Input MCL group: "MCL15803"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus1PHUM374950-PA
Pogonomyrmex barbatus1pbar_dome-1
Linepithema humile1LH21919-RA
Apis mellifera1GB12159-PA
Nasonia vitripennis1NV22778-PA
Tribolium castaneum1TC001874
Bombyx mori1BGIBMGA005642-PA
Heliconius melpomene1HMEL000037-PA
Danaus plexippus1DPOGS200349
Anopheles gambiae1AGAP010083-PA
Aedes aegypti1AAEL012471-PA
Drosophila pseudobscura1PSEGA12840-PA
Drosophila melanogaster1dome-PA
Multiple alignment:

 Dmel_dome-PA        ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA12840-PA     ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC001874       ------------------------------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      ------------------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      mssniadpnkfqeemflksnfknilshddvitypiakrmteilcynlkkcennityvprn
 Nvit_NV22778-PA      ------------------------------------------------------------

 Dmel_dome-PA        ------------------------------------------------------------
 Dpse_PSEGA12840-PA     ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC001874       ------------------------------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      ------------------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      nilsqkvdinwmqdnpcdttefsetikyssdiclvnhcmlsedvnvncncnimhyqqhkq
 Nvit_NV22778-PA      ------------------------------------------------------------

 Dmel_dome-PA        ----------------------------------mvaqeqlVLllMlLagCrgganAil-
 Dpse_PSEGA12840-PA     ------------------------------mhtsrsivqqvLellalLatvfqqtvAtv-
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     ------------madldSRkrtkcsgSwkgpqfrswiWcilIkcFIsLpcifskclgvdi
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------------------------------mvqrqVLlYLtLqcCiysilgl--
 Agam_AGAP010083-PA     ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     ------------------------------mhtcqvrWkldIIiitiffilffapkAel-
 Tcas_TC001874       --------------------------------mdlkrWghfyMkvflLfgtgglvlAme-
 Pbar_pbar_dome-1      --------------------------------------mnftIfFIg-------------
 Lhum_LH21919-RA      ---------------------------mvdelsvekkWldyhVsFLhLltimrnilcirL
 Amel_GB12159-PA      isqnymysiynlwrirtNKslpllitNrvgtqwrncfWrifLIpFIiLllCtticsAdp-
 Nvit_NV22778-PA      -----------------------------meptrrslggrlLLlaLlgsllgpptsclaL

 Dmel_dome-PA        ----------dPGw-------viPsk-VeqliGgdfnlsCtLNEdyf-ngksaedcpvek
 Dpse_PSEGA12840-PA     ----------ePGw-------lYPdk-VeqliGadfnIsCtiNEtyfretntaesctvDq
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ------------------------mGnlkvhYGdsfElfCVaeKf----------tSaDI
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     tva------------------vYPhGnIavpYGePLEIfCIaeny----------SSsDI
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------Gw-------vlPekpIvrlvnqsyDItCtLNrsdpdtekF---tSnDL
 Agam_AGAP010083-PA     ---------------------iiPtepIyrevndsfslqCtLNmrsa-earWs--NSsnL
 Phum_PHUM374950-PA     ----kcaGIesPfd-------ilPsGDhiieHGttLElyCrLNtsfpgvseY---NSgnL
 Tcas_TC001874       --pmCspGLdfgGy-------TvPqGDIvieYGnPLDIiCVLlnns--knilgpdaSlnL
 Pbar_pbar_dome-1      ---------------------TWPqGDIivkYGdPLKmyCILNQtiv-dtfYPgKSSqnL
 Lhum_LH21919-RA      crllariGyardvnftrlligTWPeGDIvveYGkPLKIfCILNQtkv-nekYPdKNasnL
 Amel_GB12159-PA      --nqCavGLttPGr-------TWPqGDIvleYGqPLrIlCILdE-------FPgKNasDL
 Nvit_NV22778-PA      dsqrCaiGLktPGr-------TWPaGDIvleHGnPLhVlCILNQtfv-dsaFPgKNSsDL

 Dmel_dome-PA        lyF---------tGggrvyrdskhIRIlNnTTIlfsdtnave-QeNdYhCmcdeyv----
 Dpse_PSEGA12840-PA     lyF---------KskmqEyrrspdIRIVNnTTIifsareave-QeDeYrCmcgiyv----
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   eFt---------mGg--KtIpsE---vVNsTTIrLymEKPek-QvNtfyCRnkktnk---
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     eFt---------lag--KhLesE---IVNsTTrrLyIKKPek-QvNsYyCKnnktgk---
 Aaeg_AAEL012471-PA     mFYimndtttqhKhmqHEhMqrEhvKIVNETTIqLsVhnasa-gkfqciCKlnhtkG---
 Agam_AGAP010083-PA     mFF---------QGd--vpVprEqvKIlNDsTIeLvVEKadphmnfaYtCKvndtqG---
 Phum_PHUM374950-PA     nFY---------sldrknkfilpnvtIlNETTIkvdIvdPpl-gstyYyCalndtnd---
 Tcas_TC001874       sFv---------Rnq--daVppEmIEvINsTaIkLhIDKPpkvssDtYsClqynksa---
 Pbar_pbar_dome-1      vFY---------Rnd--EeLgssfvtIINETTLeLyIEKPpa-sdDmYnCKlilddn--g
 Lhum_LH21919-RA      sFY---------Rnd--KkMprDfIEvINETTtmLyIEKPrp-aiDmYvCKlrikes-pR
 Amel_GB12159-PA      vFF---------Rnq--KeMepQfIKIINETTIsLdVEKPpp-aeDmYyCRlrlqnnrsK
 Nvit_NV22778-PA      vFF---------KGq--RqVepEfIsvVNETTIrLdVsePpp-EnamYyCKlrldesydK

