Input MCL group: "MCL19851"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori3BGIBMGA013737-PA BGIBMGA013738-PA BGIBMGA013739-PA
Heliconius melpomene1HMEL010779-PA
Danaus plexippus1DPOGS204359
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   -----------------------mLllVIstTlgEDiDE---------------------
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   ------MYglsKVL---------FLIgILVcTnaKDYnK---------------------
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   ------MYslsKVL---------FLIgILVcTnaKDYDK---------------------
 Dple_DPOGS204359      milkevkwlsfKVigkwaphhapYiIslkIndvencYephrtyfslfeflgvtkffeapd
 Hmel_HMEL010779-PA     ----------mKiL-------mslvIslLIlevksanDs---------------------

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS204359      qlcgrrkidrkytelivngsptkygdwpwhaaiyryrkaslkyicggtlitkvlvltaar
 Hmel_HMEL010779-PA     ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   ------------------------------------GlevVnm-----------------
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   ------------------------------------hWAFIGN-----------------
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   ------------------------------------hWAFIGN-----------------
 Dple_DPOGS204359      catirgetvipeslgvvlgkytlysidiavqskevvGWgFdGNdeltselheslipgvdd
 Hmel_HMEL010779-PA     ------------------------------------GWSlVGN-----------------

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   ---------------------------------------------------------kkl
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   -------PllHA---------------------------------------------tPC
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   -------PllHA---------------------------------------------aPC
 Dple_DPOGS204359      stcikkePIfysimldstilssmldgkkfcagysnvlkftvcakavwtnvgsayfsvrlC
 Hmel_HMEL010779-PA     -------PIafA---------------------------------------------hPC

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   ksSkEVnV----------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   iGnSEVSISYEPGlAPEvEtKYNLFIHgpFPEHTTIQMKFDSPANVTLSNDIGKLARv-S
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   iGnSEVSISYEPGlAPEeEtKYNLFIHgpFPEHTTIKMKFDSPANVTLSNDIGKLARv-S
 Dple_DPOGS204359      kdSNEiSaSYEsdqpPElENaYdvhvsilFPKYTTvyiKlDSegsikLAek--tyARI-y
 Hmel_HMEL010779-PA     nGSddiSsSYEsnrpPElENsYsvhIqkqFPaaTkIKlrFDadAsVeLhNk--syARIsy

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   -yreekFrsKF----------------------natsIN---------------------
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   ssaDGmFfIKyFKgGpYFSADViGLNlsVVPYpTtInlNfVEYCEHPALGILDEYIDGYK
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   ssaDGmFfIKyFKgGpYFSANViGLNlsViPYpTtInlNsVEYCEHPALGILDEYINGYK
 Dple_DPOGS204359      pydnneFsIrFFaehDglgfkVhGkkiGVVPYiTSLtINsqEYCskPALGfLDgYvsGYK
 Hmel_HMEL010779-PA     eqnenrFlIrFFKpnDFvSfEVkGLtpGVVPYfkSIiINnVEYCQnPivdyi--YvEGYv

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   --pSSTYTEHDDNCGRiKISEKQ--CGGNeEEP--MPWHALI----RDDNSTICAGTLIL
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   StASSTYTEHDDNCGRiKISEKQ--CGGN-EEP--MPWHALI----RDDNSTICAGTLIL
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   StASSTYTEHDDNCGRiKISEKQ--CGGNeEEP--MPWHALI----RDDNSTICAGTLIL
 Dple_DPOGS204359      dyAeSenrklEgNCGRrKvShteLIvnGSptkPGDwPWHtaIYRLdRsqikyICgGTLIs
 Hmel_HMEL010779-PA     SrAetpskE-pgNCGRrKvthteLIvnGlatkaGDwPWHvalYRLqRsqikyICgGTLIt

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   QRYVLTAAQCVTNLGVAKNATTLSVVLGKFNNT-SDECLQEMEVETVFVYDGYNYENgTN
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   QRYVLTAAQCVTNLGVAKNATTLSVVLGKFNNT-SDECLQEMEVETVFVYDGYNYENgTN
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   QRYVLTAAQCVTNLGVAKNATTLSVVLGKFNNT-SDECLQEMEVETVFVYDGYNYENgTN
 Dple_DPOGS204359      kyfVLTAAhCtsirGVAllpevLSVVLGKyNliGgDlaseErEihqiiVheqYdkrsldN
 Hmel_HMEL010779-PA     nffVLTAAhCasirGeqvlpeiLSVVLGKFNlvGgDEgtQEkEVhqiiihDqYeHrrlnN

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   NIALLELKNDVVFNEKVQPACLWEFSAYKKLNmKDIkGSVISTT----------------
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   NIALLELKNDVVFNEKVQPACLWEFSAYKKLNlKDIkGSVISTT----------------
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   NIALLELKNDVVFNEKVQPACLWEFSAYKKLNlKDIkGSVISTTlgedideglevvnmkk
 Dple_DPOGS204359      dIALLkLKteaVFtdyiQPACLWyskAseKfsgreIiGkVvg------------------
 Hmel_HMEL010779-PA     dIALLkLKteVtFtdyVQPACLWyskAldKLptneIfGvtvg------------------

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   ----------------------------------------------------------LG
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   ----------------------------------------------------------LG
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   lkpfkevnvyreetfgskfnatsinrkwnnkvygscpsthvlskdygpynyfrvisttLG
 Dple_DPOGS204359      ----------------------------------------------------------wG
 Hmel_HMEL010779-PA     ----------------------------------------------------------wG

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   eDIDEGLEV-VNMKKLKssKEVNVYREEkF-------GSKFNATSiNQSEACK-lVGSGF
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   dDIDEGLEV-VNMKKLKssKEVNVYREEkF-------GSKFNATSiNQSEACK-lVGSGF
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   eDIDEGLEV-VNMKKLKpfKEVNVYREEtF-------GSKFNATSiNQSEACK-lVGSGF
 Dple_DPOGS204359      fDntdnLaLKlrqasvplvsdVvciksnavFYSRVLNGNKFcggNhNgtsACnGdsGgaF
 Hmel_HMEL010779-PA     fDIsdtLspQlkqaKmpivsEsaciktnplFYSRLLNdlKFcAgykNgtsACnGdsGgaF

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   MVFVPD---SRELNSTGAWYIHGIVATNDSTlrCDSSDPTDFI---NLDYFRGWVlNKKN
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   MVFVPD---SRELNSTGAWYIHGIVATNDSTlkCDSSDPTDFI---NLDYFRGWVlNKKN
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   MVFVPD---SRELNSTGAWYIHGIVATNDSTlrCDSSDPTDFI---NLDYFRGWVlNKKN
 Dple_DPOGS204359      qVFiPDdAQdqsVNasGAWhvrGIVsqtiSrfDvpicDPhqyvVFTdvEkyRsWidkhle
 Hmel_HMEL010779-PA     qVFiPDvARdsdpkapGAWYvkGIVsvtiardDvpicDPeqyvVFTdvakyshWieNhis

 Bmor_BGIBMGA013739-PA   RSYSIY
 Bmor_BGIBMGA013737-PA   RSYSIY
 Bmor_BGIBMGA013738-PA   RSYSIY
 Dple_DPOGS204359      innem-
 Hmel_HMEL010779-PA     ------