Input MCL group: "MCL18297"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus1PHUM514820-PA
Pogonomyrmex barbatus1PB26415-RA
Linepithema humile1LH23047-RA
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis1NV17946-PA
Tribolium castaneum1TC013276
Bombyx mori1BGIBMGA005008-PA
Heliconius melpomene1HMEL016483-PA
Danaus plexippus1DPOGS211236
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Hmel_HMEL016483-PA     McqLqvV------------fiFfvFvfvhnvycENiWpqIahHPaWtrLDslDCGfSaSD
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   MfdnKYL----------------------------------sHPaWknLsnsDCGdSaaD
 Dple_DPOGS211236      -MncKwI------------yVFIlFlrigdTa-DDeWVgIanHktWefLDtfDCGfnfvD
 Phum_PHUM514820-PA     ---MeFI------------LViLsFYitigna-----IDfesHeNWnlLsldkCGqistD
 Tcas_TC013276       ---MRva------------IiFLihFanilTa-----fDIkdHPNWhlLDhehCGeSlSD
 Nvit_NV17946-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH23047-RA      -MlLqFL------------------------v-----IDItqHPNWplLkhgkCGnSnSD
 Pbar_PB26415-RA      -MlLRFVfsgrmryplpcmLVFLynisigfSm-----IDVtkHPSWslLkqgsCGnSnSD

 Hmel_HMEL016483-PA     RIIGGlNAALGQFPWliRlGY-S---vegEedLd-WmCGGALItDlhlITAAHCVqtSge
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   RIIGGtNAnLGQFPWIvRIGYle---dggngELl-WqCGGALVNEhYVvTAAHCV-----
 Dple_DPOGS211236      RIIGGlNAApkQFPWItRlGY-S---treEkELd-WmCGGALlsDrhVITAAHCV-vSsi
 Phum_PHUM514820-PA     RIIGGteApMnayPWIARIGfkk----lnEskir-yKCGGvvaNsftIIsAAHCf-----
 Tcas_TC013276       RIIGGasAtLGQFPWvARlGYqp---hfprfsLpvfKCGGSLIsNfYVvTAAHCV-----
 Nvit_NV17946-PA      ---------MGsyPWIARIGYvkkdvpedErEvt-fRCGGSvIsEyYIITAAHCV-----
 Lhum_LH23047-RA      RIIGGkNASLGayPWIARIGYkS---pitgdEis-yRCGGiLINplYVITAAHCV-----
 Pbar_PB26415-RA      RIIGGkNASLGayPWIARIGY-N---rlgDdELs-yRCGGSLINkrYIvTAAHCV-----

 Hmel_HMEL016483-PA     DfELsvIRVGEYDteTNPDCQlyvCAPPVQDKkIReIkiHPNFNKPAYHNDLAIIVLDsP
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS211236      EaKLvkIRMGEYDirTNPDCQfnkCAPPVQDRgIKtIisHPNFNKPAFHNDIAIIVLDeP
 Phum_PHUM514820-PA     ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC013276       ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV17946-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH23047-RA      ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB26415-RA      ------------------------------------------------------------

 Hmel_HMEL016483-PA     VKLNDYVLPIcLPraEQLq-slsLGElLMVAGWGKMNMTTEERARILQFVaVPVVdaELC
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   -----------mskeEEItptm--------------------------------------
 Dple_DPOGS211236      VEMNDYVIPIcLPreEQLrqyleLGEkLIVAGWGKMNMTTDERAKILQYVtVPVLklEMC
 Phum_PHUM514820-PA     ---------InkPkyEKfvv----------------------------------------
 Tcas_TC013276       ---------ahLrNeDly------------------------------------------
 Nvit_NV17946-PA      ---------thLsNntlVsk----------------------------------------
 Lhum_LH23047-RA      ---------anLPNnlEI------Gg----------------------------------
 Pbar_PB26415-RA      ---------tdLPekmEIeveepvGg----------------------------------

 Hmel_HMEL016483-PA     HSFtRgFaVlESEICAGAQKqKDACGGDSGGPLMKifdtpdgpktfmmgvvsfgpticgv
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS211236      NTFgKrFtLaESEICAGAQEhKDACGGDSGGPLMKatre---------------------
 Phum_PHUM514820-PA     ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC013276       ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV17946-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH23047-RA      ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB26415-RA      ------------------------------------------------------------

 Hmel_HMEL016483-PA     ccpssssdsfnefrtietetykynkttdndvdkitfptdtsttnpyiikenklaetykin
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS211236      ------------------------------------------------------------
 Phum_PHUM514820-PA     ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC013276       ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV17946-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH23047-RA      ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB26415-RA      ------------------------------------------------------------

 Hmel_HMEL016483-PA     lnpfpnkticglEKgsDrIvGGSIaeidefpwlgrlLyeSgKgKpiynnisydddddddd
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS211236      ------------EKelDwMcGGALlsdrhvitaahcVvsSiEaKl---------------
 Phum_PHUM514820-PA     ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC013276       ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV17946-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH23047-RA      ------------------------------------------------------------
 Pbar_PB26415-RA      ------------------------------------------------------------

