Input MCL group: "MCL24916"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA003517-PA
Heliconius melpomene1HMEL014427-PA
Danaus plexippus1DPOGS203350
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     malvvcillclgltegmvrldplvdapaglikgliaddasysmflgipygqigenpfgva

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     kpypkfnetynayedsptcpqmwlgsamgsldclrinvfvpssassrnklpvlvwiyggs

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     fnsgfakkehygpkyllkydvifvsfnyrigpygfmcldtpdvpgnqglkdqllalrwvk

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     enigpfggdvnkitlmgesaggtsvdfhllskheklfnkviiqsaaavkpqsiidsdltv

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     plkiseqlgfrtdnvsealdflvnvdpklvvaaynkqslslrpcvekefkdverfvhdyp

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     snldvpkakgmpiligfnnneglardatepvgyfmkesyikdslkyafdyddhfqtmedl

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     vrhfyfgdeelteevkdkvlqfetdyfyafasqwtaeklqsqgaqnvyqylfsydggkny

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     vknknnikykgaahadehgylfdmddnvivnefehdqlvsnrmralwtnfvkyginvlqv

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     aepysifvntfnatddppacpqmlgdtaigsldclrlnifaplpannsnklpvlvwiygg

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     tfntgfvkynhfgptyyvrnnviyvsfnyrtgpygfmcldtpdvpgnqglkdqllalrwv

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      -------------------mvGG-------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     kenicsfggdpnnitvmgesaGGisidfhlmskqkkyfnkaiimsggavrpfsiidadls

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     vplkvcqqlgfntsnvsdallhlttvdpktvmdaytkksislkpcvekefenierfitdy

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     lwnldvpkvngvpiligfnnnegliryyrqpagyftkkdyfrnslenifnydnnfsemes

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     lvrnfyfgdkelteelkdevlefesdyfygfaspwtarkllsqgaekvylylfsydggkn

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ---------------------------------------------mllyLLLLfLGannc
 Dple_DPOGS203350      --------------------------------------------WvacCLLL---GF--v
 Hmel_HMEL014427-PA     yiknkyniqykgvahgdelgylfemdnnkivknaevfrfdecnmWsinCLLLLvIGF--a

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   eGlsRIDPLVDTnvGLIRGIRAvDGeYSMFmGIPyGiVDvNNPFGpATsHPgFdnVFeAf
 Dple_DPOGS203350      HGReRVDPLVeTKQGiIRGVRAdaGDYSMFLGIPFGkVDeNNPFGlATPyPkFEEtFlAd
 Hmel_HMEL014427-PA     HGRmRLDPLVDTQQGLIkGmkAdDGDYSMFLGIPFakVDvNNPFGaAsPHPeFEKVFeAf

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   DDSAICPQIEEFNNTIVGtLDCLHLNiYVPNsAtSRNrLPVLVWIhGGGFsvGFSGRYLY
 Dple_DPOGS203350      DeSsICPQIEEFNkTIVGSLDCLHLNVYVPNvASSRNKLPVLVWIYGGGFqIGFSGRYLh
 Hmel_HMEL014427-PA     DDSAvCPQvEEFNNTIVGSLDCLnLNVfVPNkASSkNKLPVLVWIYGGGFrIGFgnRYLY

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   GPKYLVRHDiILVTLNYRLGPYGFMCLnTPEisGNQGLKDQymALkWIKNNInaFGGDAN
 Dple_DPOGS203350      GPqYLVRHDVIMVTLNYRLGPYGFMCLDTPEVPGNQGLKDQLLgLRWIKdNIeSFGGDvN
 Hmel_HMEL014427-PA     GPKYLiRHDVvvVsiNYRLGPYGFMCLDTPEVPGNQGLKDQLLALRWIKNNIaSFGGDAN

