Input MCL group: "MCL17731"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus1PHUM497930-PA
Pogonomyrmex barbatus1PB21637-RA
Linepithema humile1LH24597-RA
Apis mellifera1GB16859-PA
Nasonia vitripennis1NV12098-PA
Tribolium castaneum1TC013745
Bombyx mori1BGIBMGA000687-PA
Heliconius melpomene1HMEL025039-PA
Danaus plexippus1DPOGS201366
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Phum_PHUM497930-PA     ----------------------------mkAhiYFDavDYsVFGlMLlLSsLIGiYFAFF
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   MDLvrdpskdknsndpaassVRahhSncimtivYFDwLDYVVFGaMLlLSsLIGVYFAFF
 Dple_DPOGS201366      ---------------------------------------------MLlLSALIGVYFAFF
 Hmel_HMEL025039-PA     VDL---------------pvVRrgqAwykmAlvYFDwLDYLVFGaMLlLSsLIGVYFAFF
 Tcas_TC013745       ------------------------------------------------------------
 Amel_GB16859-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12098-PA      --------------------------menaArkqFDlLDgLVFagMLgvSALvGVYqAyn
 Lhum_LH24597-RA      --------------------------mdsterrsFDlvDlIVFigMLgvSALvGVYqyya
 Pbar_PB21637-RA      ------------------------------------------------------------

 Phum_PHUM497930-PA     AKqKQNTTSEYLMGsKkMGvFPISi-----YISGIALiGmPAEiYTYGTQfWvlIIpEll
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   AsKKQNTTSEYLMGGKTMGMFPISMSLIAr------------------------------
 Dple_DPOGS201366      AtKKQNTTAEYLMGGKTMGMFPISMSLIASYvSGIsLLGLPAEMYTYGTQLWtIVLSEwv
 Hmel_HMEL025039-PA     AQKKQNTTAEYLMGGKTMGMFPISMSLIASYvSGIsLLGLPAEMYTYGTQLWtIVLSEwi
 Tcas_TC013745       --------------------------maAiYISGIsiLGiPAEiYTYGTQfWmVlaSkal
 Amel_GB16859-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12098-PA      sRKnpNavkEYLvGGqnMsiFPISMSLIASYISGIAiLGLPAEMYvYGTQLWCIVIadcF
 Lhum_LH24597-RA      sRKKadavgEYLvGGqkMsiFPISMSLIASYvSGIAmLGLPAEMYvYGTQLWCIVIadsF
 Pbar_PB21637-RA      ------------------------------------------------------------

 Phum_PHUM497930-PA     tSicMmVVYiPVFYsLQIvSSYEYLkiRFNktVRtLGSalFlIKMmLYIPIVIYVPALAF
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS201366      VSvTisIIYLPVFYnLQITStYEYLrLRFNQnVRLLGSIIFIIKMLLYIPIVIYVPALAF
 Hmel_HMEL025039-PA     VSLTisIVYLPVFYhLQITStYEYLrLRFNQhVRLLGSIIFIIKMLLYIPIVIYVPALAF
 Tcas_TC013745       VSLTMAfaYLPVFYkLQITSSYEYLnLRFNstVRLLGSIlFltKMmLYIPIVIYVPALAF
 Amel_GB16859-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12098-PA      VSLTMAIVYLPVFYgLrITSSYEYLELRFNrvVRLiGSfIFlLKMLLYIPlVIYVPALAF
 Lhum_LH24597-RA      VSLTMAIVYLPVFYgLQITSSYEYLELRFNrvVRLmGSVIFIIKMLLYIPlVIYVPALAF
 Pbar_PB21637-RA      ------------------------------------------------------------

 Phum_PHUM497930-PA     SQVsGfsLyIIvPIiCIVCIFYTTLGGiKAVVWTDtlQmILMifGVltVAiMGTreVGGV
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS201366      SQVTGVNLHMITPIVCLVCIFYTTLGGLrAVVWTDAlQTILMYfGVVfVlvyGTwRlGGV
 Hmel_HMEL025039-PA     SQVTGINLHMITPIVCIVCIFYTTLGGLKAVVWTDAlQTILMYfGVIfVlAyGTcRlGGV
 Tcas_TC013745       SQVTGINLHLvTPVVCIVCIFYTTLGGLKAVVWTDtIQTImMFaalIgVvALGvasVGGf
 Amel_GB16859-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12098-PA      nQVTGVNLHaIasVVCaVCIFYTTLGGLKAVVWTDAIQTIvMFgGVIvVAlLGTaRaGGw
 Lhum_LH24597-RA      nQaTGmdLytIallVCaVCIFYTTLGGLKAVVWTDtIQTvLMFgaVIaVAALGTsRVGGV
 Pbar_PB21637-RA      ------------------------------------------------------------

