Input MCL group: "MCL19344"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis2NV22669-PA NV22670-PA
Tribolium castaneum2TC008841 TC009986
Bombyx mori1BGIBMGA010367-PA
Heliconius melpomene0
Danaus plexippus0DPOGS210480
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Nvit_NV22669-PA      mevfrslagldtrlslmpisvgqdmrelmkvnyyrigvfldldceqsnfvtdqfisarlp
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      fnesyfwlmktigsraplemldllplsinaeltlattatggahryelydvynpsyrhggk
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      lnftrmgywdrdeglrihmtqykykrrgdlrgmvlnfsivvdfPPanvdmatyLtTpiqk
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       -----------------------------------------msPPlpFmILlsVlTqtha
 Tcas_TC009986       -----------------------------------------mkslfgifVLyqIfsigat

 Nvit_NV22669-PA      hlDtmhryNYaltlqlrdyynFtifsiavrsynvckrfrmnlmrggtwgylingtfngiv
 Nvit_NV22670-PA      -------meYfrpKNVEqivvFaCwN----------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       llDinlieNYfteKsIKsatvFgCfr----------------------------------
 Tcas_TC009986       fgDhilitkYceaKNIhigtiFsCqN----------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      gdmikgivdvgatpfqfkpermdvmdytvqaymaraavifrhpkrqtlnnsflepfskqv
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      wwltavvglinwillyltikmeqryvgnvqgstlftqpesetflitsaaicqqglsdtpr
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      vysgrivymslflwalllyqfysasivgsllsekprfirsikdlaesslevgiedmpynh
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      dffrttsdknvielferkialnkrrkkfpyykaeeglrrvqrgdfafqvdvataykiitl
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      tpdsgardgtaignsleaetsivprEsqLnpdskraDfarKVveLDlklaYSpthPlvaD
 Nvit_NV22670-PA      -------------------------------esdsfDysrQVvsantrisYSdirddL-E
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       ----------------------ktEQlNLvKifSrgsspisVLNLnqagvY---------
 Tcas_TC009986       ------------------------KrdNmkKiiSlstvglRfLNVDishlhnqnfP-Ldq

 Nvit_NV22669-PA      MskmLKfNyYKlGilLDlDCPEseeilrRvtsnrLPynESYFWmmtTTSdvVpcei--Le
 Nvit_NV22670-PA      MEriLKvNyYKIGVVLDlDCPknyavfdQfsaarLPFnESYFWLVvTSAteVpeas--La
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       --QsiKsNHqQIGVVLDgDCPEsesFlitcgqlKL-FdvkhhWLIlskSiqflek---ik
 Tcas_TC009986       lDQvLnrNHYhlaVIiDsgCiDyadFaiQ---dKkyFyETYhWLVpTTpqnLnnslnfLq

 Nvit_NV22669-PA      plPLsINAemTVvLqgndGf-ySlYDVYNPsyRHGGKLNVTyMGnWspeNGLiveLTQyK
 Nvit_NV22670-PA      glPLtIeseLTlALarkpsl-yelYDVYNhAyRHGGKLNVTsMGyWDsdgGLrnyLTQyK
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ----------------------------------------------------------mK
 Tcas_TC008841       navvNINADIhVAvqsGtn--WTIFDVYNPASeHGGsLkyTrvGfYsrgrGynaqtnEaK
 Tcas_TC009986       ksPLNINsDVnVAilnGeGtkWSIlDVYNPASsHhGqftVTkLGlcDetNGyqakIagnK