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   sITIfGESAGgASVdLHvhf-deErLFdKVIMQSGtsrgPWVIqEpDlSaPkKIAnyLGy
 Dple_DPOGS203350      KITlMGESAGAvSVELHLws-QQEKLFNsVIlQSGSvySPWVIidtDvtqairlAgrLGF
 Hmel_HMEL014427-PA     KITIMGESAGAASVEfHLisqQQEKLFNRVIMQSGSvfAPWVIaEsDsSkPlKIAehLGF

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   tTDdiNdAVSFLstVDTKLiIAsASELNLSFrpCVEq--DtskrlISdyPiNva-PKmKN
 Dple_DPOGS203350      dTDstSEAISFLaktDTRLVIAAASEmsmAFgvCVEKEFDNvESIItEHPrNsnvPmaKN
 Hmel_HMEL014427-PA     qTehlqEALaFLknIDTnLVIAAASELNLgFnvCVEKEFeNvESIlAEHPtNidyPKdKN

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   IPvLiGyNdHEwLaqYLnKdtSfyKgLnnkFyeyLQsfFnfDdEqlsEMEkIVRqFYtGD
 Dple_DPOGS203350      IPILtGFNNkErmvsYLDqpdSyFaNL-dvFNssLsavlEYDEE-FhEMaalVRHFYIGD
 Hmel_HMEL014427-PA     IPILsGFNNrEyLmmYvDKkaddFKNL-kvFN-nLEllFsYDEE-FqdMEdIVRHFYIGD

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   EaIdEesmWhvVDFdSDimFnYPtEiSIkeyiDNGAEtVffYIFSYvGekNFVKdRlNI-
 Dple_DPOGS203350      EEfSqdvkWELIDFsSDnsyiYPVheSIdKFLDNGAEklYhYVFSYsGdRNFVKKRyNI-
 Hmel_HMEL014427-PA     EEISEllrWnLtDyqSDyhFnYPVQhSlrKFLkNGAEnVYqYLFSYsGgRNFVKKRmNIl

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   TvgGAvHADEIGYLFDLSYDtqiPSaEDQlmIDrITTLWaN-------------------
 Dple_DPOGS203350      TenGAAHADEIsfLFDmtYDpsiPttEDQhIIDvmTTLWTN-------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     dveGAAHADElGYLFDLSYDktqPSedDkrVIDqITsLWTNfakygiltnpcqstltlsn

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     skmwgvgclviltlgviqarirldplvdtqqglirglraddgdysmflgipyakvdgdnp

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     fggsvpypkfdqvfeayddsvvcpqidevtldlvgkleclnlnvyvpnkgssknklpvlv

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     wihggkyqagtghkglygprllvghdiilvsinyrlgpygflsadtpefpgnqglkdqrl

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     alrwvknniaafggdvnkitimgesagassveihliyqreklfnqaiiqsgsafgpwvie

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     evdisrplkiaerlgfqtenlsealdflksadfrlvvgatfelgiefrvcvekefdnves

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     ilidypinmeypkvknipilsgfndreflfkygdnqksdlfknvnvfnmkdsfnydeefq

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS203350      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014427-PA     emenimkhfyigeeeislelrseiidfasdynfnypnqksvaklleygaenvyqylfsyd

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   -----------------------------------------------------FVKYGNP
 Dple_DPOGS203350      -----------------------------------------------------FVKYGNP
 Hmel_HMEL014427-PA     ggrnflkerdnitlkgaahadelgylfdimenkaqpsvadqkvidkitalwtnFVKYGdP

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   TPdTSdLLPVqWtPVTKttrpyLNINTdLDIqKRPFHkRIAFWDmFYKlNyefqkGlrnd
 Dple_DPOGS203350      TPETtELLPVKWLPVTKdSlNcLNIdTELsLqrniyHERmsFWkLFfKtNqgkikGyNpm
 Hmel_HMEL014427-PA     TPElSELLPiKWLPiTKnSyNfLeINaELNmiKRPFyDRLAFWELFYKiNenkliGkHed

 Bmor_BGIBMGA003517-PA   kq--
 Dple_DPOGS203350      vpfv
 Hmel_HMEL014427-PA     ----