Input MCL group: "MCL14733"

Species#GenesGene list
Homo sapiens1ENSP00000261875
Mus musculus1ENSMUSP00000044955
Pediculus h. humanus1PHUM307650-PA
Pogonomyrmex barbatus1PB21517-RA
Linepithema humile1LH17108-RA
Apis mellifera2GB10416-PA GB30013-PA_2
Nasonia vitripennis1NV17585-PA
Tribolium castaneum1TC015260
Bombyx mori1BGIBMGA001396-PA
Heliconius melpomene1HMEL022318-PA
Danaus plexippus1DPOGS205389
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura1PSEGA21658-PA
Drosophila melanogaster1CG9267-PA
Multiple alignment:

 Hsap_ENSP00000261875     ------------------------------------------------------------
 Mmus_ENSMUSP00000044955   ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC015260        ------------------------------------------------------------
 Dmel_CG9267-PA        ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA21658-PA      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM307650-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205389       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL022318-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV17585-PA       mlrkdeqpnenvgeptpqevpvlekavmprpnfvlrvqkkkihtgaffvsngavvahkkk
 Amel_GB10416-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB30013-PA_2      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH17108-RA       ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB21517-RA       ------------------------------------------------------------

 Hsap_ENSP00000261875     ---------------------------------------------------------Men
 Mmus_ENSMUSP00000044955   ---------------------------------------------------------Met
 Tcas_TC015260        -----------------------------------------------------------M
 Dmel_CG9267-PA        -----------------------------------------------------------M
 Dpse_PSEGA21658-PA      -----------------------------------------------------------M
 Phum_PHUM307650-PA      ----------------------------------------------------------Ma
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    -----------------------------------------------------------M
 Dple_DPOGS205389       -----------------------------------------------------------M
 Hmel_HMEL022318-PA      -----------------------------------------------------------M
 Nvit_NV17585-PA       nsacqrtrgdnkrqlrlvqaqilvkktelavvknavcgfvlncsssvstsedkckespIt
 Amel_GB10416-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB30013-PA_2      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH17108-RA       ----------------------------------------------------------Ms
 Pbar_PB21517-RA       ----------------------------------------------------------Ms

 Hsap_ENSP00000261875     qvLtPhVY---WAQrhReL-----------------------yLrVeLsDV-----QNPa
 Mmus_ENSMUSP00000044955   qvLtPhVY---WAQrhReL-----------------------yLrVeLsDV-----QNPa
 Tcas_TC015260        svLSPFVf---WAQnEKTv-----------------------fLKVDLKDV-----KDPN
 Dmel_CG9267-PA        anLSPFVY---WsQTkQTL-----------------------lLKVDLKDa-----Kgai
 Dpse_PSEGA21658-PA      aqLSPlVY---WsQTkQTL-----------------------qLKVDLKDa-----Kgai
 Phum_PHUM307650-PA      eiLSPFVY---WAQTEdqL-----------------------sLKVDLKDa-----sNaD
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    vkpSPFVY---WAQTEsTi-----------------------sLKIDLKna-----lkPD
 Dple_DPOGS205389       vipSPFVY---WAQTDKTi-----------------------sLKIDLKnV-----ikPD
 Hmel_HMEL022318-PA      vipSPFVY---WAQTDKni-----------------------sLKIDLKnV-----nkPD
 Nvit_NV17585-PA       evIidFcYarfWpngkRiarelgkpnkflnfnenvrfaftiwwisfDLhrVntlchRDiD
 Amel_GB10416-PA       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB30013-PA_2      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH17108-RA       ntftPFVY---WAQTEnqi-----------------------tLKVDLtDV-----KDlN
 Pbar_PB21517-RA       ntLtPFVY---WAQTEsqv-----------------------tLKVDLtDV-----KDlN