 Phum_PHUM497930-PA     nnVWkRNeEsgRIDFFNMslDPrIRHTFWnIfIGkfFhhLASCtVNQAMVQRCLAMPtLn
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS201366      SEViRiNkEGDRlDFFiMDmDPTIRHTFWTtVfGNYFsWLASCSVNQAMiQRCLAlssLK
 Hmel_HMEL025039-PA     SEVlRiNqEGDRlDFFiMDlDPTIRHTFWTtVfGNYFsWLASCSVNQAMiQRCLAlssLr
 Tcas_TC013745       aEVWRRNeEGDRIDFFNfDwDPTIRHTFWTVaIGNYFsWLASCSiNQAMVQRCLAMPtLK
 Amel_GB16859-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV12098-PA      SEVWRRNlEtgRIeFFNMDpnPTvRHTFWTVVVGNYlNWLAtCSVNQAMVQRCLAMPNLK
 Lhum_LH24597-RA      tEVWkRNfdtgRIeFFNMDpDPTvRHTFWsVVVGNYlNWLAtCSVNQAMVQRCLAMPNLr
 Pbar_PB21637-RA      -----------------MDlDPTIRHTFWgVVVGNYlNWLAtCSVNQAMVQRCLAMPNLK

 Phum_PHUM497930-PA     rARITIgIfsIGIatlVSLsCYTGmVIfAAFYDCDPVkgkvItKSDQiLPYFVMKITshI
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   ----TIfIMAaGIFiIVSLCCYTGLVIYAtFdnCDPlTiGaIRKSDQLLPYFVMtITGSI
 Dple_DPOGS201366      rARITIfIMAaGIFiIVSLCCYTGLVIYAtFatCDPlTTGaIRKSDQLLPYFVMtITGSI
 Hmel_HMEL025039-PA     rARITIfIMAaGIFiIVSLCCYTGLVIYAtFasCDPlsTGaIRKSDQLLPYFVMtITGSI
 Tcas_TC013745       sARITvaIlvVGImalVSmCCfmGLiIYAyyYkCDPITrGlvhKSDQLLPfFVMhIasSm
 Amel_GB16859-PA      ------------------------miIflSFs----------------------------
 Nvit_NV12098-PA      KsnITIaIMAVGIvaIVSLsCYTGiVIfAAFYDCDPVsSkqIRKpDQLLPfFVMElaqaI
 Lhum_LH24597-RA      KsnvaImIMAVGIvsIVSLCCYTGiVIYAAFYDCDPVTTkqIqKpDQLLPYFVMElsdaI
 Pbar_PB21637-RA      KsnvaImIMAVGIisIVSLCCYTGiVIYAAFHDCDPVTTkqIRKpDQLLPYFVMElseSI

 Phum_PHUM497930-PA     PALPGIFVSGVFSAALSTMSTGLNSMtGVIlqDfIrPlrKKPISEasAalyMKIIVlIIG
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   PALPGIFmSGVFSAALSsMSTGLNSMcGVIFEDLIrPaynKPItEknASFIMKIIVVaIG
 Dple_DPOGS201366      PALPGIFmSGVFSAALSsMSTGLNSlcGVIFEDLIrPaynKPISErtASFIMKIIVVVIG
 Hmel_HMEL025039-PA     PALPGIFmSGVFSAALSsMSTGLNSMcGVIFEDLIrPaynKPISErtASFIMKIIVVVIG
 Tcas_TC013745       PgLPGlFVSGVFSAALSsMSTGLNSMtGVIFEDLIKPrIKKPlSEarASFlMKVIVVIIG
 Amel_GB16859-PA      -----------FS---STMSTGLNSMSGVIyEDmIKPwLRiPlSEiavSrlMKLtVVLtG
 Nvit_NV12098-PA      PgLPGlFVSGVFSAALSTMSTGLNSMSGVIyEDmIKPcLRKPmSdvaASrlMKLtVlLVG
 Lhum_LH24597-RA      PgLPGlFVSGVFSAALSTMSTGLNSMSGVIyEDmIKPcLRKPISnvgASrIMKatVVIIG
 Pbar_PB21637-RA      PgLPGlFVSGVFSAALSTMSTGLNSMSGVIyEDmIKPcLRKPlSnvgASrIMKatVVIIG

 Phum_PHUM497930-PA     vglliLaFvVdRLGGiIQ---tsgSLSGITAGtLLGIFTLGMlFPWANST----------
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   AtCVALVFLVEhmGaLIQ---AGKSLaGITAGsLLGlFsmGlFlPWiNaT----------
 Dple_DPOGS201366      gICVALVFLVEhmGaLIQ---AGKSLaGITAGsLLGlFsmGlFlPWiNnT----------
 Hmel_HMEL025039-PA     ALCVgLVFLVEhmGaLIQ---AGKSLaGITAGsLLGlFTmGlFlPWiNaT----------
 Tcas_TC013745       SICVALVFvVEKmGaLIQ---AtgSLSaITAGPLLGIFsLGMFFPnANpq----------
 Amel_GB16859-PA      iLCVtLVFLVEKLsGLIQ---AGKSLasITAGPLLGIFTLGMFFPiANSS----------
 Nvit_NV12098-PA      vVClALVlLVEKLsGLIQ---AGKSLSGITAGPLLGIFTLGMFFPFANSr----------
 Lhum_LH24597-RA      AICVgLVFmVEKLsGLIQ---AGKSLSGITAGPLLGVFTLGMlFPmANSm----------
 Pbar_PB21637-RA      AICVgLVFmVEKLsGLIQhilsGKSLSGITAGPLLGmFTLGMlFPmANSmvrdcdhrkin