 Dmel_dome-PA        ----inksKVyVG-tRPllVrDFNCldydfq-fmvCnfTqPpNtViTkYniSyntnndw-
 Dpse_PSEGA12840-PA     ----intsKVyVG-tRPllIeDFSCvgydfn-ymlCnfTkPqNkIiTkYnvSFtVyqKd-
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ----iCtsRVVVd-stPmaVTDFSCkSkNlE-iLnCTWiaPgplstTqnyiTFlIdGna-
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     ----iCtsRVLVe-spPadVTDFNClSkNlE-vLnCsWTsPrsqsnisYnvTFsdnGnm-
 Aaeg_AAEL012471-PA     ----VgMrsVyVG-yKPynVTnFkCrSeNWq-nmnCsfiqkqNpIpTdYkLnFkfdret-
 Agam_AGAP010083-PA     ----VgIrsVyiG-hKPreVkDFkCraplWdkhmeCTfTPdpNsmaatYeLvFyfkpii-
 Phum_PHUM374950-PA     -----CLtnVqVG-yKPqpVlnFqCnSfNWE-rLyCqWTPPeNpIkTiYrLkysLnGRa-
 Tcas_TC001874       ----VCMNcVtVG-tKPqpVTDFeCiSyNyd-nLtCTWTPPeNyIkTtYnLTFtLgGRa-
 Pbar_pbar_dome-1      sdvAVCLNKVVVGcnpPskpknFeCiayNWE-sfhCTWePqpNyVyTkYeLmFyLpGRi-
 Lhum_LH21919-RA      rtEpVCLNsVaiG-taPeapSeiDCkSnNWE-nLtCkWvPkhNfVqTkhaiaFkLpGRvG
 Amel_GB12159-PA      qlEAVCLNKVVVG-fKPqepqnFSCvSyNWE-nmiCsWePvqNyVtTthtLvFkLpGRaG
 Nvit_NV22778-PA      dyEAVCLNKVVVG-fKPseprnFNCaSqNWE-nLtCTWdPPhNyVdTiYsiTFkLpGRaG

 Dmel_dome-PA        ---rYsntLdcnfDsapvvTCnl---TddnYkrfsEtfYFrLSisNaLGHeTQpitiNHF
 Dpse_PSEGA12840-PA     --srYmyPVdcnfDaapvvTCni---TdesYqkftkiYYFhLdirNtLGqekQiievNHF
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   --vepstPI--raDqtrywNs-WntysiPrYRQmenkYYFyLSscspfGcnNQsftvdHF
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     --vgppC-IakkvDNkptryCwWntSsqPrYRQlkEeqFlyLracNvfGcnSQnftidHF
 Aaeg_AAEL012471-PA     sfvdYnCPLegksDs---wSCliDless--YRQsYEfYYFvLvsnNtLGrnvEyftiNny
 Agam_AGAP010083-PA     --qnFtCk-letdDqtnltkCiinvdTg--YRnvnEkYYFiLTasNhLGtlSQrfiiNHF
 Phum_PHUM374950-PA     GRfiYpCP---ndlDiknnSCvyDfeTiPnYRQpYEyflFeiSgkNaLGNySKiYkFNHy
 Tcas_TC001874       aRyiqaCPhidysEktkrmSCmWnvSTtPqYRQvHEvYnFnLTmeNkfGthrQsYpFqHF
 Pbar_pbar_dome-1      -RalFyCPLvtm----kpnSCiWsihTdPiYRQpYasYtFvLNvsNafGNeNytYrvqHy
 Lhum_LH21919-RA      aRtiHpCP--ekyahsmenkCmWDlTTdPiYRQpYphftimmTiqNvLGNlSRnYdFNHy
 Amel_GB12159-PA      GRklYpCP--kqekDekrnmClWDtSTnPiYRQpYEyYtFiLNvnNvLGNsSftYkFhHF
 Nvit_NV22778-PA      GRklYpCP---pdiDkyknTCrWsgSTnPiYRQpYEyYtFfLSaeNvLGNwTgsYkFhHF

 Dmel_dome-PA        erlVPaRPGqNLTlLNrTesSvcLsWemPrr-sNy-nrGLvwQvrvtpqnfepItRpsWR
 Dpse_PSEGA12840-PA     ertVPsRPGqNLTVVNrTesSicLsWemPrr-tNy-PrGLtwQvqvtpvnlatLkRNnWR
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   SiVkPdaP-sNLkVIrnyTNgvyLqWnIPnnMvDlLPcGvdHRIeYQiDKiD--NKSyfR
 Dple_DPOGS200349      ------------------------mWsIPnnMaDlLPcGvdHiIeYQiaKiD--NtthfR
 Hmel_HMEL000037-PA     AiVkPdpP-idLkVIkngThSvvLkWrVsnnMaDFLdcGveHiIeYQiaKiD--Nttvfh
 Aaeg_AAEL012471-PA     dnVIPeaP-mvcqatNiTSkSAiLhWaIsYklqtF-krdfifQIkil-SsfD---nSiWK
 Agam_AGAP010083-PA     dvVIPhpP-igcvIedvTSNSAvLkWskwYkydgF-srnficevkll-SifD---nNvWR
 Phum_PHUM374950-PA     AhVIPnKP-eNvTVLNkTvgSAlikWnIPYPlfHF-PpGLrlKIeYk-NKWe-----dWv
 Tcas_TC001874       AhVLsgpP-eNLTVINtTSsSiyLyWmVPlsMrtF-wpGvhHRIlYQceyYe----kkWh
 Pbar_pbar_dome-1      pnVIPnKP-yNLTlINkTSESAcLyWeVPFPMatF-PvGLhHKImYQ-NQWD--------
 Lhum_LH21919-RA      AaVIPaRP-vNvsVVNiTTDSAdvvWnVPFPMtSF-PpGLhHKIlvQ-NQWe--SsNeWK
 Amel_GB12159-PA      AhVIPaKP-aNLsVINkTSDSAlLhWsVPYPMqNF-PpGLyHRImYQ-NQWD--HQkvWq
 Nvit_NV22778-PA      AhVIPaKP-aNLTVVNkTlDSAmLhWiVsFPMqNF-PpGLhHRIaHQ-SQWD--SRDtWq

