DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01849930223635Tetraspanin
Gene listDPGLEAN05877
DPGLEAN08004
DPGLEAN08005
DPGLEAN21287
DPGLEAN04685
DPGLEAN01021
DPGLEAN18039
DPGLEAN10704
DPGLEAN10705
DPGLEAN10706
DPGLEAN10707
DPGLEAN13798
DPGLEAN17553
DPGLEAN01625
DPGLEAN10939
DPGLEAN08353
DPGLEAN16202
DPGLEAN21820
DPGLEAN21821
DPGLEAN02754
DPGLEAN19309
DPGLEAN01263
DPGLEAN07866
DPGLEAN02327
DPGLEAN02328
DPGLEAN22698
DPGLEAN20489
DPGLEAN10718
DPGLEAN02440
DPGLEAN10518


BGIBMGA002792
BGIBMGA002797
BGIBMGA004120
BGIBMGA011109
BGIBMGA010641
BGIBMGA008286
BGIBMGA007751
BGIBMGA001240
BGIBMGA006408
BGIBMGA002908
BGIBMGA002909
BGIBMGA002919
BGIBMGA002920
BGIBMGA002999
BGIBMGA001022
BGIBMGA001033
BGIBMGA001039
BGIBMGA010813
BGIBMGA011345
BGIBMGA008160
BGIBMGA008161
BGIBMGA008162


FBpp0088095
FBpp0085512
FBpp0088099
FBpp0076234
FBpp0088104
FBpp0087248
FBpp0112958
FBpp0297595
FBpp0075493
FBpp0296958
FBpp0085510
FBpp0085511
FBpp0085513
FBpp0088094
FBpp0088097
FBpp0088105
FBpp0088106
FBpp0088129
FBpp0084286
FBpp0111937
FBpp0271912
FBpp0084454
FBpp0088101
FBpp0074921
FBpp0088103
FBpp0079356
FBpp0085505
FBpp0072039
FBpp0070204
FBpp0088107
FBpp0297988
FBpp0079355
FBpp0079849
FBpp0085381
FBpp0088131
FBpp0085509
TC004312
TC011451
TC004558
TC001533
TC011703
TC009463
TC012640
TC012641
TC012644
TC000754
TC011861
TC011863
TC011864
TC011865
TC007935
TC014706
TC011971
TC004920
TC007531
TC007532
TC007222
TC014463
TC012071
TC001000
TC008242
TC011677
TC011678
TC012358
TC012377
TC012379
TC012380
TC007429
TC007430
TC012488
TC012489