Input MCL group: "MCL18529"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori3BGIBMGA013238-PA BGIBMGA013241-PA BGIBMGA013239-PA
Heliconius melpomene3HMEL003566-PA HMEL017154-PA HMEL017153-PA
Danaus plexippus3DPOGS201792
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Hmel_HMEL003566-PA     mLfyLlLVFsIiIifYLfnsIlTkNnDYWaaRNVPHLKPyPlFGNYidsILLKrhrfyVa
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   --------msfpLvC-------nRrFDYWRKKNVsfVpPvPilGNYsGYILLKEsiskVV
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   --MILtIIFiLSLCvYiLYrISTRkFDYWQKKNVnyVQPtPFlGNYsGYILLKEnlldVV
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   --MILtIIFiLSLCvYiLYrISTRkFDYWQKKNVsyVEPaPFlGNYsGYILLKEnlldVV
 Dple_DPOGS201792      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL017153-PA     ----miVlFvISfvCfLLYyLSTkNYnYWsnRNVPHpKPvPFFGNYrkYILfskfgpkia
 Hmel_HMEL017154-PA     -MiVLytIFtISfaifLyYkfiynNi--WKKsNVPHpRPlPiFGNfkdYILLrkygpqit

 Hmel_HMEL003566-PA     QdICekFPsePYVGtyyGTEPALlVqDinmIKLimaKDFYYFNGREnTsYakeEtITnNl
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   hNlCKlFPNDPYiGAFFGTEPtLIVKDPEFIKLVLtKDFYhFNGREgSKYTHnEVVTQNI
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   yNlsKlFPNDPYVGAFFGTkPtLIVKDPEFIKLVLtKDFfYFtGkEcfeYTHKEVITQgI
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   hNlsKlFPNDPYVGAFFGTkPtLIVKDPEFIKLVLiKDFYYFhGREgSKYTHnEVITQgI
 Dple_DPOGS201792      -----------------------mVKDPElIKLiLsKDFYYFNmREiAdfiHnEpVTQNm
 Hmel_HMEL017153-PA     QeICqqFPNePYVGvyyGTsPALIiKDPdiIKLVmhKDFYYFdhREvAdhvHKELlTQNm
 Hmel_HMEL017154-PA     QeICqkFPdePYVGvyyGTDPALIiqDPniIKLVmqKDFYYFNqREiSKhTHKELITQNm

 Hmel_HMEL003566-PA     FFnGGDeWKVmRQhsTPLFttSKmKkMFpLIlNCtdnFkaMiEmdhAMskyldaKSfLAk
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   FFTyGDRWKVIRQNLTPLFSSlKmrNMFHIIEkCsGiFENLLDEE-SLApeVEMKSLmSR
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   iFTyGDRWKVIRQNvTPLFSSSKmrsMFrIIEhCsGvFENLLDEE-SLApeVEMKSLmSR
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   FFTyGDRWKVIRQNLTPLFSSSKIrNMFrtIEkCsGvFENLLDEE-SLApeVEMrSvmSR
 Dple_DPOGS201792      FFgGGDRWrVIRQNLsPLFSSiKlKsMFYIIENCAktmEatirEEmNesgtfEvKSLLTR
 Hmel_HMEL017153-PA     FFSGGDRWrVlRQNLTPLFSSAKIKsMFYLIENCAsnlEkvLsEdvkIsevIEiKSLLlR
 Hmel_HMEL017154-PA     FFSGGDsWKVlRQNMTtLFtSAKIKNMFYLIENCAkslENvLanEvktqnnIEvKSLLAR

 Hmel_HMEL003566-PA     YTMDCIvnCAFGfNsGTMtsrdssNVFvpMGetiFrSsvSkGlrNiiqsMWPnIFYGLkF
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   fTMDCIGGCAFGVdTkaMQE-pKDNIFttMGylFFeSTtyrGiKNVlRAiWPgIFYGLGl
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   fTMDCIGGCvFGVdinaMQE-pKDNIFttMGclFletTtSrGiKNVvkAiWPeIFYGLGF
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   fTMDCIGGCAFGVdTnaMQE-pKDNIFktMGylFFeSTthrGiKNVfkAiWPeIFYGLGF
 Dple_DPOGS201792      YTiDCvGsCvFGVNTGTlgkNydkNpFtliagqlFDvTsyGGFKlVtRAMWPsIFYGLGl
 Hmel_HMEL017153-PA     YTMDCIasCAFGVNTGTlEENsKDNpFiiMGqklFDSsyyGGFKlVtRsMWPttFYGLGF
 Hmel_HMEL017154-PA     YTMDCIGsCAFGINTGTlErNsesNpFfvvGykiFDSTiSGGFriVaRAMWPayFYsLGF

