Input MCL group: "MCL23620"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori0
Heliconius melpomene2HMEL005367-PA HMEL005368-PA
Danaus plexippus2DPOGS202074
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Dple_DPOGS202074    --------------MfsLDirSvtklqlflFtvYFs--QARvVDneCEGVLVgNIvHEKE
 Hmel_HMEL005367-PA   -------------------------MWIlIiLclFASgskantDEKCqhiL-rNvcHhKE
 Hmel_HMEL005368-PA   mygmyfsvisqlsiVldIDrwSgvtMWIpIlLaFiASiEARaVnEKCDGVvVhNInHQKE

 Dple_DPOGS202074    kLlDvdnSPYQLAIDYDTNTLFFSFtSskegksFeSgYLNLktKEFhTIddIdGGFANAV
 Hmel_HMEL005367-PA   iiKDglGnPYQLAmDYsTNTLFFSFSSndsyTkFdSAhVNLiSKEFqTIEGvvGGFAqAV
 Hmel_HMEL005368-PA   iLKenvGSPYQLAIDYNTNTLFFSyStrlttTtFaSAYINLkSndFgiIEGInGGFANtV

 Dple_DPOGS202074    DamshTiYLGaGDGVYKFnlDSKKteyLniSNHNIWQlFYKnNLYYTTYPDElVYiYKDG
 Hmel_HMEL005367-PA   DpetgTVYiGGsDGLYKFDYktntAkHIDgStkaIWQMFhKkhLYYTTYPeEyLYVYeDG
 Hmel_HMEL005368-PA   DndgkTVYLGGnDGIYKFDYESKKAvHmDdtSHNIWQMFFKdDLYYsTYPDEhIYVYKDn

 Dple_DPOGS202074    KiERVPELkDTRAMLivIDNNnNIYFSNSSGLyVhdhevksIstiveYnieSlTiDtvGk
 Hmel_HMEL005367-PA   qsrRlPrLngTKAMLVAIDNNDNIYFSNSSGLF-YKngerdInFLgDYvLNSITsDknGN
 Hmel_HMEL005368-PA   KpQRVaQLaDTngMLVAlDNdDNIYFSNStGLFVYKkvkdyIlFLgDYnLNgITsDvnGN

 Dple_DPOGS202074    iYFcTdEdIYrL-vDsnevEKLAsLkqIfGLAVEkDGSlIvglynSIIRiKPTdkQCtvn
 Hmel_HMEL005367-PA   LYFSTPseIYyVDgklKKIEKLiTLDDIYGvAVdskGnIIYAsEDSIIRLqPTmqQ-kdk
 Hmel_HMEL005368-PA   LYFSTPnglYsIDsEsKKIddiATLDNvYGLAVEaDGSIIYAsEDSIvRLRPTktkCld-

 Dple_DPOGS202074    ei
 Hmel_HMEL005367-PA   ih
 Hmel_HMEL005368-PA   --