Input MCL group: "MCL13826"

Species#GenesGene list
Homo sapiens1ENSP00000418232
Mus musculus1ENSMUSP00000022469
Pediculus h. humanus1PHUM261940-PA
Pogonomyrmex barbatus1PB14319-RA
Linepithema humile1LH19963-RA
Apis mellifera1GB20077-PA
Nasonia vitripennis1NV12520-PA
Tribolium castaneum1TC014222
Bombyx mori1BGIBMGA008614-PA
Heliconius melpomene1HMEL008861-PA
Danaus plexippus1DPOGS207359
Anopheles gambiae1AGAP011394-PA
Aedes aegypti1AAEL002819-PC
Drosophila pseudobscura1PSEGA11211-PA
Drosophila melanogaster1CG11807-PA
Multiple alignment:

 Hsap_ENSP00000418232     -mAtartFgpeREaepaKeaRvvGselVDtyTvYiIqVtdGShEWTVkH-----------
 Mmus_ENSMUSP00000022469   maAatlsFgpeREaepaKeaRvvGselVDtyTvYvIqVtdGNhEWTikH-----------
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ----MssFlkyhEnSSVgVdeA---tikDnVTYYkIkVKVGSVnWhVmH-----------
 Dple_DPOGS207359       ----MssFinyRnESSVnVsdA---clkDnITfYkIvVnVGTVQWSVsH-----------
 Hmel_HMEL008861-PA      ----MssFvtyRnDSSVnIvdA---nTkDnVTfYkIvVKVGpVQWnVfH-----------
 Phum_PHUM261940-PA      ----MACFykNcDklkItIPRv---eeknkfTvYeIqiEVddVkWSVfH-----------
 Tcas_TC014222        ----MACFwfSQnDTrIEIPnt---eeInnITYYkIvVtVGeIkWhVlH-----------
 Nvit_NV12520-PA       ----MACFlmNQEDvqLsIPsf---eTtDGVTfYvveVKIGTVEWTVkH-----------
 Amel_GB20077-PA       ----MAClllNQEnvhIKIPsA---dTVeGITYYcIeVRIaSIkWTVkH-----------
 Lhum_LH19963-RA       ----MAClllNQEnvNLKIPsA---dTVDGVTYYcIeVgIaSIkWTVkHsqtvqqgkken
 Pbar_PB14319-RA       ----MAClmlNQEnvSLKIPsv---eTVDGVTYYcIeVgIaSIkWTVkH-----------
 Dmel_CG11807-PA       ----MACYyrqhaDTTVtVPKfsnEsSsgGVTYYdIkVRVGkVEWlVer-----------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ----MACYyrqnEETTVtIPKytnEtSsgGVTYYdIkVRVakVEWmVer-----------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ----MAnYqlHsnETSIsIPRi---iTVDsVnYYevliKcGhVmWTVnr-----------
 Agam_AGAP011394-PA      ----MsnYqlHanETTIsIPRi---iTVDsVnYYeIlVKcGqVmWTVnH-----------

 Hsap_ENSP00000418232     ------RYSDFhdLHeKLVaErkidKnLLPPKKiIGknSrSlVEKReKdLEvYLQKlLaa
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ------RYSDFhdLHeKLVaErkidKsLLPPKKiIGknSrSlVEKRerdLEvYLQtlLtt
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------RYnDFvELHDKLVsdHgVgKeLLPPKKvIrNKTPkFVEqRREALnvYLKEVLnY
 Dple_DPOGS207359       ------RYSDFvELHDKLVvdHgVAKDLLPPKKvIrNKTPkFVEqRREALndYLKnVfnY
 Hmel_HMEL008861-PA      ------RYSDFvELHeKLVgdHgVAKDLLPPKKvIrNKTPkFVEqRREALneYLKnVfkY
 Phum_PHUM261940-PA      ------RfrDFaqLHDvLVasHsVAKDLLPPKKvIGNKePTFIEKRRngLEnYLitVvrf
 Tcas_TC014222        ------RYSeFfdLHnqLVtdHgVSKDILPsKKL--------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------RYSeFaELHDtLVldHcVeKDILPPKKLIGNKSeTFVEKRRlgLEtYLnsVyiY
 Amel_GB20077-PA       ------RYnDFaELHDKLVlEnyVkKDILPPKKLIGNKceaFVEKRRlSLEiYLnEVynY
 Lhum_LH19963-RA       vaqlrsRYneFsELHeKLVsEHcVeKDILPPKKLIGNKceaFVEKRRQSLEiYLnaVynY