 Hmel_HMEL003566-PA     KLFqeyIsvFFhnLLtGVFnnRinsktSRNDFiDLiLkWKKdnfIyGDKIsNMKTGD---
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   KvFPtDlNeFFSKLLVGiFEARDYKpSSRNDFVDLLLNlKKNRHIvGDRlqkttTGDEgA
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   KvFPtDIhkFFSKLLVriFEARDYKpSeRtDFVDLLLNlKKNRHIvGDRlqkiKTGDEgA
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   KvFPtDlNeFFSKLLVGiFEARDYKpSSqNvFinLLLNlKKNRHIvGDRllkiKTGNvrA
 Dple_DPOGS201792      KMFsdNVNnFFSnLLIGVFESRDHKeSgRhDFVDLLLNWKqkdflcGDsItNMKTGE---
 Hmel_HMEL017153-PA     KLFdgqINtFFTdLLsnVikdRDrnvSSRNDFVDLiLNWKKkeyIsGDsIaNLKsdNEkt
 Hmel_HMEL017154-PA     KLFqnEIitFFktimtGVFkARqYeiStRNDFVDLfLaWKKNKHlvGDsItNMKTdi---

 Hmel_HMEL003566-PA     nei--FsmEVtDeLLVsQCVlmFgAGFETTSTTmSFLLYELAKsPhhQRkVieEVDaYFe
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   DSK--FELEVDDgLLVGQClAFFSAGFETTSTiSnFtLYELAKNPDVQKRaqKEVDEYiK
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   DSK--FELEVDDgLLVGQClAFFStGFETsSTiSnFtLYELAKNPDVQKRaqKEVDEYiK
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   ESK--ikLEVDDeLLVsQCVAFFiAGFETsSTiSSFtLYELAKNPDVQKRaqKEVDEYiK
 Dple_DPOGS201792      kkt--iqLniDegLiiGQCallFAAGyETTaTTTSlLLYELAKNkDVQaRVidEVDEYYK
 Hmel_HMEL017153-PA     DeKkiiEikVDDtLviGQCamlFAAGFETTSsTTShLLfELAKhrEVQnqVidEVDtYFK
 Hmel_HMEL017154-PA     kSt--vELEiDDaLLisQCVmlyAAGyETTSTTiSlLLfELAKdekaQaRVieEVDsYFq

 Hmel_HMEL003566-PA     KHNGiiEYECttEMPyLEACIeETLRiYPVLGVLTREVmdDYTLPTGLqLkKadRiHIPV
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   KHNnKLDYdCVKELPFvEACIDEaLRLYPVLGVLTREVmEqYTfPTGLTLDKGdRVHIPV
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   KHNnKLDYdCVKELPFvEACIDEaLRLYPlfGVisRqtgErYTfPTGLTLDKGdRVHIPV
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   KHNnKLDYdCVKELPFvEACIDEaLRLYPVLGVLTREVmEqYTfPTGLTLDKGdRVHIPV
 Dple_DPOGS201792      rHhGKiEfEaInEMPyLqACIDETLRfYPVLGLLTREavEgYTLPTGLhLpKGtRiHIPV
 Hmel_HMEL017153-PA     KseGKLffECIndtPyLqACleETLRLYPVianvTREVrEDYvLPTGLrLEKGmRiHlPi
 Hmel_HMEL017154-PA     rHNrKiEfECInEMPFLqACIeETLRLYPVLGtLTREVeEEYTLPTGLrLDKGlRVHIPV

 Hmel_HMEL003566-PA     YHLHhDskYFPrPgeFlPERFlGEErKNIKPyTYmPFGEGPRICIGvRFAKMvMfpGfLk
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   YHLqRDPEYFPEPElFKPERFYGEEKKNIRPFTYLPFGDGPRICIGe-------------
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   YHLqRDPEYFPEPElFKPERFYGEEKKNIRPFTYLPFGDGPRICIGe-------------
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   YHLqRDPEYFPEPElFKPERFYGEEKrNIRPFTYLPFGaGPRtCIGqRFAKMqMlAGLvT
 Dple_DPOGS201792      YHiHhnPkYFsEPErwlPERFYGEgKhfItPFTYmPFGEGPRVClGkRFsKMPMyAGLLT
 Hmel_HMEL017153-PA     fyLHRneEYFsEPdnFRPERF-----------------------lGlRFsKMPMtAaILT
 Hmel_HMEL017154-PA     YHLHhDPkYFPEPEkFRPERFYGdEKKNIKPFTYmPFGEGPRICIGqRFAKMPMiAGvLT

 Hmel_HMEL003566-PA     lFrdYRVELADNMPSKITlsPyTinTvPLesIsLRlIPRs-
 Bmor_BGIBMGA013238-PA   -----------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA013239-PA   -----------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA013241-PA   IlKrYtVrLAEgMPetInFEqRaiVTQPniGIrLnllPRnn
 Dple_DPOGS201792      IFKnYelELdpktPSsykFqPRTFVTQaLgGIfLKFIPRK-
 Hmel_HMEL017153-PA     IlKkYRVELADNMPrtLTFEPRTFVTQsIgGvlLKFIPRQ-
 Hmel_HMEL017154-PA     IFrsYnVkLdDNMPTKVTFEPKslVTQPLgGIhLnFmPR--