLEAN15755
DPGLEAN15836
DPGLEAN14789
DPGLEAN16657
DPGLEAN18595
DPGLEAN13295
DPGLEAN10680
DPGLEAN09995
DPGLEAN13792
DPGLEAN16406
DPGLEAN09187
DPGLEAN10862
DPGLEAN08374
DPGLEAN11140
DPGLEAN11213
DPGLEAN02860
DPGLEAN03797
DPGLEAN03824
DPGLEAN12723
DPGLEAN12724
DPGLEAN12982
DPGLEAN03226
DPGLEAN15037
DPGLEAN19685
DPGLEAN10366
DPGLEAN07866
DPGLEAN01576
DPGLEAN17693
DPGLEAN17706
DPGLEAN19333
DPGLEAN19362
DPGLEAN08757
DPGLEAN13514
DPGLEAN22614
DPGLEAN22656
DPGLEAN05561
DPGLEAN10128
DPGLEAN00035
DPGLEAN00052
DPGLEAN02446
DPGLEAN08260
DPGLEAN04293
DPGLEAN03050
DPGLEAN15557
DPGLEAN15583
DPGLEAN09798
DPGLEAN20719
DPGLEAN10480
DPGLEAN10300
DPGLEAN10325
DPGLEAN06459


BGIBMGA008942
BGIBMGA002702
BGIBMGA005314
BGIBMGA007642
BGIBMGA012495
BGIBMGA004120
BGIBMGA006106
BGIBMGA000316
BGIBMGA000376
BGIBMGA005879
BGIBMGA005898
BGIBMGA013583
BGIBMGA014444
BGIBMGA011506
BGIBMGA011597
BGIBMGA003094
BGIBMGA010339
BGIBMGA001210
BGIBMGA011825
BGIBMGA011859
BGIBMGA007155
BGIBMGA006426
BGIBMGA006492
BGIBMGA007329
BGIBMGA007372
BGIBMGA005139
BGIBMGA008687
BGIBMGA005281
BGIBMGA002948
BGIBMGA002966
BGIBMGA002863
BGIBMGA001072
BGIBMGA010850
BGIBMGA002026
BGIBMGA002080
BGIBMGA006093
BGIBMGA012932
BGIBMGA001715
BGIBMGA006736
BGIBMGA012517
BGIBMGA004640
BGIBMGA004660
BGIBMGA004699
BGIBMGA012231
BGIBMGA001575
BGIBMGA009907
BGIBMGA009340
BGIBMGA003766
BGIBMGA000033
BGIBMGA006356
BGIBMGA000517
BGIBMGA007530
BGIBMGA011238
BGIBMGA007941


FBpp0072891
FBpp0085700
FBpp0297319
FBpp0071426
FBpp0077004
FBpp0073904
FBpp0082029
FBpp0075260
FBpp0077033
FBpp0072038
FBpp0083463
FBpp0112336
FBpp0070823
FBpp0293498
FBpp0087800
FBpp0085190
FBpp0070184
FBpp0073935
FBpp0087789
FBpp0072630
FBpp0291476
FBpp0292932
FBpp0112152
FBpp0298307
FBpp0071683
FBpp0089330
FBpp0298300
FBpp0290376
FBpp0075887
FBpp0082864
FBpp0077843
FBpp0079181
FBpp0080596
FBpp0082581
FBpp0292329
FBpp0290499
FBpp0070790
FBpp0112408
FBpp0084903
FBpp0080063
FBpp0099767
FBpp0071251
FBpp0086322
FBpp0084527
FBpp0084547
FBpp0111520
FBpp0073397
FBpp0073925
FBpp0086255
FBpp0112713
FBpp0079793
FBpp0289711
FBpp0078081
FBpp0072535
FBpp0072538
FBpp0073518
FBpp0076347
FBpp0289659
FBpp0088384
FBpp0099472
FBpp0079889
FBpp0089417


TC016226
TC016270
TC005474
TC015126
TC007059
TC011439
TC030585
TC030598
TC015037
TC000632
TC006132
TC006410
TC010050
TC005966
TC005972
TC009535
TC009541
TC012628
TC013883
TC003097
TC030733
TC008426
TC014707
TC013203
TC001280
TC007345
TC013098
TC007162
TC012994
TC005344
TC006676
TC003018
TC010383
TC010446
TC010343
TC000415
TC015970
TC000949
TC003616
TC003621
TC011137
TC012869
TC012894
TC012314
TC012366
TC012393
TC013787
TC013792
TC013842
TC009240
TC012547
TC001571
TC001623
TC009594
TC009632
TC005851
TC003349
TC006481
TC000589
TC002427
TC012457
TC012517
TC007721
TC001442