Input MCL group: "MCL20944"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori2BGIBMGA008795-PA BGIBMGA008796-PA
Heliconius melpomene1HMEL013456-PA
Danaus plexippus1DPOGS205197
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   mlsnmDdIidhlvsnhrksydrE--vqlaiapYslrDlkclscsenfrhFr-alvvHvnr
 Hmel_HMEL013456-PA     --MEFDEIVvKesPGlCRCClSEGCYKdLgTEYvWMeeaeIYADMlLECFDISIsQHIEG
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      --MEFDEIVvKdtPGlCRCClSEGCYKdLsTEYpWMDdteIYADMlLECFDVSIsQHIEG

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ahpnNcFvCrdCelkfnkkrdldrhyrvhhrK--------rFKcskcLddfstyAdyQ--
 Hmel_HMEL013456-PA     PNGPNrFICEvCiTRLRDACNFKKQVleSEKKFIDMLGRGeFKsKviaYqdEMKAEvQ--
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      PNGPNrlICEvCiTRLRDACNFKKQVldSEKKFIDMVGRGaFKtKvlLYpeQMKsEsQev

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   -rhrSnahistcnIcfkafststkrlvhmkmDhdldlaeCgfckKimtTRqGflrh----
 Hmel_HMEL013456-PA     SgmdtevEFLEdDIdYDDrPgNdmtePSISEDiTVeTLPi-------KsKKGrprK----
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   -----mfhFLDgn----------------------------------RTKeaenKs----
 Dple_DPOGS205197      AadeAeiEYLDeDvdYDDiPlNelatPSVSEDiTVaTLPvakrgRpkKTmKnekKKidvk

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   -aTQctakyelkSpQvVvvdddkkpsikeIrkeianIfnmSTAmPFKffmtKfrCFYCwe
 Hmel_HMEL013456-PA     ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   -------------------SlsATKrnRlmKrNtIiILEtSTAVPFKWHRqnYlCFfCHl
 Dple_DPOGS205197      lkTKskgsmpkmAsEaLskSltATKlnRlVKlNaIavLEcSkvVPFKWHRhsYlCFYCHl

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   dFqkcdlLKKHTlaEHpycdVsiksmrLRhryeglqiKVDtSaLACKlCfEpVDsmsSLf
 Hmel_HMEL013456-PA     --navkpeKKkTktEdKpkS--------------------------KIvrDeV-------
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   tFKdfgpLrQHTrsQHKnsSiKsAvyYvRr---DeKVKmDVtdIACrICetaItdFNSfI
 Dple_DPOGS205197      sFKtiqtLKdHTsdgHKdsnVKsAvsYLks---DeKVKIDISnmgCrICdDdfDrlDdLI

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   DHLKseHksScdEsvaahiqgfKLmEDnYvCPyCDEvFrYFsvLlKHVSvrHtdnkYICv
 Hmel_HMEL013456-PA     --------------------PYdv------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   DHLKlvHeKrFfEeyGYGLvPYRLnEDsfdCPiCNErFaYFikLnQHMNahY--gsYICe
 Dple_DPOGS205197      eHLgtvHgRSFydghGYGLiPYKLsdDrYa------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   yCGKSFrTnpnLRsHvIgrhdnpsrekCeKcglvLksKNtlrLhtrKVhcnKRVECteCq
 Hmel_HMEL013456-PA     ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   lCGKSFlSevrLKcHsLrhrsgfkcnvCaEvfdtMnqRNgheMkihKM--gKKLKClyCn
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ETFitnysmyvHkrdvHgIgHk---CdyClKiFaknSaMvnHMrraHLKEKnvqCSVCfE
 Hmel_HMEL013456-PA     -------------------------Cp---------------------------------
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ETFanytqrkrHhsaeHdVnNpeycCpVCgKAFHilSkMrvHLsevHVREKrftCSVCdQ
 Dple_DPOGS205197      -------------------------CaICkqvFH--------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   sFFdvqrLKtHMVKHaGKRnYQcdvcdKnspfEpSteppapgvflgctSERRRKNLkIiF
 Hmel_HMEL013456-PA     ------------------------------------------------SERRRKNLQILF
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   rFFssahVQkHMVKHfGEKvHQyvktrKykgcEsS-------------SmRRRrNfEILF
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   NcTTIIPFKWRGRYLCFYCGKpyaEYaELksHTqSHapCtTKDyALrIIrGsH-vEIKID
 Hmel_HMEL013456-PA     NnTTIIPFKWRGRYiCFYCGqNynEYqsfRKHTRaHGlCSTsDHALKlIKGsH-iEIKID
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   NnTTIIPFKWRGkYLCFYCsKDIaEYnELRKHTKSHGdCSiKDHsLKVlKGGHNMEIKID
 Dple_DPOGS205197      --------------------KNItdYsELRKHTKSHGpCSTdDHsLKVlKGGkNMEIKID