 Hsap_ENSP00000261875     ISItENvLhFkAqGhGAkGdNvYEFhLEFldlv------kpEpvYKltqRQVnitvQKkv
 Mmus_ENSMUSP00000044955   ISItDNvLhFkAqGhGAkGdNvYEFhLEFldlv------kpEpaYRltqRQVnitvQKkg
 Tcas_TC015260        ItLecHkLqFqskGvGARGlNeYaFaiDFYSnI-----DaEkSvhKItDnrVDFtiiKte
 Dmel_CG9267-PA        aDfspvsvnFSAnGhGARGvNaYkFeLhFYalI-----DdEnAtFvVsDnkielqiRKle
 Dpse_PSEGA21658-PA      aDfspvsvaFSAnGhGARGvNaYkFdLhFYalI-----DdEnAtFvVnDnkielqiKKle
 Phum_PHUM307650-PA      ItLesekLtFSAvGkGAkGehkYaFsLnFFSkl-----NaskSHYRVlDReieFsLKKae
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    VkvlDNnviFTAkGtGARGesqYEFnLDlFSnIksLEPggEhitlRVfenrieliLQKvk
 Dple_DPOGS205389       ISvgDNnikFktkGiGAhGethYEFsLDlFSsv---KPinEaTtvRIfDnrVDvviQKek
 Hmel_HMEL022318-PA      INvcENnikFAtrGvGAhGdsqYEFsLDlFSpv-vLnkEnEtTSvRIfDnrVDvlLQKek
 Nvit_NV17585-PA       VyfgDkkLnFSAyGqGARGlNnYEFiLDFhSaI-----ipDESDY---------------
 Amel_GB10416-PA       -----------------------------------------ESNYKVtaRQVDFiLgKkc
 Amel_GB30013-PA_2      -----------------------------------------ESNYKVtaRQVDFiLgKkc
 Lhum_LH17108-RA       VNLkEtaLqvTvyGqGARGlNnYnFnLnlhSpI-----DpnESNYKViDRQVDFiLRKqa
 Pbar_PB21517-RA       VNLkEtlLqvTAyGqGARGlNnYsFsLnlhSpI-----DpDESNYKViDReiDFvLKKkc

 Hsap_ENSP00000261875     sqWWeRLTkQekrPlfLapDFDRWldEsdaemElrake-----eErlnKLrlEseGspeT
 Mmus_ENSMUSP00000044955   shWWeRLTkQekrPlfLapDFDRWldEsdaemElrake-----eErlnKLrlEreGspeT
 Tcas_TC015260        kgWWPRLmtQtQKPiWLKIDhDRfQaED---mdEEvaDVMQDYPNLYDKLqrEEFGYKK-
 Dmel_CG9267-PA        peWWPRLvAtPQKPhWLKIDFDRWRtEDdvevEEkpRDVrQDYekeYadLqKrElGYiK-
 Dpse_PSEGA21658-PA      paWWPRLvAtPQKPhWLKIDFDRWRtEDdvelEEapRDVrQDYekeYkdLqrrElGYvK-
 Phum_PHUM307650-PA      fgfWPRLTrsPQKPaWLKVDFDKWKvnDpdiddDnnRnVLdDYPELYDKLqKEEkGYKi-
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    pvWWPRLTAQPQKPaWLKInFDlWKSEDgqesdEEkRDVMrDYPgMYDqLHqEEmGYRK-
 Dple_DPOGS205389       psWWPRLTAQPQKPaWLKInFDlWKSEDgqesEEE-RnVMQDYPgLYDtLqKEEmGYRK-
 Hmel_HMEL022318-PA      aaWWPRLTAQPQKPaWLKInFDlWKSEDghDsEEEaRDVMkDYPgMYeqLqKEEiGYRK-
 Nvit_NV17585-PA       --WWPRLTcQPQKPpWLKIDFDKWRSEetdDiqEavRDVcQDYPDMYDhLHKEEFGYRK-
 Amel_GB10416-PA       paWWPRLTSQPQKPsWLKIDFDKWtSEDldDnEEEkRDVcsDYPDMYDKLHKEEFGYRK-
 Amel_GB30013-PA_2      paWWPRLTSQPQKPsWLKIDFDKWtSEDldDnEEEkRDVcsDYPDMYDKLHKEEFGYRK-
 Lhum_LH17108-RA       cgWWPRLTcQPQKPsWLKIDFDKWKSEDmeDnEDEkRDirdDYPDMYDKLHKEEFGYRK-
 Pbar_PB21517-RA       ngWWPRLTSQPQKPsWLKIDFDKWKSEDmdDnEDEkRDiLdDYPDMYDKLHKEEFGYRK-