 Phum_PHUM497930-PA     --------------------------------GALVGGttSaifiGWmSvGTQiAVkKkQ
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   --------------------------------GALaGGisStlLVGWISlGTQAAImRGE
 Dple_DPOGS201366      --------------------------------GALVGGisStlLVGWISlGTQAAmlRGE
 Hmel_HMEL025039-PA     --------------------------------GALVGGitStlfVGWISlGTQAAmlRGD
 Tcas_TC013745       --------------------------------GALIGGLVSgsLiGWISvGTQmnmaQGv
 Amel_GB16859-PA      --------------------------------GALVGGLISlnLVaWISFGTQAAIssGK
 Nvit_NV12098-PA      --------------------------------GAiaGaLVSlnLVaWISFGTQAAlasGK
 Lhum_LH24597-RA      --------------------------------GALVGGLLSlnLVaWISFGTQAAIsnGs
 Pbar_PB21637-RA      stydisesvitlkllirnpafrklsylyrftqGALVGaLVSlnLVaWISFGTQAAIsnGs

 Phum_PHUM497930-PA     IrFPeKPiSmkGCdnEtLynyqkyLnesIklnAndpgdPFpLYtvSYiyYaflGticAIv
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   IiilpKaVSVDGC-egNftvpkep-smstET-efdr---------------llalLc---
 Dple_DPOGS201366      IvitpKPVdVsGC-atNytlpttS-pphttv-efdrsgtFFLYRLSYLyYTlVGmLvcIt
 Hmel_HMEL025039-PA     IvvtpKPVdVsGC-aaNytlpvtp-----am-efdrsgtFFLYRvSYLyYTfIGmfvctt
 Tcas_TC013745       IrFPqKyVSVEGC-nadwvaeylSLTlskDTkeipvEaPFvLYRLSYmyYTlVGavTtIv
 Amel_GB16859-PA      IhFPvKPVSIEGC-sEsLknhatNLsviVET-AikEQ-PFFLYRmSYLWYTWVGFLTAIL
 Nvit_NV12098-PA      IrFPvKPVSlDGC-pDgLklgaaNLTlvLDs-AaaEEtPFFLYRmSYLWYTWVGFLTAII
 Lhum_LH24597-RA      IyFPvKPVSVEnC-sEsLrstvgNfTmiVET-AvrEQ-PFFLYkLSYLWYTWVGFLTtIL
 Pbar_PB21637-RA      IyFPvKPVSVDGC-tEsLkstagNLTtiVET-AvrEQ-PFFLYRmSYLWYTWVGFLitIL

 Phum_PHUM497930-PA     VGLiVSflTGpNDpQsmDprLFsPVIHkYikkkKqveA----------Dvklldnskk--
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS201366      VGsLVSyFTrfNDpamvhRDLlTPVIHrFLppqsvycrrPrL---TQHDielharemErL
 Hmel_HMEL025039-PA     tGavVSyFTkpNDpQmvhRDLlTPlvHrwLppqspycrrPrL---TQHDielharemEgL
 Tcas_TC013745       VGfiVSvlTG--gaQhvnRDLlsPVIypFLkrhKvek-----------qqndvikeisl-
 Amel_GB16859-PA      VGLLVSWiTGlNkcKpgDekLYTPVIrsFLrdsttitk----------qeqetvvelEkM
 Nvit_NV12098-PA      VGLLVSWiTGpNNyKpADykLYTPlIrglLcrgKdtkA----------DaaelekidErs
 Lhum_LH24597-RA      VGLLVSWFTGpskysrADKrLFTPVIHglLrpgdpqkA----------neaelvkmtneM
 Pbar_PB21637-RA      VGLLVSWFTGrskyshADKrLFTPIIHglLrsrdpqkAvhifsasTQlketlslilaEqM

 Phum_PHUM497930-PA     -------------------------------
 Bmor_BGIBMGA000687-PA   -------------------------------
 Dple_DPOGS201366      RssaalMk--detgiEaNlfprRnSnnnymy
 Hmel_HMEL025039-PA     RilseyMkpiddiclEtDlltQRnNnfs---
 Tcas_TC013745       -------------------------------
 Amel_GB16859-PA      --------------------drseTKd----
 Nvit_NV12098-PA      ------------------------SKc----
 Lhum_LH24597-RA      ---------------kkDtmtQtfSKs----
 Pbar_PB21637-RA      ytivqvkfvfvyltyketpqsQtlrfgi---