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   VSeIvCkICyEPFdSfeEIVnHLigKHKLsYekqIgtPyqEYRLsDCgCtrCGERFAYFt
 Hmel_HMEL013456-PA     VSeIACEICyqPltSIDEvVvHLinKHeLEYDRSIDIPIqEYqLsDCrCriCGqeFpYFG
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   VSDvACEICgEPFpSLeEIInHLyvKHKLEYDRgvEMsIEEYRLvDmgClvCGEKFAfFG
 Dple_DPOGS205197      VSDIcCEvCnEeFkiLDdvldHLcaKHKfEYDRSvEMaIEEYRLmDlsCliCkEKFAYFG

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   nLVkHVNtaHPqNrfICDKCempFNKKRDLAvHfrNYHgEenYnCvqCsQnFkSLvtLRr
 Hmel_HMEL013456-PA     YLiqHtNivHPqNtVICDnCgEKFNKKRDLAiHMrrYHqEGGYpCDeCPdfFeSytLLsK
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   YLVSHVNniHPKNcLlCDKCnQKFNKKRDLfsHMKNYHrEGGYqCEvCPQsFSSLnILRK
 Dple_DPOGS205197      YLVSHVNnhHPKNcLICDKCeQKFNKKRDLfsHiKNYHrdGGYkCDiCPQnFSSLnILRK

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   HqndiHFRqCKICgsRFeSvavlrKHevsEHPDDGnykCryCcKElHsapGLrLHygKC-
 Hmel_HMEL013456-PA     HKnNfHFRRCKICHLRFPSytLlrrHikcdHseD---nCpyCsKkcqTsQGLKqHitKCs
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   HKiNrHltRCsvCHLklPSasLkQKHmdlEHPDDGSLQCdnCdKqfHTKQGLrMHsrKCK
 Dple_DPOGS205197      HRsNrHFtRCnICqLRlPSavLkQKHielEHPDDGSLQCdtCyKDfHTKQGLKMHsrKCK

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ---KvraIAsidpkCpl--IsgEirrRKlKnNlKaIRnNIqCVlNMSTAIPFKyF-aKys
 Hmel_HMEL013456-PA     ---KrchvkvKQa------fDEEtiQpnKKkNVnQIRkNIlCVlNMSTAvPFKFF-tKys
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   GleefleIAyKKeDaaaMDLDQnyeERsKrpsVKQIRENIviVINMSTAIPFnFyKNKFN
 Dple_DPOGS205197      G--difdvAiKKeECdgLDIDQEei---KrpsVKQIRENIviVINMSTAIPFnFyKNKFN

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   CFYCtlkFVeFeDLRqHTmlEHPVCDVKEKymRqCKgdrvCVKIDISSLkCKlCcmpMgd
 Hmel_HMEL013456-PA     CFYCSKsyVeFDDLkqHvIAaHPtCDlKqKCmknCKgerisVKvDISSLSCrVCFESidN
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   CFYCSKDFaDsDamREHTVvEHPVCDVKEKCIRKCrESvACVKIDIStLACKICFESMiN
 Dple_DPOGS205197      CFYCSKDFtDsDsmREHTIiEHPICDVKEKCIRKCrESvACVKIDISSLACKVCFETMds