 Hsap_ENSP00000261875     LtnlrKgYLfmYNLvQFlGFswIfvnltVRfcilGkeSfyDTfhtVadmMyFcQmLavvE
 Mmus_ENSMUSP00000044955   LtnlKKgYLfmYNLvQllGFswIfvnltVRffilGkeSfyDTfhnVadmMyFcQmLalvE
 Tcas_TC015260        -EDFKKVYLtLYNLFmyVGFMYvvcVlsVRYiKDGsDSfpgTYaaVGsAMcFLQLiQiLE
 Dmel_CG9267-PA        -EktKKVYmIfYNLamFVGyLYIMvVMGVlYyRDGvDSigkTYanVGNAfKFIQLLQYLE
 Dpse_PSEGA21658-PA      -EktKKVYLmfYNLamFVGyLYvvSVMGVlYyRDGsDSitkTYahVGNAfKFIQLLQYLE
 Phum_PHUM307650-PA      -EeFKKVYLVVYNLFQlVGFLYILiViaVKYsKNGfnSvsETYentGtiMKlchLfmwLE
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    -EDlKKVYLfIYNLFQFVGyMYvMAVMGVRYvKldyDSvtDTYehVGsAMKFLQLmQYLE
 Dple_DPOGS205389       -EDlKKVYLVIYNLFQFIGytYILcViGiRYaKleyDSvaDTYehVGpAMKFLQLmmFLE
 Hmel_HMEL022318-PA      -EDFKKVYLVIYNLFQFIGFtYvLcVMGVRYgKleyDSvmDTYehVGpAMKFLQLmmFLE
 Nvit_NV17585-PA       -EDYKKVYLIfYNLFQcIGFIYILSVMGiRYyRDGsDSirhTYevVGNpMKFIQiLQiLE
 Amel_GB10416-PA       -EDFKKVYLIIYNLcQFVGFIYILtViGimYsRDGpaSMkETYiaVGNAMKFIQLiQFLE
 Amel_GB30013-PA_2      -EDFKKVYLIIYNLcQFVGFIYILtViGimYsRDGpaSMkETYiaVGNAMKFIQLiQFLE
 Lhum_LH17108-RA       -EDFaKVYLVIYNLYQFVGFIYvLAVMGiRYsRDGpDfMkETYttVGNplKFIQLLQFLE
 Pbar_PB21517-RA       -EDFaKVYLVIYNLcQFVGFIYvLAVMaVRYsRDGpDfMkETYlaVGtpvKFVQLLQFLE

 Hsap_ENSP00000261875     tinaaiGvTtspVLpsliQllGRnFILFIifgtmeeMQnKaVVFfvFyLWSAiEIfRYsf
 Mmus_ENSMUSP00000044955   tlnaaiGvTstpVLpaliQflGRnFILFLvfgtmeeMQnKaVVFfvFysWSAiEIfRYPf
 Tcas_TC015260        VMHPLFGYvrGgafIPaLQVGGRiFvLiLMlElEPRlQTmPVVFYLFMtWaAiEIIRYPY
 Dmel_CG9267-PA        VMHPMFGYTKGSpvVPFfQVsGRnFILFLMIdmEPRMyaKPVVFYvFIIWSlVElVRYPY
 Dpse_PSEGA21658-PA      VMHPLFGYTKGSpLVPFfQVsGRnFILFLMIElEPRMhaKPVVFYvFIIWSlVElIRYPf
 Phum_PHUM307650-PA      VlHPvFGYTKsSILaPFLQVGGRcvILFLMIEgEPRMQTKPVVFYLFIIWSlVEvVRYiY
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    VlHPMFGYTKGgVLVPFLQVtGRaFvLFIMIdaEPRMQTKPVVFYLFvVWtciEIVRYPY
 Dple_DPOGS205389       VMHPMFGYTKGgVLVPFLQVGGRaFILFVMIEsEPRMQTKPVVFYLFILWStiEIVRYPf
 Hmel_HMEL022318-PA      VMHPLFGYTKGgVLVPFLQVGGRaFvLFaMIEsEPRMQTKPV------------------
 Nvit_NV17585-PA       IMHlvFdYTrGnpLIttLQVGGRaFILFfMIEaEPRMQTKPVVFYiFLVWSvVEvIRYPY
 Amel_GB10416-PA       VMHaLFnYTKsStLVtFiQVGGRaFILFtMIEaEPRMQTKPViFYLFLIWStVEIVRYPY
 Amel_GB30013-PA_2      VMHaLFnYTKsStLVtFiQVGGRaFILFtMIEaEPRMQTKPViFYLFLIWStVEIVRYPY
 Lhum_LH17108-RA       VMHPLFGYTKsStLVsFLQVGGRgFvLFfMIdgEPRiQnKsViFYLFLVWcAiEIVRYPY
 Pbar_PB21517-RA       VMHsMFGYTKsStLVsFLQtGGRtFILFLMIdaEPRMQTKPVVFYLFLIWgtVEIVRYPY

