Input MCL group: "MCL21183"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori0
Heliconius melpomene3HMEL018115-PA HMEL022599-PA HMEL022516-PA
Danaus plexippus3DPOGS206248
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Dple_DPOGS206248    ---iYyRQlPkNQtFYkVfAtiMSlvgVGNRetWGYqkvPrIfqLnslmifIFgPvVgfS
 Hmel_HMEL022516-PA   -------QPPfNQkFYRfIANMMSITTVGNRTNWGYKTYPKIYVfiNIVAIIFAPaVmVS
 Hmel_HMEL018115-PA   mdlfFlRQPPlNQmFYRVIANMMSISTVGNRTNWGYKTYPKIYVLiNIVAIIFAPTViVS
 Hmel_HMEL022599-PA   -------QPPlNQmFYRIIANMMSISTVGNRTNWGYKTYPKmYVImNIVAIIFAPTViVS

 Dple_DPOGS206248    QflfLyfNFhdLeFdtLgIiFSIwPasLLAcVnIySSKfnnFkivikEfmtqIHvYNvYK
 Hmel_HMEL022516-PA   eIAYLcVNFTKLDFEILiIAFSIfPy-------IFSSKTeTYirLSRsLLSKIHiYNIYK
 Hmel_HMEL018115-PA   QVAYitINFTKLDFEILiIAFSvlPsTIvAnVDIFcSKTKTYlnLSRDLLSKIHLYNIYK
 Hmel_HMEL022599-PA   QVAYLcVNFTKLDFEILiIAFSIlPsTVLAnVDIFSSKTKTnisLSRNLLSKIHLYNIYK

 Dple_DPOGS206248    N--NDEFVKKqvIlTErlVRfaasYLIfFfiSNcLgWvfiPavNNYRNgdfIaNrTmkLQ
 Hmel_HMEL022516-PA   yNKN-EFmKKKLIFvEKSIRISSYYLIcFytSNWvSWIlMPIYNNYKNKEAvLNHTVQLe
 Hmel_HMEL018115-PA   yNKNDEFIKKKLIFTEKStRISSYYfIgFCltNWLSWItMPIFNNYRNKEAILNHTVQLQ
 Hmel_HMEL022599-PA   NdtNDEF---KLIFvEKSIRISSYYLIcFCgtNWLSWvtMPVYNNYhdKEAvLNHTVQLQ

 Dple_DPOGS206248    TCVYLWvPlDYsYnyNNWIViHTINaYIIacGvtvlMqfQslnnIVllNiIAHIkILKNn
 Hmel_HMEL022516-PA   TCVYLWLPyDYRYDFNvWIfVHTINtYIIFAGAyAIMiYQiIFYILTYNLIgHIEIfKNK
 Hmel_HMEL018115-PA   TCVYLWLPcDYRYDFNNWIIVHTmNSYvIFAGAsAIMiYQaIFYtfTYNLIAHIEILKeK
 Hmel_HMEL022599-PA   TCifLWLPyDYRYDFNNWIIVHTINSYIIFAGAsAIMtYQvIFYtLTYNLIgHIEILrNK

 Dple_DPOGS206248    IqntildnLsnadVrehLigvIKYHlFIinqFkkaQsAFGVNVAAiYvqNLfGNSVLLyQ
 Hmel_HMEL022516-PA   lKTEFnEDLTDeQVHfRLVEIIKYHnF--tVFEDLQTtFGlNVAANYLENLVGNglLLFQ
 Hmel_HMEL018115-PA   InTEFkEDLTDhQVHaKLVEIIKYHnFIwQVFEDLQTAFGINVAANYLqsLVsNSILLFQ
 Hmel_HMEL022599-PA   IKTEFkEDLTDdQaHsKLVEIIKYHdFIcQVFEDLQTAFGVNVAANYLENLVsNSILLFQ

 Dple_DPOGS206248    LKYGGKEnImlYItMiMAYTGGPIlISfVvDEvkRqadDLpDLvYgmPWENMSVsNQKta
 Hmel_HMEL022516-PA   LKYGGKdKllQYIAMgMtYTGGPIImSIVIedLRRRTlnLSeLLYAIPWENMSiPNQKIV
 Hmel_HMEL018115-PA   vmYGGKEnlvQYItMvMAYaGGPIILSIVIeELRRRTyDLSDLLYAIPWqNMSVPNQKIV
 Hmel_HMEL022599-PA   imYGGKEKIFQYlAMgMAYTGGPIIISIVIDELRRRTynLSeLLYSIPWEdMSVPNQKIV

 Dple_DPOGS206248    mLlLQKvQIpMeFeAlGGliAGVrPMISilktTfsyY-----------vmlEssmeSksa
 Hmel_HMEL022516-PA   LLVLQKMQIVMDFKAFGGISAGVAPMISVSI-----------------------------
 Hmel_HMEL018115-PA   LLVLQKMQIVMDFKAFGGISAGVAPMISVSISrIKKYyESLCfsGICIsFIQvqtlSfvQ
 Hmel_HMEL022599-PA   LLVLQKMQIVMDFKAFGGISAGVAPMISVSISTIRKYnESLClfGMCIsFIhvhalSfvQ