 Pbar_PB14319-RA       ------RYStFatLHenfVskYcVeKDILPPKKLIGNKceiFVEKRRQSLEiYLnaVynY
 Dmel_CG11807-PA       ------RYrDFanLHeKLVgEisiSKkLLPPKKLvGNKqPSFlEqRREqLEiYLQElLiY
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------RYrDFaqLHDKLVediaiSKkLLPPKKLvGNKqPaFlEqRREqLEaYLQElLiY
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------RYrDFddLHnKLVqErsVAKDkLPPKKvIGNKSPTFlkKRqEALEqYLKEmLtf
 Agam_AGAP011394-PA      ------RYrDFaELHDqLVsErgVSKDkLPPKKvlGNKSPTFlkKRqEALEqYLREmLif

 Hsap_ENSP00000418232     fpgvtPRvLAHFLhFHfYeIngitaaLAeelFekGeqLLgagevfaigPLqL--------
 Mmus_ENSMUSP00000022469   fpdvaPRvLAHFLhFHlYevngvtaaLAeelFekGeqLLgagevfairPLqL--------
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    LKlSMPyEfAHFLDFHkYDIFFLLtDLAktlYlEGDnLLENAKSYkFtPLEL--------
 Dple_DPOGS207359       LRlTMPsifsHFLDFHlYDIFFLLQDLAkklYlEGDkLLQteKThkFslmEL--------
 Hmel_HMEL008861-PA      LllTMPsEfAHFLnFHlYDIFFLLQDLAkklFwEGDkLLENeKShkFNlLqL--------
 Phum_PHUM261940-PA      LqkTMPRELAHFLDFqyYDIqFLLysLAekFYmEdeesvl--KShiFtPLEL--------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       LKkiMPRpLAiFLelnvYeIFFLLQNLAcrFFtEGvSLLQNSKSftYNvvqm--------
 Amel_GB20077-PA       LKkaMPRELAvFLDmHiYDIFFLLQsmAleFFiEGnSLLQkSKShkFNPvqL--------
 Lhum_LH19963-RA       LKkaMPRELAiFLDlHvYDIYFLLQsmAleFFtrGDtLLQNStNYkFNPiqL--------
 Pbar_PB14319-RA       LKkaMPRELAlFLDlHeYDIYFLvQsmAleFFvtGDtLLQtStSYkFNPvqL--------
 Dmel_CG11807-PA       fRtelPRaLAeFLDFnkYDIiYLLQDLAklFnesGDALLsSkKeYnlsaLEv--------
 Dpse_PSEGA11211-PA      fRtelPRaLAeFLDFnkYDIiYLLQDLAklFdesGDALLsSkKeYnlsaLELqklgsnfi
 Aaeg_AAEL002819-PC      LKvTMPkEfveFLeFHrYDIiFLsQNLAncFFlrGeSfLakSKkYgFsvLEL--------
 Agam_AGAP011394-PA      LKvTMPREfveFLDFHrYDIiFLvQhLAsslFlrGDAfLakSKkYgFsvLEL--------

 Hsap_ENSP00000418232     ------------------------------------------------------------
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      hfrgakyslgtiasrrytnfspeleqtlqsennyqsikklskyaahhikwhreqgnsdlq
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     ------------------------------------------------------------
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      yfnyllldprvtnklanrapgmhcidvwftflsaifyvgkgkgirpfvhflqaekllgtp
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     -----------------------------------------------------------y
 Mmus_ENSMUSP00000022469   -----------------------------------------------------------y
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    -----------------------------------------------------------H
 Dple_DPOGS207359       -----------------------------------------------------------H
 Hmel_HMEL008861-PA      -----------------------------------------------------------H
 Phum_PHUM261940-PA      -----------------------------------------------------------H