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   LDlLIDHLISeHkAgYDKSIkGCLdPYrIIKDsIpCPlCeT-VFRyFsTLqrHINSdHSN
 Hmel_HMEL013456-PA     iDsLIDHLITKHgAeYDKatTGCfEsfKIvKDnIpCPiCsT-VFRyFGsLLrHINSeHSN
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   LDsLIDHLIvKHeANYDKSITtCLQPYrlvKDHmACPnCPgEVFRFFGTLLKHmNkKHtN
 Dple_DPOGS205197      LDvLlDHLITKHeANYDKSITtCLQPYKlIKDHmACPnCPTEVFRFFGTLLKHVNNKHtd

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   NNaICdFCGkSFnKlsNLvVHIglAHm-GatqCgICGANfKnnwCLsrHrAKhHGVKdyK
 Hmel_HMEL013456-PA     NNrICdFCGrSFKnvaNLkVHItyAHt-GsceCdvCGvkyKnqwCLgrHkAKsHnaKdfq
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   NNiICvyCGEtFRRdQNLrVHvwrhHrDGRfKCNICGAECnipSrLyMHMAKaHGVrAsK
 Dple_DPOGS205197      NNiICvyCGQtFRRdQNLrVHIwrhHrDGRfKCNICGADCnipSrLyMHMAKaHGVKAaK

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   CtKCPElFiSsYqmQKHLIKvHneGHKCvhCGrLFTRNSFMKDHIRRTHLKEKNiaCavC
 Hmel_HMEL013456-PA     CtKCsErFqSQYhKQKHLIKvHDiGHKCSYCGKmFTRNSFMKDHIRRTHLKEKNVpCtvC
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   CPKCPEsFatQYlRQKHLIdAHDsaHKCTYCGKLFTRNSFMrDHvRRTHLKEKNVeCSIC
 Dple_DPOGS205197      CPKCsEsFatQYlRQKHLIeAHDsGHKCTYCGKLFTRNSFMrDHIRRTHLKEKNVeCSIC

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   NEKFFDNyLLRlHMVKHdGErKFtCEVCGkAFLRRsNLncHkeMHKKygHI---------
 Hmel_HMEL013456-PA     NEKFFDNyLLRlHMVKHkGErKFtCEICGkAFLRRsNLsaHteMHKKygHIilIivlcrl
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   NmKFFnNILLRrHMVKHSGEKnFHCEICGErFfwRKsLRTHmArHsrHlNpaqV------
 Dple_DPOGS205197      NmKFFnNILLRrHMVKHSGEKnFHCdmCGErFywRKsLRTHmArHsKHnpVt--------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     imfirtnsfinnlgtklctvedkykktemvrklllkrrnveyvlqysnvtpfmwykgryr
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     cfycaepmkdpvllrehtandhqfanlelvvhdrtknnrnkdaavkidvtdiscklcpks
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     vtnleqlinhliiahdaeydvsvpncflpfkldrgqptcpicdikfvffeyllrhankhh
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     lahdyicdvcgtsfqgenhlkmhnryyhreggytcdicgislstlskktlheknvhmlnl
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     stcphcpetfkspyfkklhlanihgveelkikcpycpkvypqesimsrhmrrvhlreknv
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     ecqicgdkffepydvklhmlkhngdkkficsfcgkkfskkgnlnshscvhsekkyvcslc
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL013456-PA     gkdfshrhnlkqhittwhpqntvdqvmsvtdaidgseliqmkfvseledvkpivgdlfky
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205197      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA008796-PA   -----
 Hmel_HMEL013456-PA     qimgt
 Bmor_BGIBMGA008795-PA   -----
 Dple_DPOGS205197      -----