 Hsap_ENSP00000261875     YmltcIdmdwkvLTWLRYTLWIPLYPLGcLaEaVsviqsIPiFnETgrFsftLPypvkik
 Mmus_ENSMUSP00000044955   YmlscIdmdwkvLTWLRYTmWIPLYPLGcLsEaVaviqsIPvFnEsgrFsftLPypvkmk
 Tcas_TC015260        YmSQLLKkEnglLTWLRYTaWIvLYPiGFvCEGVIIfRNlifmEqdntwsVtisspfeFt
 Dmel_CG9267-PA        YlaQLLgrEVglLTWLRYTIWIPLYPmGiLCEGIIvLRNIPYiEETkrFTVemPNpWNit
 Dpse_PSEGA21658-PA      YlSQLLgrEVglLTWLRYTIWIPLYPmGivCEGIIvLRNIPYiEETkrFTVemPNklNFt
 Phum_PHUM307650-PA      YIThLnKfkINFLkWLRYTVWIPLYPLGicCEGVIILRNIPYFEETfryTVSLPNsWNFt
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    YmSQLyKkEfAlLTWLRYTLWIPLYPmGivCEatIILRNIPYFEETqKyTVSLPNaWNFA
 Dple_DPOGS205389       YIaQLyKkEIyvLTWLRYTmWIPLYPLGiLCEaIVILRNIPYFEETlKFTVSmPNeWNFA
 Hmel_HMEL022318-PA      ----------------------------------------------dahdsgtPd-----
 Nvit_NV17585-PA       YmTnLLnvkISaLTWLRYTIWmPLYPLGFvfEGIIvLRNIPYFEETeKFTIdLPNsWNFA
 Amel_GB10416-PA       YITQLLKiEISFLkWLRYTIWmPLYPLGFLCEGIIILRNIPYFEETqKFTISLPNsWNFA
 Amel_GB30013-PA_2      YITQLLKiEISFLkWLRYTIWmPLYPLGFLCEGIIILRNIPYFEETqKFTISLPNsWNFA
 Lhum_LH17108-RA       YIlrLLniEIAFLTWLRYTLWIPLYPLGFIyEGIIILRNIsYFEETqKFTVSLPNtyNFA
 Pbar_PB21517-RA       YITQLLnikISFLTWLRYTIWIfLYPLGFvCEGIVmLRNIPYFEETqKFTVSLPNiyNFt

 Hsap_ENSP00000261875     vrFsfFLqIYLiMIfL-GLYInfrHlyKqRrRryGqkKkKih------
 Mmus_ENSMUSP00000044955   vrFsfFLqVYLvMLfL-GLYInfrHlyKqRrRryGqkKkKlh------
 Tcas_TC015260        lkFaTvLRlYLLIgmIPGLYtLMSHMyKaRklKiGpvtvKKnkikkaq
 Dmel_CG9267-PA        FdmvlFLkIYLmLLiIPGsYLVMSHMaKLRsKKLGKgRaKRqqhlhad
 Dpse_PSEGA21658-PA      FdmvlFLklYLLLLiLPGtYLVMSHMSKLRaKKLGRgRgKRRqlhad-
 Phum_PHUM307650-PA      FHFPTamRVYLLLLffPaMYVaMSHMyKIRvKKLksknwKsKYf----
 Bmor_BGIBMGA001396-PA    FHmPTFLkfYLLvLtfPGMfLVMkHMHrLRniKLrpkiviKKsn----
 Dple_DPOGS205389       FHmPTFLRVYLLvLtfPGMYfVMSHMHKLRtvKLkpkiviKKck----
 Hmel_HMEL022318-PA      ------------vIyfP----LsteiSeLRmnn---------------
 Nvit_NV17585-PA       FYFPTFLRIYLLMLcfPGMfaMMtHMNsaRyKKLGKiKiKK-------
 Amel_GB10416-PA       FHFPSFLkIYLLIfcLPfMYMLMSrMNqIRyKKLGKsKlKKKYl----
 Amel_GB30013-PA_2      FHFPSFLkIYLLIfcLPfMYMLMSrMNqIRyKKLGKsKlKKKYl----
 Lhum_LH17108-RA       FHFPSlmRlYLLLLlLPGiYtVMSrMNqLRfKKLGKtniKRKYk----
 Pbar_PB21517-RA       lHFPSviRIYLLfLlLPGiYtVMSHMNqLRsRKLGKstiKRKYn----