 Tcas_TC014222        -----------------------------------------------------------H
 Nvit_NV12520-PA       -----------------------------------------------------------H
 Amel_GB20077-PA       -----------------------------------------------------------y
 Lhum_LH19963-RA       -----------------------------------------------------------y
 Pbar_PB14319-RA       -----------------------------------------------------------y
 Dmel_CG11807-PA       -----------------------------------------------------------y
 Dpse_PSEGA11211-PA      dsikqakdpklalilsiweqkrgillirgfrgissadaqtreasminalgmnhltnrrvf
 Aaeg_AAEL002819-PC      -----------------------------------------------------------H
 Agam_AGAP011394-PA      -----------------------------------------------------------H

 Hsap_ENSP00000418232     AVtEqLqQgkPtcasgDaKtDlgHiLDFtcrLKyLkvs---------------------G
 Mmus_ENSMUSP00000022469   AItEqLqQgkPtcasgDaKtDlgHiLDFtcrLKyLkvs---------------------G
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    AISERLKmaCPPtEkqDqtYDFSHVLDFCSQLRsLdvE---------------------G
 Dple_DPOGS207359       AIrERyKmaCPPtEkqDqmYDFSHiLDFCSQvssLsIE---------------------G
 Hmel_HMEL008861-PA      AISERfKmaCPPtEkqDqmYDFSHiLDFCSQvtsLnIE---------------------G
 Phum_PHUM261940-PA      AISERLKQPCvnfgqiDlKqDFSHVLDyCtrLKeLkIh---------------------G
 Tcas_TC014222        AVSEcLKKPfPPiEntDsRYDFtHVLDlySQLKvLtIn---------------------G
 Nvit_NV12520-PA       AmSERLKQPCPslEitDkKYDFSHVLDFnShLKdLvIQ---------------------G
 Amel_GB20077-PA       AISERLKQPCPPiEvvDkKYDFSHVLDFnShLtgLiIE---------------------G
 Lhum_LH19963-RA       AISERLKQPCPslEvvDkKYDFSHVLDFnShLtsLmIE---------------------G
 Pbar_PB14319-RA       AISERLKQPCPvlEvvDkeYDFSHVLDFnSrLtsLtIE---------------------G
 Dmel_CG11807-PA       AISERLslPCPPsldrggKYDFSHVLDFCtQLvaLvvtPvKDNAs---YAqDyn-----t
 Dpse_PSEGA11211-PA      AISERLslPCPPnvdrDgKYDFSHVLDFCtQLvaLvvtPvKDNAs---YAqDyn-----t
 Aaeg_AAEL002819-PC      AfSERLKiPCPstEaaDgalnFSHimDFCSQLQtvivlPTKnslPmILYdDDsDKYIPHa
 Agam_AGAP011394-PA      AISERmqiPCPPtEaacsnYnFSHiLDFCaQLEtiivlPTKnslPtILYdDDtDKYIPHa

 Hsap_ENSP00000418232     TegPFGTSNIqeqlLpFdLSiFKSLhqveIshcdakhIrgLvaskpTLatLsVrfsat-s
 Mmus_ENSMUSP00000022469   TegPFGTSNIkeqlLpFdLSiFKSLhqveIshcdakhIrgLvtskpTLatmsVrfsat-s
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    SyekYGTSNIIlNeLqFdfipFKSLvNLrIlgVPMrcIqsvGSLRDTLvnLsVltatVis
 Dple_DPOGS207359       SyeklGTSNIIPNdLqidLipFKtLtDLrIlgVPMacIqsvGSLRDsLisLsVHiasVet
 Hmel_HMEL008861-PA      SyekF------------------------------------GSLREsLtsLsVHiagVvs
 Phum_PHUM261940-PA      SvnavknSNIIPNkLSYEfSsFKSLEkLylrnVncDmIvdfGtLRsTLktieiHNsnIvN
 Tcas_TC014222        SgtPYlnSNIIPNqLpFELasFKeLtSLvlvkVsLDkItsLGNLRsTLqkLyVHNTnmsN
 Nvit_NV12520-PA       SdttYGTSNIdPttLSiELSsFKtLEHftVdnyPLDkIyNMGNLRDTvkvLeVHNTkLrN
