Input MCL group: "MCL20957"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori2BGIBMGA012728-PA BGIBMGA012729-PA
Heliconius melpomene1HMEL006997-PA
Danaus plexippus1DPOGS209997
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   --------------------MNsagQPvPnVTIEQGvLtGKISkDGkFFEYVGIPYATTN
 Dple_DPOGS209997      --------------------MNvVDePAPEVTIkQGTLiGKtSsDGTFFEYlGIPYATTN
 Hmel_HMEL006997-PA     mmylnrIKfRKnLVLFTLvIMNiVDQPAPEVvIEQGTLsGKISaDGTvFEYIGIPYATaN
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   ------MKrRKyLVLFTLfLtNlVDQPAPEVvIEQGiLsGKISpDGSFFEYVGIPYATsN

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   iSgRFqAPqPPPkWDGVFKAVdEfiqCPQpTaFGVvGtEeCLsINVYaPtg--AKgPLPV
 Dple_DPOGS209997      sSTRFRAPgPPPSWEGiyKAtEEsvsCPQnTdlGVIGNEDCLKINiYVPAv--gKKsLPV
 Hmel_HMEL006997-PA     sSTRFKAPgPPPNWEGVyKAIEEthiCPQsvfFGVvGDEDCLKINVYVPvmpktKKPLaV
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   inTRFKAPlPPPSWnGVFKAVEEtsmCPQaSiiGiIGsEDCLtINVYIPAl--ArKPLPV

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   MvYVHGGAFLLGSGGKiLlGaDFLVKHDVILVTFNYRLGifGFLCLdIKeAPGNAGLKDQ
 Dple_DPOGS209997      lfYVHGGAFiLGSGGKLmYGPDFiVKkeVILVTFNYRLGiLGFLCLrIKevPGNAGiKDQ
 Hmel_HMEL006997-PA     MaYiHGGAFLvGSGsKLLYGPgFLtKkDVIfVTFNYRmGALGFLCLrtKDvPGNAGLKDQ
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   MvYVHGGAFvLGSGGKLLYaPDFLVKHDVILVTFNYRLGALGFmCLgIKDAPGNAGLKDQ

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   IAALKWVqKNIAAFGGDPDNvTLFGhSAGATSVSfLLaSkATeGLFhKAImQSGSSIANW
 Dple_DPOGS209997      IAALrWVKeNIAAFGGDPDNITiFGESAGATSVSLiLkSksvtGLFKrAIIQSGSSlApW
 Hmel_HMEL006997-PA     IAALKWiKKNIAAFGGDPDNvTLFGESAGATSaSLLLiSEASkGLFnrvIIQSGSSVsNW
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   IAALrWVKKNIAAFGGDveNITLFGQSAGgTSVSLLLaSEATsGLFKKAIVmSGSaIsSW

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   glqldPImIASetAKELGhDskDPqELYDIFaKtPYKELinVtvgKPLGqlLiSnLlHLP
 Dple_DPOGS209997      AINRKPleIArLLAKsaGYDTEDPmELYrlFSnMtYqELTaLhvkKqLqrFfeplLIHLP
 Hmel_HMEL006997-PA     AINRQPIaaASLLvKtLGYhTEDPNELYkIFSKMsYKEiTsLtakKPLGlFydTqLIHLP
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   AINRQPIwIANLVAKELGYnTDnPNELYEIFSKIPfKELvrakpeKPLGkYLdTqLlHLP

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   CIEkvfPdsEPVITDLPiNLLKnaPkNIsVIYGSndKEGLFFvSEvTnETLaEnNKlkit
 Dple_DPOGS209997      CvEseIPgvEPVITDLPFNiIKdkPnNvDVIYGSTSKEGLFFItDETfkdLdgrressLF
 Hmel_HMEL006997-PA     CvEydIPrtEPIITDLPYNLfnKnPldvDVIhGtaSKEGLFlvaEETdkTLeEmNKryLF
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   CIEknIPdvEPalTDLPYNLLtKkPkkIpVmYGSTSKEGLliISkDneETvsErDskyLF

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   gSDfkFSSDlEtdevtsKVKEFYFGeNtISwetrMilSDfYTHLYFEmPvIMESEmILSq
 Dple_DPOGS209997      AnDLQFSSrEEefvkskeVEklYFenNKLnvKelvkISgIFgHLYFEIPiILESEnLaNT
 Hmel_HMEL006997-PA     ASDLEFSSEEEamsvatKVhQFYFGeNKISpKNeMnVtDLYSeLYFEIPtIfEtEyLLkr
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   ASDLEFqtEEEaekednKarQlYFngqRmSmnNiMnISDLmSHLYFEIPpILESEitLST

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   T-NAsVYNYYFtYSGgRNmvKqiSGFRdviGACHGDDilYfFqayvw-PFeIsEKDKiMI
 Dple_DPOGS209997      s-NSKVYNYYFNYSGkRNYLKwaTGyqnEtGAsHGDDLFYLFRGsLL-PpvynkeDqKMv
 Hmel_HMEL006997-PA     n-NSKVYNYiFdhaGyRNFLKlrgrFRfEgGAsHGDeLFYIFnGnLLePFrIvEsDRKiI
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   TadvaVfNYYFNYSGgRNFLKylTGFKnEtGACHGDeLlYLFRGdLw-PFpIsrKDKKMI

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   DWMTKmWTNFAKYGnPTPQfdetLP-tWkaSsKdnLnFLYIgDELKMGSLPNegpYtFWK
 Dple_DPOGS209997      nyiTtLWTNFAKYGnPTP-DpkELgvKWePSiKNsmKFLYIenELKMGTIPNdkaYRFWr
 Hmel_HMEL006997-PA     EyMTtmWTNFAKYGDPTP-DttDvPIKWiPSsKkrLnyLYIrDkLeMGpmihPdgYRlWK
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   DWMTKLWsNFAKYGDPTPEDasDLPIKWvPSkrNyLKFLYIeDDLsMGTIPsPeaYRlWK

 Bmor_BGIBMGA012729-PA   dLYsKYRrtnl--l
 Dple_DPOGS209997      dIYDKYkiLdI--Y
 Hmel_HMEL006997-PA     yIYDKYRkthI--Y
 Bmor_BGIBMGA012728-PA   ymYEKYRkLsVdrY