 Dmel_dome-PA        nhtlT-------ikdTlcLTELPfAgynYtlRVRvranqnn-T---lWSepmiyaFaTap
 Dpse_PSEGA12840-PA     nnsss-------ikdTlcLTELPYAgydYtlRVRvrgnqnn-T---mWSeplvynFvTgp
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   sVdas-slPpknrtYkFlLTDpPYAHmkYeIRiyiKSkaAv-kev-fWSdfTytmvyTlS
 Dple_DPOGS200349      rVNas-flPpknkiYrFqLTDLPYAHkqYeVRVfiKSkkAt-krE-lWSdfSyVvFyTaS
 Hmel_HMEL000037-PA     rVdas-glPlrnktYkFhLTnLPYAHmqYeVRVyiKSkkAi-kkE-yWSelSyIvFyTeS
 Aaeg_AAEL012471-PA     pIsiT-niaksltnYTlpieDLefAdttYDVRiRMqtatAe-ntEEmWSNySsclFkTlp
 Agam_AGAP010083-PA     tVsne-glqlnhrvYTlpLrnLPYAatpYDVRiRMrtnste-TgsDlWSNhTsclFdTlp
 Phum_PHUM374950-PA     dVNvdyseriygknYTYniTgLkYsHtpYDVRiylKSyaAk-SgpndWSlpAsITFlTsS
 Tcas_TC001874       fggeikenPkryeiY-FnLTnLkYAHalcDIRVslrSakAlpSdEsmWSNnAsITvwTsS
 Pbar_pbar_dome-1      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      lINiT-tdmhemhre-hhLaDLkYAntaYDIRihlKSavAs-din--WgefAsITFrTlS
 Amel_GB12159-PA      vINiT-ndihldrrn-YnLTgLeYAntaYDVRVfMKSavA--TgEDkWSNfSdVTFrTpp
 Nvit_NV22778-PA      vINiT-gePhnnkrY-YnLTgLkYAnaiYDVRVyMKSavA--igEDkWgNfSdVTFrTpa

 Dmel_dome-PA        ----------------------apPrRPPrvtyGSFy---vYsS--eKamrfYWepleEH
 Dpse_PSEGA12840-PA     ----------------------ErPrRPPlvtdGSFy---vYsS--etmmrfYWeplapH
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ----------------------ErPrRPPdTavGaFDqS-lYqt--NRmIYIYWKQleEY
 Dple_DPOGS200349      ----------------------ErPkRPPdTiaGaFhkS-aYsN--NRvIYVYWKQleEY
 Hmel_HMEL000037-PA     ----------------------ErPsRPPdTtaGaFDhA-tYNN--rRvmYVYWKQleEY
 Aaeg_AAEL012471-PA     ----------------------rrPdnPPevviGgF----eiNa--yndIFVYWREIPrs
 Agam_AGAP010083-PA     ----------------------rkPdmPPevaiGaF----ensN--ehhLFIYWREldDW
 Phum_PHUM374950-PA     ----------------------tvPslaPlTtqGcFDivSngNN--DtdVFIYWaRIPEk
 Tcas_TC001874       ----------------------kiPdePPeTnvGSFEvvAfgNSlqNReaYVYWKQIkEe
 Pbar_pbar_dome-1      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      tcktnytkishrekvkkqrdflkvPgcPPkTdvGSFhii-eHia--NRdVFlYWqtIPQt
 Amel_GB12159-PA      ----------------------rlPgRPPkTdiGSFEiA-ensa--SRdVYlYWqaIPQY
 Nvit_NV22778-PA      ----------------------rvPgQsPradvGcFEvt-enNm--NRdIYlYWqsIPaY

 Dmel_dome-PA        ElNG-pdFrYsIseyriNGtaVd-pglikveSnSAmidhwsmsavhhFlIrSsNsqGlSv
 Dpse_PSEGA12840-PA     ElNG-ddFkYiIseyrvNGslVd-psvikveSnSAliehwnnnaNhDilIrSsNsvnaSv
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   EEaG-tNFtYkvvvhhksnyet--ltadnnkSlSfvvlekapfdamDvyIwSrNdnGsSi
 Dple_DPOGS200349      EEaG-aNFtYkIlvsqdNktqt--vfPdknkSlSyvrlN-atlnalDitvwSlNnkGtSl
 Hmel_HMEL000037-PA     EEaG-aNFtYkvlvshgNktet--vfPeknkSlSfvtlN-ttlnalDvtIwSfNinGsSv
 Aaeg_AAEL012471-PA     KhNsatgFrYkIseitrNGipIsnitegrngSsmiQFrN-mtdgNYtFvIrSsNseGdSl
 Agam_AGAP010083-PA     QhNarsgFhYnItlidqhGriVc------lgSscAQFlNpyidmNYtFvIkSaNpeGmSe
 Phum_PHUM374950-PA     fENG-dNFnYnvictkdNhkdc--glPlEksityAKFp-isnlhSYtFtIySvNevGrSe
 Tcas_TC001874       QKNG-pdFhYgIavegepa-----irPvEftntyAKFeNlsistSYtFnIwSeNsnGtSa
 Pbar_pbar_dome-1      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      EQNG-nNFmYlInvednNhkv---leqanttSgyyQFkglgnsnkYhFtIstvNevGaSr
 Amel_GB12159-PA      lENG-dcFkYeIvhveeNGrkLs-lvPnEttrtyAKFkgikihsNYrFeIvttNivGank
 Nvit_NV22778-PA      lENG-nNFrYqvsrveeNGqrVy-laPnEttrtyAKFrglghhsSYrFeIvasNevGild

 Dmel_dome-PA        NAtpmtIgPISnRDfkvrEPrnirsvyhPtNksYtLSWdPPsdqrE--lqNYTVFWCvpk
 Dpse_PSEGA12840-PA     NAtHmsIgPISnaDinervPknirsvyhPnNksYtvSWEsPldvfE--ltNYTVFWCvak
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   NSSHLYIPP--keDtealkvsSFTKLaY-ENGaYkLSWvgieh-----IdNYTlFWCqHN
 Dple_DPOGS200349      NSSHLYIPa--EKDthslkltSFTKLaY-ENGtYELSWvaikn-----IdNYTlFWCqHN
 Hmel_HMEL000037-PA     NStHLYIPP--ERDthslkvsSFTKLaY-ENGtYELSWvgikn-----InNYTlFWCqHN
 Aaeg_AAEL012471-PA     gASHLFIPa---RryrapkP-eiTKLls-DaGkYlLSWKlvpdyasr-ItsYTVFWCnss
 Agam_AGAP010083-PA     qASkvFvPa---RrhrldkP-SidKLls-DSGkftLSWKPPsrihsp-ItsYTVFWCntt
 Phum_PHUM374950-PA     dnSfvYvsk--------------ygiaY-DqGvfELSWKPvshkd---lsNYTIFWCked
 Tcas_TC001874       rkSsvFIPk---qtdrikEPwSFTKveF-gDGvYELtWvaPklldnqyItNYTIFsCsNe
 Pbar_pbar_dome-1      ---------------------------------hEkSWK---------------------
 Lhum_LH21919-RA      ertkiiIPt---KEemppEPtlFTKivF-npGaYELSWRPPiaveD--ImNYTIFsCeHN
 Amel_GB12159-PA      krakiFvPs---qyeipqEPvaFTKiaF-DgGlYELSWKPPnmnrE--IvNYTIFWCdNe
 Nvit_NV22778-PA      kpariYvPs---RtllprEPvSFTKiaF-DDGlYELSWKPPvggdDe-IkNYTIFWCeNd