 Amel_GB20077-PA       SsePYrTSNIyssaLSiELtsFKNiENLtInqyPMDkIyhMGNLRDTvkyLkVnNTkLrN
 Lhum_LH19963-RA       SsePYkTSNIyssaLSiELStFKNiQHLtIdryPMDkIyNMGNLRDTvtmLkVtNTkLrN
 Pbar_PB14319-RA       SsesYkTSNIyPsaLSiELStFKNvrHLtIdryPVDkIyNMGNLRDTvtmLkVtNTkLrN
 Dmel_CG11807-PA       vdvPidrSNIIPNrLSFnLnaFrNLKtLkfsaLstEnIvdielLkpTLqticVHNTtIqN
 Dpse_PSEGA11211-PA      vdvPiGrSNIIPNrLNFnLnaFrNLKtLkfsaLstEnIvdielLkpTLqticVHNTtIqN
 Aaeg_AAEL002819-PC      lhkPvGsSNlIPsqLrYELSiFrgLENLiIygIstEnIeNvGgLREsLirieiYkseIkh
 Agam_AGAP011394-PA      lhkPiGsSNlIPvqLrYELSvFKvLrNLiIygVPtEnIqNvGaLRETLsrieVYksetkq

 Hsap_ENSP00000418232     mkEVLvpeasefdewePEg--------------tTlegpvtaviptWQaLTtLDLShNSV
 Mmus_ENSMUSP00000022469   mkEVLapeasefdewePEg-------------taTlggpvtaiiptWQaLTtLDLShNSI
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    lnEfLLvDiLHK------------------------epssIaDTv---------------
 Dple_DPOGS207359       lnEfLLvDvLHK------------------------DpssLaDvvIWKKLstInfatNNI
 Hmel_HMEL008861-PA      lnEfLLvDvLHK------------------------DqssLaDTvIWKKLTtInfasNNI
 Phum_PHUM261940-PA      lsEILLCDqvHr------------------------DeidVngpnVfKniiNaDfSDNNl
 Tcas_TC014222        IsqILqCDvLHK--------------------------ctLdtNqIWtnvTvvnLtNNNl
 Nvit_NV12520-PA       IiELtMCeavHK------------------------HitsanDShVWlKvTHLDLSDNqI
 Amel_GB20077-PA       IvELaMCeevHK------------------------tienanDShIWfKvTHLDLSDNrI
 Lhum_LH19963-RA       IvELaMCeevHK------------------------HienanDShVWlKvTHLDLSDNrI
 Pbar_PB14319-RA       IvELaMCeevHK------------------------NivnanDShVWmKvTHLDLSDNrI
 Dmel_CG11807-PA       InqVLLCDnLHKhcdvPslLPEtIlaspsgsgPSTsNgsaLvsAdaWQeiTeLDLtgNll
 Dpse_PSEGA11211-PA      IcqVLLCDnLHKycdvPslLPEaIrp------PSatNgsiLisTdaWQeLTdLDLtgNll
 Aaeg_AAEL002819-PC      IrqItLCDdIHr-----------------------nNteeLdrSkVWKKLrHavfkENql
 Agam_AGAP011394-PA      IcqIaLCDnvHK----------------------datedeLdkSkqWKnLrHavfkENql

 Hsap_ENSP00000418232     seIDeSvKLIPKIEfLdLsHNgLlvVdNLqhLyNLvhLdLSyNklSsl-EgLHTKLGNIk
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ceIDeSvKLIPKIEyLdLsHNgLrvVdNLqhLyNLvhLdLSyNklSsl-EgvHTKLGNVk
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------gkenapEsvtvgiLh---------------------------
 Dple_DPOGS207359       tdvDwgIKLVPKlqkLnvsSNRLSElcdiScLheLRvLNLSmNrFSlC-QnwHaKiGNIV
 Hmel_HMEL008861-PA      nkvDwaIKLVPKlqhLnLsSNKLSElcdiScLhdLQvLNLSmNkFvtC-EnwHaKiGNIV
 Phum_PHUM261940-PA      tsIDkSIqLLPnVEsLnfEgNKikDlqfLNsLikLKyLNLSaNhFkst-QsLeiKLckIV
 Tcas_TC014222        ieIDktIsLVPnlktLiLDSNKiScIsgLAeLsNLshLSLSnNliSmC-nqLHTKiGNIl
 Nvit_NV12520-PA       evIDeaIKLLPhIEsLvLnNNRLrEIsNiTlLprLsqLhLasNnFTllPEnLHTKLGkIV
 Amel_GB20077-PA       evIDeaIKLLPqIEcLtLnNNlLSEIsNiTlLprLsqLyLasNnFTtlPDDLHTKLGyIV
 Lhum_LH19963-RA       evIDeaIKLLPhIEcLtLnNNhLSEIsNvTlLprLsqLyLasNnFislPDDLHTKLGyIV
 Pbar_PB14319-RA       evIDeaIKLLPhIEcLtLnNNhLSEIsNvTlLprLsqLyLasNnFTslPDDLHTKLGyIV