 Hmel_HMEL016483-PA     dddddynisyiiysVsvRLGEwdedTerDCqnNYCsEkpvDieiEKIFtykDnSniKvvm
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   ----------------IRLGEHNirsDPDCElsvCApPVQDikvKKwrtHpsfNKPa--Y
 Dple_DPOGS211236      --------------VkIRmGEydirTnPDCqfNkCApPVQDrgiKtIisHpnfNKPa--F
 Phum_PHUM514820-PA     ----------------IqLGEHdvrTnPDCrddFCADPVvyvhPreIvipinYmyyK--Y
 Tcas_TC013276       ----------------veLam--TrfeqnCEnNvCApPVQDFrPaKqFyHenYgnPK--m
 Nvit_NV17946-PA      ----------------IRLGEHNTdTnPDCEnsFCnDPyEeFePaKImfHekYDtPK--l
 Lhum_LH23047-RA      ----------------IRLGEHNTlTDPDCEkeYCAEPVQDFlPEsIvvHeDYDKPl--F
 Pbar_PB26415-RA      ----------------IRLGEHNTlTDPDCEqgYCAEsVQDFlPEsIivHkDYNnPR--Y

 Hmel_HMEL016483-PA     saDIglIKLkEPvkFtEFisPICLPdtDyIKmqeYaqsvpywttGWGItef---------
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   hNDIAVIeLekPAvlNgYVaPICLPRtreqr-seFrvGEimvtAGWGktnL---------
 Dple_DPOGS211236      hNDIAIIvLdEPvemNDYViPICLPReEqLr-qylelGEkliVAGWGkmnM---------
 Phum_PHUM514820-PA     KhDIAIIRteEkinFtgFVkPICfPnsEmaq-RNl-tGttgEVAGWGViDp---------
 Tcas_TC013276       RhDIAlIRLdhPAkihsYVlPICLPQgplLn-KdY-eGttmEVAGWGVnDV---------
 Nvit_NV17946-PA      RNDIAlIRLNrkikFx-FVkPICmmKeklLK-KNF-iGQtaEVAGWGIyDI---------
 Lhum_LH23047-RA      KNDIAIIRLNkPAvYNnhVrvICmmsdElLK-KNF-vGEmaEVAGWGIyDLiiftsyrfa
 Pbar_PB26415-RA      KNDIAmIRLNkPvlYNEhVrPICmmsgElLK-KNF-vGEiaEVAGWGIyDI---------

 Hmel_HMEL016483-PA     --gmpStLkrkisLngVssEiCrniyKtYekslfDRviCaGGmdGrDSCsGDSGGPLMKV
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   tTdEsadtLQvVt----------------------------------------------V
 Dple_DPOGS211236      tTdErakILQyVtvPVlklEmCntfgKrftla--EseiCaGaqehkDaCGGDSGGPLMKV
 Phum_PHUM514820-PA     DklKlSpVLQmiRLPIVDilvCkkklpfYlsIg-ktQLCVGGikGkDSCrGDSGGPLMtV
 Tcas_TC013276       ETgasSaVLlhVRvPIIkpEmCeqsvghfatVs-EnQfCaGGqiGyDSCGGDSGGPLMKp
 Nvit_NV17946-PA      NepQmStmLQtVKLPVVEnarCesgyRrvsaVs-sQQMCVGGkvGQDSCGGDSGGPLMKV
 Lhum_LH23047-RA      DdpKpSiILQtiKLPIVEiDrCakafKsYttVd-DKQMCVGGvlGQDSCGGDSGGPLMKV
 Pbar_PB26415-RA      NdpKpStILQtVKLPIVEmDkCviafKsYadVsgnQQMCVGGipGQDSCGGDSGGPLMKV

 Hmel_HMEL016483-PA     vEeDy-qtnWYLfGItSFGprrCGSegkPsiYTKVSvYmdWIqsiVrnel----------
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   fDtle-gPknfLVGVVSFGplmCG-NekPgVYTsISyfLkWILDNIm-------------
 Dple_DPOGS211236      fDtqd-gPksfLVGVVSFGptiCG-irkPgVYTsIkffLgWILDNLi-------------
 Phum_PHUM514820-PA     dDssG-ePkYYLlGIVSFGinkCGkTatPAVYTKtSaYmnWlLDNLvensdntkvirikr
 Tcas_TC013276       eavDG-pPRYfLIGVVSFGStnCG-SnvPAiYTnVarYvkWILDNIeP------------
 Nvit_NV17946-PA      dvdsdigPRYYiIGlVSFGAklCGeTnlPgVYTKISeYLlWILDhLeP------------
 Lhum_LH23047-RA      esqDGtpPRYYLIGIVSFGAkfCGSStmPAVYssIakYitWILDhIsP------------
 Pbar_PB26415-RA      eslNG-pPRYhLIGIVSFGAksCGASttPAiYsnVai-------hpeP------------

 Hmel_HMEL016483-PA     ---
 Bmor_BGIBMGA005008-PA   ---
 Dple_DPOGS211236      ---
 Phum_PHUM514820-PA     vld
 Tcas_TC013276       ---
 Nvit_NV17946-PA      ---
 Lhum_LH23047-RA      ---
 Pbar_PB26415-RA      ---