 Dmel_dome-PA        pglqsECeGsirFaeVAsglhhFttS-PDqllTlhmAvSANyqsh-ntGlhWAiCssdkk
 Dpse_PSEGA12840-PA     palqsECaGsirFekVdsrqrqFttT-kDqppSlhmAvSANyrhh-ntGMrWliCssdkk
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   stki--CaGrmnFivlSaNkTmqvIeLPrenR-YQFAISANngtk-tSGMVWAiCdIskd
 Dple_DPOGS200349      atqi--CvGrmDFavlSpdkSnhvIdLPreyR-YQFAISANngsk-tSGMVWANCdIskd
 Hmel_HMEL000037-PA     stki--CtGrmDFavlNpsknnhvIdLPrdyR-YQFAISANngsk-tSGMVWAqCdIsre
 Aaeg_AAEL012471-PA     sNsPndCnGsinFdeIdntrdsYeLn--nvssTlnFAvaANagnl-SSGMVWASCTatqk
 Agam_AGAP010083-PA     sNsPndCnGsinFtsVAadqTtFvLS--DvgsTinFAvaANagRv-SSGMVWAACTatHk
 Phum_PHUM374950-PA     KDlPapCkGyLDwvtVprdtTskNITMtDvtKfYkFAISANlidgsSSGMIWsSCvIfHd
 Tcas_TC001874       RDrPyQCnGmLnwtvVSsNtTsktmiV-EknKiFQFAISANthng-SSGMlWASCTViHN
 Pbar_pbar_dome-1      --------GyLDwvhVprNimiYNVTVPDpsKvYQFAISvNteKg-SSGMIWsSCTViHN
 Lhum_LH21919-RA      RDss-QCeGyLDwvhIpgNsTvhNmTglnpeKTYQFAIalNtkRg-SSGMVWASCTViHN
 Amel_GB12159-PA      RDrPyQCnGyLDwvhVSkNtTiYNmTVPDpdKvYQFAISANtnKg-SSGMVWASCTViHN
 Nvit_NV22778-PA      RDrPyQCqGyLDwlhVSkstlvFNVTVPDpgKvYQFAISANteRa-SSGMmWASCTViHN

 Dmel_dome-PA        ddLaKMEPs-Id--vatSTsltVsWser-VCAv---IlaGYnltYCqrs-agrpdNC---
 Dpse_PSEGA12840-PA     ddLaKMEPt-Id--assnstltVkWstErVCpv---IltGYnltYCqrs-agkpdNC---
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   aipmygfPVkmdhgipGkTFVKIkWaMt--CtlQeGIItGYlIaYCPal--dttnvCatk
 Dple_DPOGS200349      gfvmygfPVhlkYDvpGkshVtlrWlMD--CAlQdGIItGYnIsYCPIv--qtSsyCdks
 Hmel_HMEL000037-PA     gfvmygfPVhlNYDvpGksYatlrWvMD--CAlQdGIItGYnIsYCPIv--qtSsNCdks
 Aaeg_AAEL012471-PA     ndIGKLKtIWIp--amqSTYIDleWKLE--Cgds-aIVEGYsIiYCPIs-SPrDqsCKvP
 Agam_AGAP010083-PA     tdIGKLKtIWIs--emdSsqIhlkWKtE--CvdvahV--GYmIYYCsIs-SPrtlgCKeP
 Phum_PHUM374950-PA     KvLkKVddfhIs--rvsSreIDVvWEIr--CAqs-safKGfafYYCPVgfShqDnNCign
 Tcas_TC001874       KnMGKMKnVWIN--svGSTFIEVgWKLD--CAdRiGsVEGYvVYYCPIk-SPmHteCKaP
 Pbar_pbar_dome-1      KvLGKMKsVWIN--riGSTFIEVgWKLD--CSdRiGIIEGfkVYYCPIm-SPlNvNCngP
 Lhum_LH21919-RA      KaIsKMKsVWIN--riGSdYIEVgWKLD--CSdRiGIVDGfiIYYCPIk-SPhNtNCKiP
 Amel_GB12159-PA      KvvGKMKsVWIN--riGSdFIEVgWKLD--CSdRiGIVEGfnIYYCPIv-SPyNlNCKgP
 Nvit_NV22778-PA      KvvGKMKtVWIN--riGSTvIEVgWKLD--CSdRiGIVEGfkIYYCPIv-SPyNlNCKgP

 Dmel_dome-PA        ---tTVtI-DryTnkhvIqNLvPYTdYsvkmlmysdsrv-skySDeLvNrTgEAAPS-qP
 Dpse_PSEGA12840-PA     ---tTeaIeDrdakqyvIrdLvPYTdYsvkmlmksetra-skySDeLikrTgEAAPS-qP
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -nktnLyISnpkqmeinITNLePYTTYIfTlAlnTtyGfKtvEnaftsmTTtEdtPt-sP
 Dple_DPOGS200349      fnNsykfISnpkqmqvtIeNLfPfrTYqfTIAlnTiyGqKtiEnataviTTsEdtPt-nP
 Hmel_HMEL000037-PA     veNkyVfIqDpkqmHvtIeqLlPfrTYqfTfAlnTiyGqKniEnatariTTsEdtPt-sP
 Aaeg_AAEL012471-PA     eeslnItg----TtshrITgLkPYvTYkIqIAmysktri-GprSDPLFNTTlEdAPS-PP
 Agam_AGAP010083-PA     emkinVt--DktldHflleNLhPYvTYkIeIAmysdthi-GprSvPLvNTTmEAAPS-PP
 Phum_PHUM374950-PA     ateeiakINgsqvrNvtlkNLrPYTTYkLqIsIisldGsQqmQlgP-------rtPS-vP
 Tcas_TC001874       qaNrTfdg-tsmlssgnITdLnPYTTYMLTVsVkTkhttfsqQSDPLYNTTlEdAPSTPP
 Pbar_pbar_dome-1      myNkTIsa-DarTiHgivdNLkPYTTYMLnVAVmTksGe-GlrSDPLYNTTlEAAPSsPP
 Lhum_LH21919-RA      kqNvTt---eahqmqrvIdNLiPYTTYMLSVAVlTkgGe-GlQSDaLYNTTlEAAPfTsP
 Amel_GB12159-PA      klNtTIka-DphTiHgivnNLkPYTTYMLaVAVlTksGe-GlhSDPLYNTTlEAAPtTPP
 Nvit_NV22778-PA      klNtTIka-DlsTirgevTgLkPYTTYMIaVAVlTknGe-GqhSDPLYNTTlESpPSePP