 Dmel_CG11807-PA       tqIDgSvrtaPKlrrLiLDqNRirtVqNLAeLpqLQlLSLSgNliAeC-vDwHltmGNlV
 Dpse_PSEGA11211-PA      tqIDgSvrtaPKlrrLvLEqNRirvVqNLdeLphLQlLSLSgNliAeC-vDwHltmGNlV
 Aaeg_AAEL002819-PC      meIDhSIrLfPnlkdLvLDkNQiesIahLShLnNLQaLSLrcNriTeC-rDwHlqLGNlV
 Agam_AGAP011394-PA      tvIDrtIrLfPtVkdLvLDkNKLesIahLShLnNLQiLSLrcNriAqC-anwHvqLGNlV

 Hsap_ENSP00000418232     TLnLagNlLeSLSGlhKLYSLvNLDLrdNRIEqmEEVRsIGsLPCLEhvsLlnNPlsi-I
 Mmus_ENSMUSP00000022469   TLnLagNfLeSLSGlhKLYSLvNvDLrdNRIEqldEVKsIGsLPCLErLtLlnNPlsi-I
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ---------vSLNGkNvivkpKs-tmSCalfd----------------Lfv---------
 Dple_DPOGS207359       kiDLSQNKietLqGFSKLYSLEsLDLSCNvItDVEEVQHIcNLPCLEyLwLTaNPVAs-t
 Hmel_HMEL008861-PA      kiDLSQNKieSLqGFSKLYSLEsLDLSCNvIdntEEVQHIsNLPCLEyLwLTaNPVAs-t
 Phum_PHUM261940-PA      fLDmSQNQLTtLreFAKLYSLEtLnvSsNKIsDVsEiKHIsNLPCLENLiLTGNsIsf-I
 Tcas_TC014222        TLnLSQNsiSSLkGFrKLYSLvtLDLSCNKIdDIdEitylGdLPCLENLvLTGNcVAt-t
 Nvit_NV12520-PA       fiDLScNnLTSLAsFAKLYcLEgLDvSCNRIEnIqEVKHIGNLPCLENLrLTGNPVst-I
 Amel_GB20077-PA       yiDLSQNKLTSLSsFSKLYSLEgLDvSCNRIEkIEEVKnIGhLPCLENLrLTGNPVst-I
 Lhum_LH19963-RA       yiDLSQNKLTSLAsFSKLYSLEgLDvSCNRIEkIEEVKHIGhLPCLENLrLTGNPVst-I
 Pbar_PB14319-RA       yiDLSQNKLTSLAsFSKLYSLEgLDvSCNRIEkIEEVKHIGhLPCLENLrLTGNPVst-I
 Dmel_CG11807-PA       TLkLaQNKiktLSGlrKLlSLvNLDLSsNQIEEldEVnHvaNLPlLEtLrLTGNPlAg-s
 Dpse_PSEGA11211-PA      TLeLaQNKLkSLkGlrKLlSLvNLDLSCNQIEDlEEVdyvasLPlLEsLrLTGNPlAg-s
 Aaeg_AAEL002819-PC      SLnLSQNRirlLeGlSrLYSLvNLDLSCNhIdDInEidHIGNLPlLENLrLmGNPVAgsV
 Agam_AGAP011394-PA      TLnLSQNRirlLeGlgKLYSLvNLDLSCNlIdDInEidyIGNLPlLENLrLmGNPVAg-g

 Hsap_ENSP00000418232     pDYRtKVLaqFGERASEvCLDdtvtteKELDTVeVLkAiqkAKEvKSklsnpekkggeds
 Mmus_ENSMUSP00000022469   pDYRtKVLsqFGERASEICLDdvatteKELDTVeVLkAiqkAKdvKSklsntekkagedf
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       IDYRVKViEqFnsRmtEICLDNEKaseKELDTsrVLQALRIvKEGKTPsFlqntncshSy
 Hmel_HMEL008861-PA      IDYRVKViEqFnaRmSEICLDNEKaseKEmDTarVLQALRIvKEGKTPsFlqnnnsshSf
 Phum_PHUM261940-PA      VDYRLKVLElFGnRvSEICLDNEKPNQKELDkVaiLQAiRLAKEGqrk------------
 Tcas_TC014222        IDYRIKVLEhFkDRAkdICLDNEKPtQsELDkVsVLrALRIvKEGKAPdltnyayi----
 Nvit_NV12520-PA       VDYRVKVLEPFGkRAAdIyLDNEKPNQKELDTVsVLQALRIArEarArethperttgdda
 Amel_GB20077-PA       VDYRVKVLEPFGkRAAdICLDNEKPNQKELDTVsVhQALRIArEGKSPtFtasdaplfSa
 Lhum_LH19963-RA       VDYRVKVLEPFGkRAAdICLDNEKPNQKELDTVsVhQALRIArEGKSPtFtasdaplfSa
 Pbar_PB14319-RA       VDYRVKVLEPFGkRAAdICLDNEKPNQKELDTVsVhQALRIArEGKSPsFtasdaplfSa
 Dmel_CG11807-PA       VDYRsrVLarFhERAAEIsLDNEpgNQqELDTalVLsALlqsKqrqqqk-----------
 Dpse_PSEGA11211-PA      VDYRprVLarFhERAvEIsLDNErgsQqELDTalVLsALlqsKqrqrqk-----------
 Aaeg_AAEL002819-PC      VDYRarVLsrFGDRlqEIyLDNEKgNQlEyDTalVLsALRIsaqnsqrklhslldtanae
