Input MCL group: "MCL15678"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus1PHUM291270-PA
Pogonomyrmex barbatus1PB20651-RA
Linepithema humile1LH17916-RA
Apis mellifera1GB10512-PA
Nasonia vitripennis1NV14504-PA
Tribolium castaneum1TC007567
Bombyx mori1BGIBMGA009220-PA
Heliconius melpomene1HMEL007402-PA
Danaus plexippus1DPOGS216102
Anopheles gambiae1AGAP011464-PA
Aedes aegypti1AAEL008734-PA
Drosophila pseudobscura1PSEGA15913-PA
Drosophila melanogaster1l(2)k09913-PA
Multiple alignment:

 Phum_PHUM291270-PA     --MayLhfwFrcncvwlSvkftnltshSmlliqrreiFllvNgek---------------
 Amel_GB10512-PA      MvvervvlstltrirlmScikPq-------------------------------------
 Nvit_NV14504-PA      MALmrMtlsafArsrfgaqalPrfSa----------------------------------
 Lhum_LH17916-RA      ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB20651-RA      MmvkaLcnvFsArqislyaksq--------------------------------------
 Tcas_TC007567       ------------------------------------------------------------
 Dmel_l(2)k09913-PA     MAahffrtaFyATaArkSmslPf-AgrTaaTLavglsFgAqNSRA--AVPYENaYADSFF
 Dpse_PSEGA15913-PA     MAahfLrtaFyATaAkkSislPfvAgrTaaTLavglsFgAqNSRSagAVPYENvYADNFF
 Aaeg_AAEL008734-PA     --MafLsirlvATaAakSananlannirkcTLdrqigsvArfSsA---------------
 Agam_AGAP011464-PA     ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS216102      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007402-PA     --MslfktvvsATvAsgkmgfknsnl----------------------------------

 Phum_PHUM291270-PA     --------------lkskfllvPnekttnicqrNvtii----------------------
 Amel_GB10512-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV14504-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH17916-RA      ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB20651-RA      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC007567       ------------------------------------------------------------
 Dmel_l(2)k09913-PA     gGCq---TqGLLqripQtgyIQPplmrNfsSLqtghqqqq--------------------
 Dpse_PSEGA15913-PA     sGCggtiStGLLRpmaEyreIQrplsrNfsSLstggpqvahmdfligitllvvlvvvllk
 Aaeg_AAEL008734-PA     ----------vyRlpqKhyelQqrqqhsqaALlNa-------------------------
 Agam_AGAP011464-PA     ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS216102      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007402-PA     ------------------------------------------------------------

 Phum_PHUM291270-PA     --skskpcenkfkfdsntISqlsVsneIQffrDvRnny-teakysddeePy----gpPLa
 Amel_GB10512-PA      --llqqkqnltnfllmckLSSyrVTKNIEhIlhDnqt-rnDaiiqnFNNek----NRPLI
 Nvit_NV14504-PA      --pkprdnmvfgfvacnfLSThrlTKNIELLTEDnhlpiikdspkKviNPsengeNRPLl
 Lhum_LH17916-RA      --------------maRmLSShhVsKNIEfLTqDn--VssksvarnvNvvn----NRPLl
 Pbar_PB20651-RA      --llkhnqyssierltRmLSShhVsKNIEfLsqDnriVssknvT-QiNvtn----NRPLl
 Tcas_TC007567       ------------mipvRnISSmEITKNItLLsDEKkt--gkvinlKmeqqe----dkPLV
 Dmel_l(2)k09913-PA     --qpapnsamapsnnrRyLSSQDITKNmtLyTstKtqVevDPkTlaFkkPt----gnPLV
 Dpse_PSEGA15913-PA     vyrrlkrsamapltnrRyISSQDITKNmtLyTsnKtkIevDPkTlaFkNPt----gnPLV
 Aaeg_AAEL008734-PA     --aiasdqhvnmatpsRdLtiQEIsrslQLyskDRnpIekDPkTlRvgNis----dkPtV
 Agam_AGAP011464-PA     -------------------------------------------TcRlkqqc----dRPaV
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   --------------------mQNIsKNmQyIskEdrkItlDPyTmKtNNPi----qRPLc
 Dple_DPOGS216102      -----------mlagdRaahTQDlTKNIQyITNDKikLslDPdTmKlDkql----NRPtc
 Hmel_HMEL007402-PA     --rpflscapialtwdRsahTQDITKNIQyITNDKidLktDPkTmKlDkqq----NRPtc