 Dmel_dome-PA        relqLirVTsDSvelAWKPPllaNGVvRaYegt--FrslHDNvtdtfRVsaSAdelvNnE
 Dpse_PSEGA12840-PA     relqLhNVsNsSaqlAWKPPlkaNGVvRaYegi--Fh--HDNtteyfKlpaSAdelvDkE
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   vNInItdVlsDSLtISWdPPihkNGVIgkYvIn--ny------gqevyVE-kvsdkdEds
 Dple_DPOGS200349      vNIsVsNirNtSLvISWdPPihkNGnIgkYvIY--ny------dkelyVD---svsgtdt
 Hmel_HMEL000037-PA     iNVkIteVrNDSLvISWdPPlqrNGnIgkYvIY--nf------gkefyVD---kvsetdt
 Aaeg_AAEL012471-PA     rNlmLkdVrNDSvilhWdPPlqINGgkmnYeVW--Yn------hqhkKID-----peNyt
 Agam_AGAP010083-PA     rNlvterVTNnSislhWePPahINGgkmfYwVF--Yn------gqflKhD-----veEps
 Phum_PHUM374950-PA     hNfvadsVTNDSvtlnWdlPeeMNGVLQtYklYieYp------ggekKIkfdArnlsDns
 Tcas_TC001874       rdVtIqkVTNsSirVAWKPPeaLNGIIRdYvVY--cc-----------VkgSlcekipvK
 Pbar_pbar_dome-1      lyVrLteVTNttMfItWKkPsaMNGVLRyYqVe--Yn------gNikeVE----------
 Lhum_LH21919-RA      lNVtIteVTNttMyItWalPqaMNGVLRyceVY--Yn------eHsiKVE---------E
 Amel_GB12159-PA      qdVrIiNVTNttMyItWKPPeaMNGVLRyYeVY--Yn------dHmqKVE----------
 Nvit_NV22778-PA      rdVvVrNVTNttMfVeWKePlaMNGVLRyYvVH--Yn------eHakKVE----------

 Dmel_dome-PA        KpityRLgnLtAFTkYeISVrArTV--ypS-----epSnvIlfsTaIGVPS---pPqLyV
 Dpse_PSEGA12840-PA     KlisfELgnLtAYTdYeVSIrArTl--ypS-----epSnvIrfrTaIGVPS---pPTLlV
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   KrrHIRLtGLqgFTNYSlSVqACst--aiSsCSvlnphDalfvrTrIGpPSKmraPT--V
 Dple_DPOGS200349      srrqVtitGLqgFTkYSlTVqACnI--piglCSkIrsnDsVnvtTrIGaPSRlraPT--V
 Hmel_HMEL000037-PA     srreVKitGLqgFTNYSlTVqACnI--pinvCSaIlpnsaIfvrTaIGaPSRlkaPT--V
 Aaeg_AAEL012471-PA     dhvtynLtGLepFTNYkIiVrAyTI--ayS-----nnSnsVdvtTeIGtPgimqqPg--s
 Agam_AGAP010083-PA     tnvtftLdnLdAFTeYnITVtAeTV--kpS-----nstEpVharTlvGnPlvIgqPS--t
 Phum_PHUM374950-PA     finkyKvknLvghTpYnfTlkvCTslekCS-----ghSKsalvtTqvGVPgKmmkPq--V
 Tcas_TC001874       telNytitGLksFeNYSIeleACTt--kCS-----gKSErlqvtTsmGyPSKIrkPT--V
 Pbar_pbar_dome-1      EgnHIKLiGLkpYTeYtIkVSACTV--kCS-----eKSEiIrhyTnIGVPgKIniPq--V
 Lhum_LH21919-RA      KkndVKLtGLlAYkNYSVSVAACTV--aCS-----kKSptIyklTeIGVPgKIatPk--V
 Amel_GB12159-PA      EanHIELkGLlAhTNYSISIAACTV--sCS-----iKSptIskiTkIGVPgtVnirn--V
 Nvit_NV22778-PA      EvpHIELqGLqAhrNYSVrVAACTV--dCS-----aESppVyalTsIGVPnKIlpPT--V

 Dmel_dome-PA        innpDqssrldWEPPrtPAG-rID--FYEIslrdnNaScltStIlpgrnlsyvMatP-rC
 Dpse_PSEGA12840-PA     tnnkDqssrldWKaPrqPAG-lvD--YYEIslrdnNsSclvSyIlpgqnrshvMatP-rC
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   knnpD---fIkWvPPiiPgG-tID--lYqIKrikD--eseaeII---NtTnlsfsLi-hC
 Dple_DPOGS200349      rnspn---klqWEPPEiPgG-rvD--lYEIRrikD--dlapeII---NtTElsypLe-yC
 Hmel_HMEL000037-PA     kn-pD---klqWEkPDiPgG-tLD--lYqImrvkD--dmlpDIk---NvTDlsyyIr-hC
 Aaeg_AAEL012471-PA     vdsNstRLsIiWQPPEkkAG-cMe--YYElKiktntqTeesaIImrvsgTrctLkrt-iC
 Agam_AGAP010083-PA     nssNDSKLtIgWnsPskPsG-cve--FYElKvkan-----qiIVyqqrkTEcqLreP-iC
 Phum_PHUM374950-PA     slvNptmadVsWtlPDpPAG-sLD--lYEIsvepDddSsdaeIfnvtggmrarLefq-sC
 Tcas_TC001874       dlrNDtsItIvWnePEePsG-rnD--YYvvQfrqk--hkseNktfqyNtTkrkfvIe-nC
 Pbar_pbar_dome-1      rfiNsSQVmVqWEPPQePAG-pIqsmYYEvEygdn---miqNVt----krEvhLpIP-dC
 Lhum_LH21919-RA      rfmNsSQVlItWDtPQnPAapaae--YYqIEishs--NeirNIs----glEmqLpIPidC
 Amel_GB12159-PA      rfmNsSQViViWnkPEysAG-yLn--YYEI--lsD--geiqNst----rTEaqIpIs-dC
 Nvit_NV22778-PA      rffNsSQVkVqWakPhqPAG-lLD--YYqIK-snD--geiqNtt----tqEasLsIP-dC