 Agam_AGAP011394-PA      VDYRarVLsrFGERlqEIyLDNEKgNQtEyDmalVLsALRIsaqkshrklhsllepggSt

 Hsap_ENSP00000418232     rlsaapciRpsssPPtvAPASASLPQPILSNQGIMFVQEEALASSLSSTDSLtPE-HQPI
 Mmus_ENSMUSP00000022469   rlppapciRpGgsPPa-APASASLPQPILSNQGIMFVQEEALASSLSSTDSLpPEdHRPI
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       nks---------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      nks---------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       alynphirtrsDmenlnla-----------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       Eipni-------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       Evpsi-------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       Evpsi-------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      EklpgtsgssGsr-----------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      saeeqqekQknDt-----------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     AQgCSDSLESIPAGQaASDDLRDVPGAVGGaSPEHAEPEVQVVPGSGQIIFLPFTCIGYT
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ARaCSDSLESIPAGQvASDDLRDVPGAVGGvSPDHAEPEVQVVPGSGQIIFLPFTCIGYT
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     ATNQDFIQRLSTLIRQAIERQLPAWIEAANQREEgqGEQGEEEdEEEEEEEDVAENRYFE
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ATNQDFIQRLSTLIRQAIERQLPAWIEAANQREEahGEQGEEE-EEEEEEEDVAENRYFE
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     MGPPDvEEEEGgGQGeEEEEEEEDEEAEEERLALEWALGADEDFLLEHIRILKVLWCFLI
 Mmus_ENSMUSP00000022469   MGPPDaEEEEGsGQG-EEDEEDEDEEAEEERLALEWALGADEDFLLEHIRILKVLWCFLI
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     HVQGSIRQFAACLVLTDFGIAVFEIPHQESRGSSQHILSSLRFVFCFPHGDLTEFGFLMP
 Mmus_ENSMUSP00000022469   HVQGSIRQFAACLVLTDFGIAVFEIPHQESRGSSQHILSSLRFVFCFPHGDLTEFGFLMP
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     ELCLVLKVRHSENTLFIISDAANLHEFHADLRSCFAPQHMAMLCSPILYGSHTSLQEFLR
 Mmus_ENSMUSP00000022469   ELCLVLKVRHSENTLFIISDAANLHEFHADLRSCFAPQHMAMLCSPILYGSHTTLQEFLR
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     QLLTFYKVAGGcQERSQGCFPVYLVYSDKRMVQTaAGDYSGNIEWASCTLCSAVRRSCCA
 Mmus_ENSMUSP00000022469   QLLTFYKVAGGsQERSQGCFPVYLVYSDKRMVQTpAGDYSGNIEWASCTLCSAVRRSCCA
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     PSEAVKSAAIPYWLLLTpQHLNVIKADFNPMPNRGTHNCRNRNSFKLSRVPLSTVLLDPT
 Mmus_ENSMUSP00000022469   PSEAVKSAAIPYWLLLTsQHLNVIKADFNPMPNRGTHNCRNRNSFKLSRVPLSTVLLDPT
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     RSCTQPRGAFADGHVLELLVGYRFVTAIFVLPHEKFHFLRVYNQLRASLQDLKTVVIAKt
 Mmus_ENSMUSP00000022469   RSCTQPRGAFADGHVLELLVGYRFVTAIFVLPHEKFHFLRVYNQLRASLQDLKTVVISKn
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     PgtggsPQgsfadgQPAErRASnDQRpQEvPAEAl----------APAPAEvpAP-----
 Mmus_ENSMUSP00000022469   Psa--kPR-----nQPAKsRASaEQRlQEtPADApapaavpptasAPAPAEalAPdlapv