 Nvit_NV22669-PA      YkRRgDLHGmylnfsiVVdhPpktvdmntYLmNpiDrhLDtMHRYn-YALtrQLRDyYN-
 Nvit_NV22670-PA      YkRRqDfHGlmnKp---------rpdFEtYLttpiDphLDSMiRFh-YALVlQLRDMYN-
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   --------------------------------------------------------MYN-
 Dple_DPOGS210480      rnsRiDLsGVvlKcvVVVldPivnqtFkqYLdNakpgivDSlHklKfYvLLkyLeDLck-
 Tcas_TC008841       YwRRkDMtGVtfKtmVVllvPfegp-lEDYLhNDdNrnintfnRFQ-nkLLrfcRDyYNy
 Tcas_TC009986       YwsRknMtGVqfKsaVVVpdP--siklnDYLtsDkNrqLhSMHRFQ-svtVnycReMYN-

 Nvit_NV22669-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       sagflfrspksrtsieiflkplstsiwlitgvlatasivilkmvttfernryhstsetsw
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       slsflftlgalcqqgspwvpkmacgritaisifllsliiyqfysasivshllmkptnkir
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       nlkdltdsslkvgcediiynkdlfahttdkvlkdlyakkiygkgntshffppekgldlvr
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      ------------------------------------------------------------
 Nvit_NV22670-PA      ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      ------------------------------------------------------------
 Tcas_TC008841       qggyafhievaraypiiettfpdnaicelrevklfkntdlyntmqkgtpfrdmlescfcd
 Tcas_TC009986       ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV22669-PA      -------FtMnLlRgttWGYkv-NGSFnGilGdmvkgiVDvGAtPFrwKmeRldVmeYTv
 Nvit_NV22670-PA      -------FKInLmRaktWGYvv-NGSFnGilGdmmkgiVDisAaPFqYKeeRmdacefTv
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   -------ityDLiRTNtWGYah-dGriDGMVGsLQRheaDvGgSPifFKtDRAyVVDYva
 Dple_DPOGS210480      -------FRykLeRTNSWGYlr-NGSFDGMVGaLQRreaDiGgtPifYrpDRArfIDYTt
 Tcas_TC008841       fvqfkiiFRLDievSkSWGYtnedGTFDGMVGaLERkiIDFGsSPlflreDRArVIDYgr
 Tcas_TC009986       -------FsLEiqRTNSWGYltpNGhFDGlVGlLERrlVDFGsSPliYKlDRmpVIDYSy

 Nvit_NV22669-PA      qTWvagPtvIlRHPK-kndlsNqFfkPfSReiWmlTtvvaIVnwLLLyLtVKvEqhynkn
 Nvit_NV22670-PA      eTyvvKPylmFRHPK-ksdvrNpFlkPfrtNVWWlTlnvsIVcwIMLlIiVKiEdhynsk
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   eTWpsKqsFIFRHPKhptgvhtvysRPLSnSVWYCviaflfVtastvffmlKFnideier
 Dple_DPOGS210480      pTWqsRPcFIlRHPKypggfySiytRPLTtTVWYsiigLvslagtMLcvmlKlnllkepg
 Tcas_TC008841       nTWilsaaFIFRnPK-vrtsleiFlRPLpsSVWliTglLaIVsiIiLkLatsFErrryvy
 Tcas_TC009986       gnWvlRstFIYRrPKiieasykiFlRPLSRTVWiCivlMmVl--LMLfLkVvFsrekrll

 Nvit_NV22669-PA      yEkKnlgtLdthpaSetaLiTtAAlCQQGlSdgPsLySgRIVfisLFLWaLMLYQFYSAS
 Nvit_NV22670-PA      pDHR----LysNacSetaLiTfAAvsQQGlSegPhLySgRIVfitLFLWaLLMYQFYSAS
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ---------aETSqSlAFLFawsAiCQQGmSlrrnslalkVVvFvtFvcSitLYQyYnAt
 Dple_DPOGS210480      dD-------eDSStSmAFLFifsAlsQQGttiirgatSikVVtFvtFvFSLtLYQyYnAt
 Tcas_TC008841       d--------vETSwSiSviFTlgAFCQQGspstPkMacgRIatFfIFLlSvLIYQFYSAS
 Tcas_TC009986       qkrn----LvDSSwSflFLFTlgAFCQQGatchPqLlSsRtlsifVFLFciLtYQFYSAS

