Input MCL group: "MCL18786"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile1LH18767-RA
Apis mellifera1GB10047-PA
Nasonia vitripennis1NV25729-PA
Tribolium castaneum1TC012893
Bombyx mori1BGIBMGA009990-PA
Heliconius melpomene1HMEL007748-PA
Danaus plexippus1DPOGS205769
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Amel_GB10047-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH18767-RA      ------------------mLPVhDdn----------------------------------
 Nvit_NV25729-PA      McsrftlLLirsLcgSfflhPVfaqyh---------------------------------
 Dple_DPOGS205769      -----------------mRIPieNsnndnlQivpSasttS-EslQVQPIYYTknaqNLDS
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   ---mdmkVLpliLsitaiKVPVdDkEDdttEAvsStsddSQkpIn----YYTqDdtNLDS
 Tcas_TC012893       -------------mgSvsKIvif-------------------------------------
 Hmel_HMEL007748-PA     MllpsflItfgiiavaslRVPVeNtEDihenvetaeipnnREqIQVQPVYYatDeaNvDS

 Amel_GB10047-PA      -----------------------mstIItnvswakDqqFYt-------------------
 Lhum_LH18767-RA      ---------------VngtVvsPysshIsti-----------------------------
 Nvit_NV25729-PA      ------------HEVqppdkssPyavyfsPvavnnHvFrasrkq----------------
 Dple_DPOGS205769      YiIhePqktpQikqeIkeeIpTPaTYLLPPspyarNeFFlatTEsnEeSDWYPIqsdsq-
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   YLI--PPNPHQsHEVLpdsViTPaTYLLPPsseqQpgYYYpsTEPGEQSDWYPIAqgkpi
 Tcas_TC012893       -----------------------fvYffPeh-----------------------------
 Hmel_HMEL007748-PA     YLv--PPNPHkpqEVLhdmLvTPaTFLLPPaldtQNeYYYkpTEPGdQSDWYPIAasphk

 Amel_GB10047-PA      ------------------------------------------------------------
 Lhum_LH18767-RA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV25729-PA      ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205769      ---------NqnInegqPleELNlrsgKElHrgqVfsV----------PiRNLlPPKENA
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   pLQtpsILpplKIEtevPvfstNpkESKklrgirVgrVrdlekfdprkPilNLePPsvsA
 Tcas_TC012893       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007748-PA     qIEvipIIsNdRlEqhiikdnLrtgKAlEsqvipV-------------PsRNLlPPREDA

 Amel_GB10047-PA      -----------------------------------------------------enqqllL
 Lhum_LH18767-RA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV25729-PA      -----------------------------------------------------qIevdes
 Dple_DPOGS205769      PNDFIvvSPSvELELPiEEIdHTInNPSa--ditmlrtPKtEKhhfkid----NIphrhI
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   PdeyaFktPSeqLELPFEEtlHv--kPSNfKppyVdtdsRnhlqthsinpiEPtLalhlV
 Tcas_TC012893       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007748-PA     PNDFIilSPSaELELPlEEIdHTLkNdaNsEktfIvpvPqfEKkyplnlrtKPNIplpfI

 Amel_GB10047-PA      ngniKsIlKknNeqlLqtsKdIktii---------------------------------N
 Lhum_LH18767-RA      ----------------YPa-----------------------------------------
 Nvit_NV25729-PA      qkryKeLvpYvvaaseYPsrYL-----------------------------lPpapgaEs
 Dple_DPOGS205769      spPkynLqKYtNPTkLYPKKYIgEFkPiPIPISQYsDgstdiPvArPVKviiP--ddikN
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   --PpKpLsKHkvPTkLYPKKYpgEFkPVsIPIaQFaDdlIEiPkAkPVKpFhP-iaNiEN
 Tcas_TC012893       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007748-PA     ipPkRipqeYkNPTlLYPKKYLdDFrPVPIPlSpldevaVEsPivdPtKaliPttsNtDN

 Amel_GB10047-PA      kyIkikkEEnidfwkflEyr----------------------------------------
 Lhum_LH18767-RA      -FIPkkitKe--------------------------------------------------
 Nvit_NV25729-PA      tyLkyrghptserFEQkgnglprnhrpEpkKeQdqRPvyardHapielnqaeetles---
 Dple_DPOGS205769      gFVPqpiEniensFDnnQklnQnne------aakittatgapHtqviPSEQDtSETnFRh
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   dFVPqldDKriflyQQaEekrKlKNeiQvpQHQhfesgplqsYteaiPSEQDvSETHYas
 Tcas_TC012893       ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007748-PA     nyfrpedDKklylyEQaDrkrKlKN------HEatRPgapdeshnekPtEQeaSETHhRe

 Amel_GB10047-PA      ---------------------------DRIqFQIeGydGPqtYiFGFDTGyGnNRQyRlE
 Lhum_LH18767-RA      -----------------------sSDGsRIEFQIrnhqGPgtYiFGFDTGhGKNRQyRmE
 Nvit_NV25729-PA      ---------khkAkkKpsdsleLsADGDRIqFQIqGheGPktYiFGFDTGnGKNRQFRlE
 Dple_DPOGS205769      PiRDAYsaPaKQiaqKhip---LKSDGkRtEFrmHGMKGPHSYqFGyDTGKGKNRQFRYE
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   PgRnAYPaPlRQArnskss----pApdERtEFrmHGMKGPHSYqFGyDTGKGKNRQFRYE
 Tcas_TC012893       ----------------------------------------------------hNRQFRYE
 Hmel_HMEL007748-PA     PeRDghPyhsKrAplaplkqpvmKpaGERtEFrmHGMKGPHSYqFGyDTGKGKNRQFRYE

 Amel_GB10047-PA      EkhrnGtiKGqYGYYDAkGKLkkiqYlAtPikGYtEtHhESN----iQKrKN
 Lhum_LH18767-RA      ERlrDGsVKGrYGfYDAkGKLRaVsYiAgPvgGYeErHhEtv----ahKpEt
 Nvit_NV25729-PA      ERlkDGtVKGHYGYYDArGKLRtirYlArPfeGYqEkHhEgNgvsaeEqeQN
 Dple_DPOGS205769      ERdNDGhVrGHYGYvDrgGKLRvVNYdAdPvhGf---rAEAp----vEKdte
 Bmor_BGIBMGA009990-PA   ERdNDGliKGHYGYmDkrGKLRvVNYsAhPelGf---HAEAp----vEteQ-
 Tcas_TC012893       ERdkeGiVKGHfGfFDkrGKLqmVhYdAhPheGY---HAdgN----fgKy--
 Hmel_HMEL007748-PA     ERdNDGhVrGHYGYvDkfGKLRvVNYdAdPehGf---rAEAp----vEKe--