Input MCL group: "MCL22063"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori2BGIBMGA004205-PA BGIBMGA004206-PA
Heliconius melpomene1HMEL003536-PA
Danaus plexippus1DPOGS209885
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   -------------------------------McVRaKWLVLWSLWAARLVRQP-------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      -----------------------------------mKWLVLlSLvvAnLVRtP-------
 Hmel_HMEL003536-PA     mkreekeemkcvkdvtawyklmrvsvlrcgeVtMKlhWLVLWSLWAgRLVRQPtlpvlvt

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     ngllrgslsndgshysflgipyatferfqkimksrylflllvtfqapspsprwkgifeat

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     eehircsqrftttlvlenedcltlniytpvkkskklypvmvyihgggfrdgsgspflyga

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     eyflrhgvilvtfnyrleilgflclgikeapgnaglkdqveslrwikrniksfggdpdki

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     tlfgesagsasvlyhilspmskglfnkaimqsgsaispwsfqfepfetakklakqmghdl

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     edpyklyelfknqpivklletriprkkgevslsenifvpcaekklpdmehfltehpynll

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     skgeynkvpvimgfnsaegymfvgkenkttianfnfldaiprdleflsdkdkhetarhlk

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     qlynntnedilimlstfegdsgivypvistaellvknmknpvymykfvydgtmnlvkflf

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   ------------------------------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL003536-PA     qfgkypgathadelfymfkvkmtlpqsffemdiidklttmwtnfakygyptldnpdvlhk

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   -------------------------------------------------TatVRVsnGLL
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS209885      -------------------------------------------------sPIVRVgsGLv
 Hmel_HMEL003536-PA     wspisnknsqllvidkdlsyqqiwddenilfwnktyskyrrklnfvrerTPVVkVeGGfL

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   RGaVahDGshlQFFGIPYAatDtehRFQnPnPePKWEGvFDAyNEhiRCfQrfsptrIsG
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   -------------------------mheAPLPaPqWsdIFeAtNENtwCPQKsIGPIvfG
 Dple_DPOGS209885      sGLVSDDGKihQylGvPYAtVDKsNRFQAPLPPPKWEGIleAidENvRCPQKmIGPIIfG
 Hmel_HMEL003536-PA     RGLiSEDGEiyQFFGIPYgvVtKgNRFQAPLPPPRWsGIFDAiNENaRCPQKmIGsIvmG

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   rEDCLtLNVYTPn-nyDslrPVMVFIHGGgFrDGsaSPFmYGsEyLtrhgVVlVtINYRL
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   EpDCLKLNVYsPvKavk--LPVMVyIHGGCFfsGaGSPyLYGgDFfaEnqVVFVGINYRL
 Dple_DPOGS209885      EEnCLKLNihTPv-tkEnlLPVMVyIHGGgFiEGTGSsFLYGpDFIVEQDVVFVGINYRL
 Hmel_HMEL003536-PA     DEDCLKLhVYTPaRviEEpLPVMVFIHGGCFlEGTGSsFLYGpaFIVQEDViFVGINYRL

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   eVlGFLCLGIKEAPGNvGLKDQvAALRWIktNIrAFGGDPDNiTiFGESAGSaSVmYhmL
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   sVEGFLCLGIeEAPGNAGLKDQIAALKWIQeNIanFGGDPDNVTLFGESAGAVStSfmIL
 Dple_DPOGS209885      NVEGFLCLGIKEAPGNAGLKDQIAALKWvQrNIvAFGGDPnNVTLFGESAGvVSISYlIm
 Hmel_HMEL003536-PA     NVEGFLCLGIKEAPGNAGLKDQIAALtWIrdNIaAFGGnPnNVTLFGESAGAVSISYlIL

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   tPmsRGLFnKAILQSGsaItPWsfQfePlKTASlLAKsmGvktEDPYElYKLfaNmpaee
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   SPaARGLFHKAILQSGsslAPWALQHDPIrTASaLvKKFGYdtKDPYEIYsILSNKTVND
 Dple_DPOGS209885      SPeAKGLFHrAILQSGATlAPWAIQHDPIKTArkLSRKFGYgGKDPYkIYKtLSkQSVND
 Hmel_HMEL003536-PA     SPaAsGLFHrAILQSGATIAPWAIQHDPIKTASdLAveFGYyGhDPhkIYKVLSeKSVhD

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   LLktrvprRkgdiVlSenIFVPCVdKeIEGmErflPdtPINlIsnnqYqKvPvIIGfNna
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   Lvlaln-neeKycVadfnIFVPCVErpIEGIEsvItEYPtNvIRSGNYtKvPMIIGntDk
 Dple_DPOGS209885      LLeeikyTKvKnlITSdilFVPCVEKiIpGVtpaVPEYPVNAIKSGNYfKIPMIIGntDl
 Hmel_HMEL003536-PA     LilaikhTKyRqftTAqplFaPCVEKhlpGIEpiVtqYPMdiIKSGNYtKIPiIIGyNnn

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   EGylFAGKenetTLAN----FkiynalprDLiFPtedekNeTVNrLrglYsiRrpED-yl
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   EGIYFvaadYGvkLAN-hTnFDimsnlqNDLeFPndwerNcTaerLkthYlssstEDnmI
 Dple_DPOGS209885      EGIYFvGsTYGnSLkNMEeQvNpfdlFfDDLqyPSKeiQNaTMSdilqyYfpsnksD-lI
 Hmel_HMEL003536-PA     EGIYFAGKTHGrSikeVETEvEprylFqNDLqFPSKetENvTMStvmkrYfsReqDD-sI

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   kNiakyegDtsItYPTiasigLlSKsmDglIYaYklcYdGWlNiPKwyfGFrkyPGAaHA
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   MNvVELYSDVHfKfPSvIESemYSmTTDQPIYYYiFKYsGlINMPKlISGFglikGASHA
 Dple_DPOGS209885      MeLVDfFSDLHIKYPiAVESsLYSKTTDQPIYYYvFKYgGFlNMaKfISGFfikeGASHA
 Hmel_HMEL003536-PA     MNLVDLYSDLHIKYPTAVESnLYtmTSsQPIYFYlFKYaGYINMPKiISGhifkPGASHg

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   DELFYLFKvk-vPLvMeFiEiefIKkitmLWTNFAKfGNPTPfpSstLPVtWKPfKTSDP
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   DELFYLFKPHSFPLPqKslEstMIaRMLemWTNFA-------------------------
 Dple_DPOGS209885      DdLlYLFKPsSFPLPMRYFEmdMmKRMVsLWTNFAKhGDPTPktTklLPIrWKPsRSSNP
 Hmel_HMEL003536-PA     DELmYLFKPHSFPLPtRYFElnMIKRMVlLWTNFA-------------------------

 Bmor_BGIBMGA004205-PA   kiLVIDKqfSeesLWsDEvMlyWDtiYTKYRRKl----
 Bmor_BGIBMGA004206-PA   ----------------------------rYgyvp----
 Dple_DPOGS209885      taLVIDKslSsapMWkEEtIalWNktYTKYRRKrygfh
 Hmel_HMEL003536-PA     ----------------------------KYR-------