 Phum_PHUM291270-PA     IlLpWktlsEtlLsKlieiYgEkGFDVVcVcLkPeQyLyPcVsGSamnVvSDLLnyLnDc
 Amel_GB10512-PA      IlLSWLLpKhKHiMKfANLYVEQGFDiVilSITPWQLiWP-tKGSrL-VASDLLeFLieh
 Nvit_NV14504-PA      VlLcWLLsKrnHiMKfvNfYMEQGFDVVtVSmTPWQLmWP-VKGSri-iAhDLLqFLdqN
 Lhum_LH17916-RA      ViLtWLLsKrrHvMKfvNLYMEQGFDVavVSLaPWQLmWP-aKGSrL-VAADLLtFLkqN
 Pbar_PB20651-RA      ViLtWLLsKrrHvMKfvNLYMEQGFDVavVSLTPWQLmWP-VKGSrL-VAeDLLtFLkqN
 Tcas_TC007567       VMLSWLMAKrKHiyKYAdfYIkrGFDVmnVTITPWQLLWP-lKGSQL-iAvDILKFLdNN
 Dmel_l(2)k09913-PA     lMmAWLMAKQKHLkKYAqiYtEmGFDVVvVhITPWQLLWP-VKGSQv-VAAetiRFLeNN
 Dpse_PSEGA15913-PA     lMmAWLMAKQKHLkKYAqiYtEmGFDVmvVhITPWQLLWP-VKGtQv-VAAetLKFLeNN
 Aaeg_AAEL008734-PA     lifAWLnAKQKHLaKYAkLYIEQGyDVVvtqLTPWQLLWP-mKGSQL-mAADIvKFLkNN
 Agam_AGAP011464-PA     liiSWLnArQKHLaKYAqLYIdQGFDVfcthITPWQLLWP-VKGtQL-VAAeIvKFLkNN
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   VMmnWmLAKpKHvLKYANvYLEQdFDVVaVScsPmQLmWP-VKGSki-iAADMmKFLeNN
 Dple_DPOGS216102      VMinWLLArQKHvMKYANLYLEQGFDVIsVScTPWQLmWP-mKGSQL-VAgDLiKlLavN
 Hmel_HMEL007402-PA     VMinWLLArQKHvMKYANLYLEQGFDVIsVScTPWQLmWP-lKGSQL-VAADLiKFmaaN

 Phum_PHUM291270-PA     hrnrPyVIHGFSiGvYMyGEmLaqfsdqfDthRciMnnIrGclWDSpvDIfavkscIgKy
 Amel_GB10512-PA      QNYQqIVLHGFSVGGYMWGEiLdlIqsDyqKYnnVIeRIVGQiWDSlADvTElsIGVPRA
 Nvit_NV14504-PA      KhYEqIlLHGFSVGGYMWGEvLdfVhKDrqKYdhVInRVVGhVWDSAADIsEltIGtPRA
 Lhum_LH17916-RA      ENYQqIlLHGFSVGGYMWGEALdlIqsDkEKYssitDRIVGQVWDSiADviEIPIGfPRA
 Pbar_PB20651-RA      ESYQqIlLHGFSVGaYMWGEALdlIqsnkDKYpniaDRIVGQVWDSiADvsqIaIGfPRA
 Tcas_TC007567       rSYsPLVvHGFSVGGYLWaEALvqLeaersRYQhisDRIVGQVWDSlADITEIPeGfPfA
 Dmel_l(2)k09913-PA     KSYEPIVMHGFSVGaYqlGEimlqmsRDmDRYgsiLDRfVcQVWDSAADITEIPVGVPKs
 Dpse_PSEGA15913-PA     aSYEPIVMHGFSVGaYqlGEimlqmsRDmDRYgsiLeRfVcQiWDSAADITEIPVGVPKs
 Aaeg_AAEL008734-PA     EfkngLlfHGFSVGGYLWGEcLvhIaRDlqnYQvVLDRVkGQiWDSAADITEIPeGVPRA
 Agam_AGAP011464-PA     DfkhgLVLHGFSVGGYLWGEcLvhIaRDlpnYQvVLDRVIGQVWDSAADITEIsVGVPKA
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   pSYgPLVvHGFSVGaYvWaElLvhslenkERYQpVLDRVnaQiWDSpADvyEIPIGlPnA
 Dple_DPOGS216102      ETdQPtVvHGFSVGGYiWGElcvhVlnnphlYQpVLDRIVaQiWDSAADvsEIsIGVPaA
 Hmel_HMEL007402-PA     ENdQPtVIHGFSVGGYLWGEvcalVmdnkEiYQpVIDRVtaQVWDSAADITEItIGVPaA