 Dmel_dome-PA        ------tshnpFQlaVRAiNVEq---hpqLngaD----------aAeGavllMstngKgC
 Dpse_PSEGA12840-PA     ------tshnpFQlaVRAiNVErllHtGdLqEvg----------eANGarPaV--saKsC
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -----eGgvagqtYQVRAVNfDedpYhGaLTDnk--------------------------
 Dple_DPOGS200349      -----vGvvstetYQVRAVNfDvtssrkgIn-----------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     -----edvvstetYQVRAlNfDydlYhGvLgDgN--------------------------
 Aaeg_AAEL012471-PA     lgsadsnrtdkYEFsVRAVNVilspHapnyTEwNrLACdqKYSyylNhgvPntynyhsHp
 Agam_AGAP010083-PA     ----qnrdsskYEFlVRAVNVDvt--gpikTafeeLSCsdRWT-elNnmwPeLkrfvaHa
 Phum_PHUM374950-PA     ------rekyksdFKiRAiNID--------------------------------------
 Tcas_TC001874       ---gdgGkfnaFyisVkAVNk---------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      --knvehreqkHKFRiRAiNIN--------------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      ---KasGrdqaYKFRVRAVNaa--------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      ---KtlGrerlYQFRVRAVNIa--------------------------------------
 Nvit_NV22778-PA      ---KtiGrerlYRFQVRAVNVa--------------------------------------

 Dmel_dome-PA        EartdaLgeeErlqFeayAaNmtayRlYrsdWgiygfi-CtpDthsvkAMyqtieVt-VA
 Dpse_PSEGA12840-PA     QvhldgLgeeDriaFetySsNstgyRlHrseWgtygfi-CtpEihsvkAMyqtieVs-LA
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -------------dvylhNaNykgileYpGeWSEpsfvnCtSkehvtltLILMgifmiIg
 Dple_DPOGS200349      ----------------------eppKeYvGPWSEssvvaCrTrdgltmiLIIMavlsltA
 Hmel_HMEL000037-PA     -------------vtltkrdNnqslneYaGPWSEpstvaCrSrdgltmiLIfIlifalIg
 Aaeg_AAEL012471-PA     sgleceLnghsvpfidwmkid-qyatilhGeWSwplthwCnygpsnteAIIfLsfVtcLg
 Agam_AGAP010083-PA     EcgtsdaiamqsngYswlSelppniRlHyGPWSEplahwCsmEskntlAIffLvgIaiaS
 Phum_PHUM374950-PA     -----------------------qnnfYvGPWSDsteviCgSsvwvknnVLInwvtGtmi
 Tcas_TC001874       ----------------------idnRsYdGPWSDelenyC--EtpinyiMyLLlfVaiVA
 Pbar_pbar_dome-1      ----------------------rngeilkGPWSEsgegnCyNNglsyvALVIIwiVGicS
 Lhum_LH21919-RA      ----------------------sndthlkGPWSDlgegyCiSD-----vwVIIwvIGgVc
 Amel_GB12159-PA      ----------------------sdnthlkGPWSEpgegnCySDgpsfsvwVIIwvIGgIS
 Nvit_NV22778-PA      ----------------------pngehlfGnWSDagegnCfSDgpsyrvwIIIwvIGsIc

 Dmel_dome-PA        ILvL----------gvifY----lvYKKyRKMsDiglvLPqGime----------tmKkp
 Dpse_PSEGA12840-PA     ILvL----------gvifY----tvYKKyRKMsDiDlvLPqGile----------tlKkp
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -Imy----------gFi------KcYKKyRKMEDikpvLPsGLgv-------------pe
 Dple_DPOGS200349      IVvy----------gsi------KqYKKyRKMEDikpvLPsGLgi-------------pe
 Hmel_HMEL000037-PA     -avy----------gFi------KlYKKyRKMEDikpvLPnGLgi-------------pe
 Aaeg_AAEL012471-PA     IISL----------liCtY----mslKKmkQiKnikVvLPdaL------------Ndiva
 Agam_AGAP010083-PA     gIAM----------fs-------ysYvKvkhvlqVkViiPdGL-----------------
 Phum_PHUM374950-PA     ILis----------aiC-----------CRKMKDVEVKLPPGLqs----------qelek
 Tcas_TC001874       VVSV----------gFfst----RlYnhCkfMrDVEVKLPPGLApvvadhtlvpwstEkr
 Pbar_pbar_dome-1      ItALiiclvctcksliCfYdlFyRmwiKCRaMrDVEVKLPPGLAp-----------dmll
 Lhum_LH21919-RA      MIAf----------llClWYtFKRiwlKCRaMQDVEVKLPPGLAp----------NmKll
 Amel_GB12159-PA      IVAf----------llClaHvsKRmwlKCkaMQDVEVKLPPGLAp----------NmKll
 Nvit_NV22778-PA      gIAf----------vFCvaYssKRvwlKCkaMQDVEVKLPPGLAp----------NmKll

 Dmel_dome-PA        iDmGglgl-glgP---------dssv------------------------------sggi
 Dpse_PSEGA12840-PA     KDmGglgl-smgP---------dmaS------------------------------sggi
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   KDiskyaiggwNP-------------------------------------------tNkd
 Dple_DPOGS200349      KDiskytfgnwNP-------------------------------------------ttke
 Hmel_HMEL000037-PA     KDiskytfggwNP-------------------------------------------atkd
 Aaeg_AAEL012471-PA     sDkpdvf--keSn---------dsyv------------------------------ngyS
 Agam_AGAP010083-PA     nDitgsgk------------------------------------------------psgf
 Phum_PHUM374950-PA     dnqdyvHlerwpPrspdnVNgsvgtvlapdeeslldkksdesiditsfnlppiknggDSS
 Tcas_TC001874       QDpGdsHsppdeelllvkMSegrhfS------------------------------gDSS
 Pbar_pbar_dome-1      EtnpeqHtrqhtP------------S------------------------------aDSS
 Lhum_LH21919-RA      QkvGeqHi------------------------------------------------rqSS
 Amel_GB12159-PA      QkvGeqHirqsS--------------------------------------------aDSS
 Nvit_NV22778-PA      QksGdqHtrqsS--------------------------------------------aDSS

