Input MCL group: "MCL24994"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA004157-PA
Heliconius melpomene1HMEL014585-PA
Danaus plexippus1DPOGS202881
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   ------------MKtIYaLLCLtLvQsiSCSIfmtKqhsQdDiIq-HpLDYVEqqihqQk
 Dple_DPOGS202881      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014585-PA     mqqavqstqagtMRaVYvLLCLaLaRdsACNIvrhQltpRmDtLdvNiMDYLDsnrqhQd

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   QKlhKqtlnkrSHQhSdSdsDSasRaaashsAsqsSSsQSssSqedetkqvhdkmnvkhH
 Dple_DPOGS202881      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014585-PA     EKemKs-----SHQrTsTsqESkeRynyddiSdypSSyRTvkN---------------wN

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   SPVYSvIMklkkEVdinhGDsVvWKnIEMtSGPNSPVqteQDIEdIFgDSlKTwdHfTDD
 Dple_DPOGS202881      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014585-PA     APLFStVItqgnQVpf--GDvIeWRgVQIaAGPNSPVsdtKEIErIFrDAyKTvqHvSEE

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   aKKntfHDAisEtqrennEdfhlNATELLKKHQYpVEEHtVaTDDGYHLTVlRIppthqt
 Dple_DPOGS202881      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL014585-PA     dKKk-iHNAfhQaienreEghvnNATQLLKQHKYgVEEHvVkTDDGYYLTLfRIkskqda

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   rDdKKKPValLMHGLLGSADDWLLMGPskSLAYmLcDAGYDVWLGNVRGNKYSRsHVSKH
 Dple_DPOGS202881      -----------MHGLLGSADDWLLMGPEnSLAYLLaDAGYnVWLGNIRGsKYSRhHVSKH
 Hmel_HMEL014585-PA     hDvKQRPVvfLMHGvLGSADDWLLMGPEhSLAYLLsDAGYDVWLGNtRGNKYaRrHaSKH

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   palnDFWKFSnDEIALHDLPAiIDhVLdiSgQErLhYIGHSQGATtFFALmSeqPsYnEK
 Dple_DPOGS202881      vShPDFWRFSiDEIALHDLPtMIDYVLKsSkQEKLFYvGHSQGtTaFFALtSSRPEYREK
 Hmel_HMEL014585-PA     vSnPDFWqFSiDEIALnDLPAMIDYaLKtSeQnKLFYIGHSQGATvFFALaaSRPEYRqK

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   IvsMhALsPiVYMNYVRSPLFRMIAPtSKFYqyiHdqvGHGaFEPgKhLIeTFGGaaCre
 Dple_DPOGS202881      IaMMFAmAPMVYMNHVRSPLmRMIsPSSRFYDnLHtELGHGeFkPSKEvvHTiGGNMCKk
 Hmel_HMEL014585-PA     ItMMYALAPMVYMtNVRSPLlRMtAPSSqFYErLynELGeGqFQPSKELIHTvGGNMCEw

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   klGCrhVCnNlNyVISGInvynqDaDiVPVvmaHLPAGtSaRvmKQYGQnVaSHdFRKYn
 Dple_DPOGS202881      EIqCEfVCSNVNFVVSGfDTsdMeYDLVPVIvrHLPAGASTRQIKQYGQaVdSeglRKYD
 Hmel_HMEL014585-PA     EIGCKnVCSNVNFVmaGIDTsgMDYDLiPVItsHLPsGASTRQIlQYaQaVsSHeFRKlD

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   YGaetNmKvYGtsePPsYdlskVSaPVnLYhShdaWLAHPKDVEkLqenLPNVKqsFEVP
 Dple_DPOGS202881      YGtDINnmIYGqHQPPrYNMTEVkVPVaLYYSEEDWLAHPKDVERLHaELPdVrDlFkVP
 Hmel_HMEL014585-PA     YGiDINkKIYGhHQPPqYNMTEVSVPVaLYYSEEDWLAHPrDVdRLHkELPNVKDyyEVP

 Bmor_BGIBMGA004157-PA   EqQHFtdLDFQFSKkAPDtVYqkLmEnMqNnS-
 Dple_DPOGS202881      t-EHFSHmDFQFSKHAPqvVYKRLIESiKslSy
 Hmel_HMEL014585-PA     E-kHFSHLDFQFSKrAPElVYKRLIESMKNn--