 Phum_PHUM291270-PA     fyPqNwfqrlkcnRavksHfnkhyhdsvtywVRSknnFcn-pVvkvPnvFfIScnDmlsN
 Amel_GB10512-PA      IFPnNkmLQNmfqKYLeYHMKaFyKqsTqyYIRSSQLFHT-NLIhSPALFfVSkTDPVGS
 Nvit_NV14504-PA      VFPnNevLQNvmkKYLeYHMKaFHKqATqywIRSSQLFHl-NLvRSPALFLVStTDPVGS
 Lhum_LH17916-RA      VFPKNmmLQSmLRKYieYHMKTFHEqsTqyYIRSSQvFyT-anvRvPALFfVSkTDPVGT
 Pbar_PB20651-RA      VFPKNmmLQSmLRKYveYHMKTFHQqATqyYIRSSQvFHTasIIRvPALlfVSkTDPVGA
 Tcas_TC007567       VFPKNkvLQAALkQYilYHlKTFdKvATcHYVRaSQMFHT-NIvRAPALFLlSkTDPiGS
 Dmel_l(2)k09913-PA     IFPrNermQSALRnYtlYHlKTFHnqATiHYmRSSQMFHs-tLLkAPALFfVSdnDPiGp
 Dpse_PSEGA15913-PA     IFPKNermQSALRnYtlYHMKTFHnqATiHYmRSSQMFHs-tLLkAPALFfVSdnDPiGp
 Aaeg_AAEL008734-PA     lFPrNptLQNALRKYMiYHMKaFHEpATsHYIRSSQMFHT-NLLRcPALFLcSkTDPVGT
 Agam_AGAP011464-PA     lFPKNptLQSALkKYMlYHMKaFHEpATsHYIRSSQMFHT-NLLRcPALFLISkTDPVGT
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   VFPKNkiLQkALRaYtifHMKllnDvATkHYmRatQvyHn-tpcRAPgLFLcSlTDPiGA
 Dple_DPOGS216102      VFPKNkimQktLkaYMeYHMKsFHnvATvHYIRSSQMFHa-NpchAPALFLlSasDPVGS
 Hmel_HMEL007402-PA     VFPKNkimQktLkaYMeYHlKTFHtaATvHYIRSSQLFHT-NLcRAPALFLlSasDPVGA

 Phum_PHUM291270-PA     pSSlqdVqkSlEcnGVKifqKaWwdStHtGHFeKycyEYtygmFlffnlanLfpdscgKy
 Amel_GB10512-PA      lSSNlrVKnqWDTvGiKTyiKvfEKSPHVGHyrKyPKEYVAeLYtfLnKlpL-----iQy
 Nvit_NV14504-PA      lASNmrVRDSWESlGVKTytKifEdtPHVGHyraHPKEYVAeLYtfLdRlqL-----iRn
 Lhum_LH17916-RA      vTSNmnlRDtWESlGVKTyvKifEKSPHVaHyyiyPKEYVAeLYafLqKlnL-----iQn
 Pbar_PB20651-RA      vTSNlilRDtWESlGVKTyvKifEeSPHVaHFytyPKEYIteLYafLqKlnL-----iQn
 Tcas_TC007567       erSNlraRenWESmGiqTyWKCWEKSPHVGHyhhHPKEYtAeLlkfyenigLlseklenq
 Dmel_l(2)k09913-PA     pSSNqsVRedWEraniKvTFKCWERSqHaaHyiRHreEYlqtLFqHLetcgvl----eai
 Dpse_PSEGA15913-PA     pSSNqaVRenWEranVKvTFKCWERSqHaaHymKHrdEYlqtLFhHLetcgvl----eai
 Aaeg_AAEL008734-PA     evaNgrVRDSWESnGVKcTFKCWdRSPHVGHFqKHPeEYVelvFsHirQlvv-----sgq
 Agam_AGAP011464-PA     veaNtrVKDSWEqsGVKTTvKCWdRSPHVGHFmKHrdEYVdvLFhHLrQlnLps---lKq
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   akrsrhahDtWkSlGVKvnWKCWdKSPHIqHFiyHteEYlAaLYsHLgQsgv--------
 Dple_DPOGS216102      kkSNqsVyDaWtqmGiKcTWhCWdRSPHVqHFtKHkdEYIAlLnaHLaEnvs-----gKq
 Hmel_HMEL007402-PA     erSNrsVyDSWckmGmKcTWqCWdRSPHVqHFnKHrdEYVAlLraHLaQhvhahadteRq

 Phum_PHUM291270-PA     rscgKnRiqSmtnvllsktsrnnfpq
 Amel_GB10512-PA      ekkmgAqf------------------
 Nvit_NV14504-PA      eekiRARL------------------
 Lhum_LH17916-RA      eekiKARL------------------
 Pbar_PB20651-RA      eekiRARL------------------
 Tcas_TC007567       qsqlKAkL------------------
 Dmel_l(2)k09913-PA     gvpkRAkL------------------
 Dpse_PSEGA15913-PA     gvpkRAkL------------------
 Aaeg_AAEL008734-PA     kqplRAkL------------------
 Agam_AGAP011464-PA     dallRAkL------------------
 Bmor_BGIBMGA009220-PA   ikpiaqR-------------------
 Dple_DPOGS216102      rmkmagR-------------------
 Hmel_HMEL007402-PA     rverRntahA----------------