 Dmel_dome-PA        vCTrvDdSppytpqdl-----pHdfSscGSEssk-----lllrtasssggggcvdrdgyd
 Dpse_PSEGA12840-PA     iCTrvDdSpqytqqdm-----pHdfSscGSEssk----lllrntsssggctdrddryddq
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ekpSsDEmlllpnsrt-----TvsSelkqkEnnn-----sassdhtDstalSdtShgPve
 Dple_DPOGS200349      ekpSsDEmlllpnskt-----TvsStDtkqkdDn-----cassdhtDstalSesSrgPve
 Hmel_HMEL000037-PA     ekpSsDEmlllpnTkt-----TvsTpDvkqkden-----catsdqtDstalSdsSrgPvd
 Aaeg_AAEL012471-PA     dkNAGDtllsySpshryvknnlddStsiGSnden--------idndDgvvdgevdllsls
 Agam_AGAP010083-PA     gaviGpagIiftehhr-----vdhiitgGStkea-----syskeqnqcllpSssSsggsi
 Phum_PHUM374950-PA     gCSvGrESVssSiTsd-----THiSSDsGAEpDq-----------ctitsngtdrwnsln
 Tcas_TC001874       gCSSGhESVtsSlesg-----THiSSssdSgteq----------paaysvmeasSdtPyi
 Pbar_pbar_dome-1      gCSSGqESVtsSlTae-----SqvcSDsGTEvDa--------vhtppdkvkSqpvreP--
 Lhum_LH21919-RA      adSSaqESVtsSlTae-----SHvgSDsGTEvDs-------mavspDklleTltTwePih
 Amel_GB12159-PA      gCSSGqESVtsSlTsd-----SqvSSDsGTEiDp-------mpvspNklleTlpAwes--
 Nvit_NV22778-PA      gCSSGqESVtsSlTsd-----SHvSSDsGAEvDpvlskkliidattasttnSspAwes--

 Dmel_dome-PA        dNhet-gpisavgppt----------sYlaMrhGllvqnDrErererdreqerereqqqq
 Dpse_PSEGA12840-PA     teivgmnpmttmntmtamnSspappTsYvsMrhGllvqnDrEseserdrdiereqqr---
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   RqisssDdgsnsslhlEveptR----tadsnidGescnsEtEtsqipSpfFndnTfkkNp
 Dple_DPOGS200349      RqastsEegsetsdhlEvvAdKgE--isneIqEeessasDtEtspenSpyFsdkafkkNp
 Hmel_HMEL000037-PA     RqvstsDdgsdssfhmEqepqKcE--asneaqEeessavDtEssrenSpyFsdkSfkkNs
 Aaeg_AAEL012471-PA     dDgksq--------------------qYlpMeQdlcqpsEpintdiidirsnvnkdNv--
 Agam_AGAP010083-PA     aDlsshEprs----------------sadycsnsgcce-------ddStsFydqeaerqD
 Phum_PHUM374950-PA     RNannprnipakeii-----------nFpeVggdwgelgsnaiPrytkvgFtnyTperN-
 Tcas_TC001874       svtggsEass----------------pYvmtgdavktinpgyiPftqppdFgggldakg-
 Pbar_pbar_dome-1      tNlrQrsvtrgptrt-------WElTsYvkVgnsgetil------eeTvslarsTnSlSE
 Lhum_LH21919-RA      sSlrQrsvtrepdlisdTvAdsWk--pYitVaKsgepvh------geTlslvrpapNlaD
 Amel_GB12159-PA      sSlrQrnvgitkpft---etaRWE--sYvkVtKsgepii------gdTlslarsTpNltD
 Nvit_NV22778-PA      sSlrQrnvagaskpnhET-AtRWD--pYvkVaKGsnelimpsaPpadSlslarsTpNlSD

 Dmel_dome-PA        qresemdreqsctnGYIkPTQMKSWggNgpSdndhtfsvpstamtaPmsqPls--qiplS
 Dpse_PSEGA12840-PA     -ssmqEmQanhqSSGYIkPTQMKSWptSnaNtlpgpnvptaatatqPmsvPlsmarmpln
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -cGYvQqsvvspnTGYVq-------------------svqagvTnpPqPssls----aSS
 Dple_DPOGS200349      tsGYvQp-vvsttSGYVq------------------sapapvqTkcPsqstat--qpaSn
 Hmel_HMEL000037-PA     tsGYvQh-vvnpnTGYVq------------------sapaptkTaqPkatsqp----aSt
 Aaeg_AAEL012471-PA     --------lslpSTGYVl------------------aPvakpsTngyvqaPla-------
 Agam_AGAP010083-PA     lhGYsddttesiensheA---------------------hqgsStssrsaand-------
 Phum_PHUM374950-PA     ----------lpgkGYVT------------------iasvqsanpaqiPgsndainsiNg
 Tcas_TC001874       ------------dSpYIS------------------vtatdatkmgykPssev--sdeSS
 Pbar_pbar_dome-1      Nts-----qqrsSleYaS------------------mPsssealpnfvtrknidtisgNS
 Lhum_LH21919-RA      NtiYttsQhtwsS-----------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      StGYttsQhtwsSTGYIS------------------mPsseelSsnPsPvPke--tstTg
 Nvit_NV22778-PA      NiGYatsQqtwsSTGYIS------------------mPsseemSsnPsPvPkd--tlaTg

 Dmel_dome-PA        GYVpvpipqsrfnpapvqPfgSpAvpSaatAaaastffppaH------------------
 Dpse_PSEGA12840-PA     GYVpvnilksqpqmep------NgghrvaptpdaaAffvpeH------------------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   sYVmAalsPpifttrvaqPcvTSSqsAggyvhpEgAqti---------------------
 Dple_DPOGS200349      sYVmAGlpPpvfvpnSat-atNpptlSsgyvlpEdvqar---------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     sYVmAGlpPpifttnTtsPpiSNptpTsgyvlpEeAqar---------------------
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     dnnnSlarngsidesSsldesSNSnlSvkdAqiKdeasltgpkYvS--------------
 Tcas_TC001874       pYVmtG------------------------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      GnnsSsnsdgsqgndSnddnyrDTasllkvvneKlSlvsEqk------------------
 Lhum_LH21919-RA      ------------------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      GYsiiGtvPksikskSed----DSdlTestAdtliStkpEskstnpyITLasleQkqkdK
 Nvit_NV22778-PA      sYsvvGviskaplrckseees----lSlvkAktEsenkpstNpYvSlVSLeqnsKdnpkR