 Nvit_NV22669-PA      VVgsLLavPPrfIttpQaLLeStmelGaEDIaYNyDfFathpDPIvlELnkKKlmvnkhr
 Nvit_NV22670-PA      IVgsLLaaPPrfInNLiDLanSDLhvasEDIpYshDYFktTTDPagkyLWeKKfkpplkk
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   VVStLLkesPitIRtLKDLLqSDLKvGvEDvaYvKDYFahTkDPIAitmYeKKIvtgnNr
 Dple_DPOGS210480      VVStLLreaPitIKsLKDLLnSNLKAGvEDvlYNKDYFkrTTDPVAiEiYhqKIvtshhy
 Tcas_TC008841       lVShLLnkPltkIKNVRDLLlSpLKAGcEDIlYDRDYFlhTTDkVAkELYaKKIlgksNs
 Tcas_TC009986       IVSyLLidPPrkInNLKDLsdSNLRAGiEDIliDRnYFvqTTDPVAiELFnKKIkfsnNn

 Nvit_NV22669-PA      KkapyFTPEeGLkkVQKGGFAFqVDiATAYkIIE------DTFdEdEICDLqEIrLlPPa
 Nvit_NV22670-PA      Ks--wtTaQdGLneVsKGGyAFfiDsATgYkIIEarilelDTFTQaqICDLtEIeLlPPr
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   n---FFdPEyGmsLVKKGGyAFHVDTvysYgImk------kTFTErEICeIHdvtmYPPQ
 Dple_DPOGS210480      n---FFTPEyGmvLVKRGdFAFHVDsvTAYrImr------qTFSErEICDaHEIqLFPPQ
 Tcas_TC008841       sn--FhTPEaGLkLVaeGGyAFHVeTATAYpIIE------sTFqDqavCeLrEvpLFrtQ
 Tcas_TC009986       sg--FYePwdGLdLVKqGGFAFHVeTSTAYpIIE------ETFTneEICeLeEvqmYrtQ

 Nvit_NV22669-PA      htatgtaKhSPFKkMVtYGMRQIVEkGmasRLRhvWHhRrPrCpEShsSlptpVaLKEFS
 Nvit_NV22670-PA      yvtivtaKhSPFKkMViYGLRQIVErGLtnRLfRiWHhRrPsCpESfRSqpvaVeLQEFS
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   kMgAvLkKNSPyrnyfaiG-----------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      nMvAaLpKNSPyKEhVtiGLKsV------------WdepKPpCvrtpdasiFsVniREFS
 Tcas_TC008841       pMhAnfqKkSPFrDMfdtcfQRlaEHGLlvReRKhWHpRKPeCiqSsKSirFnVgLddFy
 Tcas_TC009986       pMhtnLqKNSPFrEMMnYcMlhlVENGLmyRLRKyWdaRKPmCiESaKkftFnVgLKEFS

 Nvit_NV22669-PA      PALlMfatGIAIaIfVmLIEnlfrkYyyivaRspaqilpvqngnqeengrvlsagsvsdv
 Nvit_NV22670-PA      PAmfMIvgGliLatiVma--gEhlyYhpkhrRrlalpyccccSsddv-------------
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210480      mALVLLafGIALSVaILI--gEmifYrtnmkRiefrl-----------------------
 Tcas_TC008841       PALViLlvGIvaSLlILVIEkEfriltenpapppilvleAedApyPyvd-----------
 Tcas_TC009986       sgLIvLsyGIlISLglLL--rEvivhkkvyiKdlfrkknAknAvqPftn-----------

 Nvit_NV22669-PA      tel
 Nvit_NV22670-PA      ---
 Bmor_BGIBMGA010367-PA   ---
 Dple_DPOGS210480      ---
 Tcas_TC008841       ---
 Tcas_TC009986       ---