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     -------------------------------------------APAAAsAsgPAKtPApA
 Mmus_ENSMUSP00000022469   qapgedrgltsaeapaaaeapaaaeapaaaeapaaaeapaaaeAPAAAeApaPAEaPAaA
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     EAstSAlvP--------eEtPveApAPpP------------------------------A
 Mmus_ENSMUSP00000022469   EApaAAeaPaaaeapaaaEaPasAeAPaPnqapapargpapargpapaggpapaealaqA
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     EaPAQYPSEhLIQATSEENQIPSHLPaCPSLRHVAsLRGsAIIELFHSSIAEVENEELRH
 Mmus_ENSMUSP00000022469   EvPAQYPSErLIQSTSEENQIPSHLPvCPSLQHIArLRGrAIIDLFHNSIAEVENEELRH
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     LMWSSVVFYQTPGLEVTACVLLSTKAVYFVLHDGLRRYFSEPLQDFWHQKNTDYNNSPFH
 Mmus_ENSMUSP00000022469   LLWSSVVFYQTPGLEVTACVLLSSKAVYFILHDGLRRYFSEPLQDFWHQKNTDYNNSPFH
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     ISQCFVLKLSDLQSVNVGLFDQHFRLTGSTPmQVVTCLTRDSYLTHCFLQHLMVVLSSLE
 Mmus_ENSMUSP00000022469   VSQCFVLKLSDLQSVNVGLFDQYFRLTGSSPtQVVTCLTRDSYLTHCFLQHLMLVLSSLE
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     RTPSPEPVDKDFYSEFGNKtTGKMENYELIHSSRVKFTYPSEEEIGDLTFtVAQKMAEPe
 Mmus_ENSMUSP00000022469   RTPSPEPVDKDFYSEFGDKnTGKMENYELIHSSRVKFTYPSEEEVGDLTYiVAQKMADPa
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     KaPALSILLYVQAFQVgmPppGccRGPLRPKTLLLTSSEIFLLDEDcVHYPLPEFAKEPP
 Mmus_ENSMUSP00000022469   KnPALSILLYIQAFQVvtPhlGrgRGPLRPKTLLLTSAEIFLLDEDyIHYPLPEFAKEPP
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     QRDRYRLDDGRRVRDLDRVLMGYqtYPQALTLVFDDvQGHDLMGSVTLDHFGEVPGGPaR
 Mmus_ENSMUSP00000022469   QRDRYRLDDGRRVRDLDRVLMGYypYPQALTLVFDDtQGHDLMGSVTLDHFGEMPGGPgR
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC014222        ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000418232     asQGREVQWQVFVPSAESREKLISLLARQWEALCGRELPVELTG
 Mmus_ENSMUSP00000022469   vgQGREVQWQVFVPSAESREKLISLLARQWEALCGRELPVELTG
 Bmor_BGIBMGA008614-PA    --------------------------------------------
 Dple_DPOGS207359       --------------------------------------------
 Hmel_HMEL008861-PA      --------------------------------------------
 Phum_PHUM261940-PA      --------------------------------------------
 Tcas_TC014222        --------------------------------------------
 Nvit_NV12520-PA       --------------------------------------------
 Amel_GB20077-PA       --------------------------------------------
 Lhum_LH19963-RA       --------------------------------------------
 Pbar_PB14319-RA       --------------------------------------------
 Dmel_CG11807-PA       --------------------------------------------
 Dpse_PSEGA11211-PA      --------------------------------------------
 Aaeg_AAEL002819-PC      --------------------------------------------
 Agam_AGAP011394-PA      --------------------------------------------