 Dmel_dome-PA        ------------------llNmDNyvQasd------------------------------
 Dpse_PSEGA12840-PA     ------------------llNaENsmQaas------------------------------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS200349      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     ------------------------------------------------------------
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     ------------------laHfkgqntgEp---------------------------sas
 Tcas_TC001874       ------------------------------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      ------------------qkekQkekQkEkqklAvddidknsiIelnKKiemLTShinpd
 Lhum_LH21919-RA      ------------------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      KtidtlhdlDeltfiesnksklESltsfspSDKAskPYvQTGlIDplKKPfsLSNidcTr
 Nvit_NV22778-PA      KlealrvfdNlgfdkskqqqqsQtqsQiQqSDKlsrPYvQTGFlDsrrKP--------Tg

 Dmel_dome-PA        -lhklkPlvaaplsqtgGPafagsspAts-----------pplQlppvhAaspa------
 Dpse_PSEGA12840-PA     dlhklqPlnpaStaaaasPtyLPaisAsa-----------aapKlNpqa-----------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -SaMnfPklgqTtnklfGPesLPTmqtlP------------paKhTaDsSyiQlqslDSL
 Dple_DPOGS200349      -SmMntnkfgpSipksvGPesLPTmpSlP-----------paaKqSaDnSyiQlqslDSL
 Hmel_HMEL000037-PA     -SmMnlPkmgpSpakpiGPesLPTmptlP-----------pptKhgaDsSyiQlqslDSL
 Aaeg_AAEL012471-PA     ------------------------------------------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     -----------dlgssfGrtnLgTmnhlP-----------impatSmEgkssQn------
 Phum_PHUM374950-PA     vSsgtksfvneSpnlsrrnddVsslqeedktdETiddedfsgsEtetEtihevpiirnlI
 Tcas_TC001874       -----------dapktinPgyIPfnqteP-------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      nTtMaiPyvqaglrdkspPclsksiqArn----------anlmcgSfktknnQnlckkey
 Lhum_LH21919-RA      ------------------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      sTtMstPfaatSltdscnkpfVssfvSpt-----------ttlasTlDtSskpyvsvsSI
 Nvit_NV22778-PA      qlpqanffaqsSladelGrkltPTgaAaPsqsDSkpyvtvasiseTtarktapsaetsTa

 Dmel_dome-PA        ----------aatpkmAdiGYT-tmeqlqlTgli----kPpLaatvgspthaaggap---
 Dpse_PSEGA12840-PA     --flpaispsaapklnvdtGYT-tmeqlqrTglm----kPqalpqsigmhtsaqpsg---
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   prhkhpaRStvPlktpAStGYv-rqgDavinkhl----NnmLsgvhcgeesaildpa---
 Dple_DPOGS200349      pSlklseRNsfPkqp--SSGYv-spgDvvinkhl-----niLtggqhaeesaildpt---
 Hmel_HMEL000037-PA     pSlktniRNplPlkppASSGY-vspaDvvinkhl----NnmLtagqlaeepaildpt---
 Aaeg_AAEL012471-PA     -------------kpavtSnY---iqpsafTgin----NPsLsktsiivsttdadgi---
 Agam_AGAP010083-PA     -------RSssampitvtSGY-----------vp----aPvvnvssvvcmqgvlvas---
 Phum_PHUM374950-PA     ampayvsiAdnPkpvvvdSvkS-etekmkesemrgedyrgektvangdicatdvngv---
 Tcas_TC001874       --------------------------------mk----Nsyvhitf--------------
 Pbar_pbar_dome-1      vSyfptiteiidntltStSpYm-fa-sivpegmt----lPgLkmdeeslsqktphdp---
 Lhum_LH21919-RA      ----------------AdeaYe--------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      s--evskKpnlqtvtleSSqkT-nvpqtstTdgs----qPyvrassvfqmlqqqqrg---
 Nvit_NV22778-PA      hkpyipvsSimPsaeakSnGsS-tpassvfkmlq----qPkLeasssspsiddhetvgly

 Dmel_dome-PA        --------Ggg-----------nqhsRlqpQin---------------------------
 Dpse_PSEGA12840-PA     --------Gaa--------agattgpRvkpQin---------------------------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   -------------------mSPDAycRFsWstD-------------------------PA
 Dple_DPOGS200349      -------------------mSPDAycRFsWsnD-------------------------PA
 Hmel_HMEL000037-PA     -------------------mSPDAycRFsWstD-------------------------PA
 Aaeg_AAEL012471-PA     --------sgy--------vthkqlsdYglkmq---------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     --------ads-------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     --------GdggDdgnENgnddDvrrQhslEinGvddvNnViksdNliemKkkntkeNgs
 Tcas_TC001874       ------------------------------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      -------------------hSPtSessYnpacs---------------------------
 Lhum_LH21919-RA      ------------------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      -----kSdtpisEvidEteedvttvyplcWQtsGtkpsSkLdadkSiitTKqstgyvtiA
 Nvit_NV22778-PA      psldldTkddepsstasSasSPtStftlcWQqqqpgn----etpsteslTdlgaqaqSPq

 Dmel_dome-PA        -gyvTpqdlnAmAhnrhvl------------------------------
 Dpse_PSEGA12840-PA     -gyvTpqdlnAlAhnrhvl------------------------------
 Bmor_BGIBMGA005642-PA   nd--niHsllAdSPrlnsskngvnh------------------------
 Dple_DPOGS200349      ndnl--ntllsdSPtrtynn-----------------------------
 Hmel_HMEL000037-PA     nd--nlHtllAdSPtrpskn-----------------------------
 Aaeg_AAEL012471-PA     -------------------------------------------------
 Agam_AGAP010083-PA     -------------------------------------------------
 Phum_PHUM374950-PA     lsnyipHhifAkePvht--------------------------------
 Tcas_TC001874       -------------------------------------------------
 Pbar_pbar_dome-1      -vheTqeqqekrShswt--------------------------------
 Lhum_LH21919-RA      -------------------------------------------------
 Amel_GB12159-PA      enpkldqhrtstlsssyvqherfekplPqstgqsDEQYSKVtVVPsTIQ
 Nvit_NV22778-PA      pvtkTtssgyvtlPeqktapasrfankPlpasvdDQKYSKVaVVPrTLQ