Input MCL group: "MCL25075"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA004870-PA
Heliconius melpomene1HMEL005554-PA
Danaus plexippus1DPOGS204017
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   MlRyLllvVFfvkVFaDeEEeNRIVvLndGaVSGkKYWNGDYYEFYGvPYAtvPkGkDkF
 Dple_DPOGS204017      MWRLaalyVlLniVlGD-dkitkVVeLDyGiVSGEKYWdGDfYtFYGIPYAsIPTGRDRF
 Hmel_HMEL005554-PA     MWsLLvglViLcsVFG--EEnSRtVvLDdGpVSGEKYWNGDYYEyYGIPYAkIPTGRDRF

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   KSPLPaEPWEGVkEANslSsvCeQvYltdDpDDEVmLhGEeeCLtMNLLvPeIAnENNLV
 Dple_DPOGS204017      KgPLPPkPWEGilEANRrSTICHQCYFSGgs-eEVlLDGDDDCLLiNiLsPlvASENNLl
 Hmel_HMEL005554-PA     qAPLPPDPWqeVyqAtKktTICHQCYFSGDnDDEVtLDGsDDCLLMNLLvPeIASEtNLV

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   PVMVYvHSGAFaGGSgNMAkyNYLARHDVIaiSFNYRvGAiGFACLGtEdIPGNAGLrDQ
 Dple_DPOGS204017      PVLVYIHSGAFSGGSgNMAfFYhLARHDVItvSFNYRLGAFGFACLGNEEIPGNAGLKDQ
 Hmel_HMEL005554-PA     PVvVYIHSGAFSGGSctMAsFHYLARHDiIvASFNYRLGAFGFACLGNkEIPGNAGLKDQ

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   iAALkWInKNIKKFGGDPnRVTLgGySVGAtMAELLmLSKATdGLvhKLILESGSALaPF
 Dple_DPOGS204017      VAALRWIQdNIKKFGGDPkRVTLAGFSVGAAMAELLSfSKsTiGLFDKLILESGSAfSPF
 Hmel_HMEL005554-PA     VAALRWIKKNIKKFGGDPdnVTLAGFSVGAAMAdLLSLSpATkGLFNKiILdSaSALSPF

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   AINRhPItTArNIAiSIGfNdTGSLKDLndFliNApiiDLAsKSkNfYLtNSTFGFAPCI
 Dple_DPOGS204017      AINRNPVeTAlNlAyamGYNGTnkieeLTEFYLNAenkqLAEKSiNYYLKNSTFGFsPCI
 Hmel_HMEL005554-PA     sINRDPLsTAkNIAaSIGYNGTGSLKDLTEFYLNAttqNLAEKSlNYYLKNSTFGFAPCI

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   EteiEGLEpIiTqSPLDIINsGdykkipIiTGFANMEGISRTIKFGdWRdkMNENFADFL
 Dple_DPOGS204017      ENlhEGmEAILlESPiDvINkGeqNDVALLTGFANMEGISRTIKFGtWREEMNENlADFL
 Hmel_HMEL005554-PA     ENkidGIEAvLTESPLnIlkgslnNDVAVLiGFsNMEGISRTIKFGeWREDMNENFADFL

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   PADLKFeNEKsRdDFI-------------------------------------kdLHArk
 Dple_DPOGS204017      PADLKFDSEKARNDtI-------------------------------------tKLHAdi
 Hmel_HMEL005554-PA     PADLvFDtEKAkNDFIaevkeyyfqnkkidsealqgyidyfsdsmfkygimrsaKLHAaa

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   SdKPVYLYEFtYVGKLNmkHyYMDRVKGASHRDQTAYVLDFFdhvtkpKDmDTRDRlTtM
 Dple_DPOGS204017      SKrPVYLYEFSYVGKLNIEHNYMDRiKGASHRDQTAYLLDFFGYTNNYKDLDvRekMTlM
 Hmel_HMEL005554-PA     tKEPVYLYEFSYVGKLNIQHNYMDRVKaASHRDQTsYILDFFGYTSNYKDLDTRDRMTyM

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   WTDFVKYdDPTafESlLmNVKWleYnEKEqNYLEIgaKLkMKKDiFvkrYvFWdKVYtKh
 Dple_DPOGS204017      WTDFVKYenPTpYESfLItVKWlPYTKeERNYiEINKKmatKKDLFeNSFeFWNKiYEKF
 Hmel_HMEL005554-PA     WsDFVKYgDPTkYESsLISfKWqPfTnKnRgYLEINKKLqMKKDLFaNSwnFWNKVYEKY

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   YWtPtAvgvesTKQ----------------------------------------------
 Dple_DPOGS204017      YWNPIAPKfikTEKkdgiktnhngkikdgsdtnskmlndnkikqsedtrsvsdsntvsks
 Hmel_HMEL005554-PA     YWNPVAPKaa--------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS204017      kpekavksesalktdkdmkhqnainseknpknidiklekdpeknkpesvtesktnakpes
 Hmel_HMEL005554-PA     ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA004870-PA   ------------------------
 Dple_DPOGS204017      dgktnkeshseslrnsnvdkksga
 Hmel_HMEL005554-PA     ------------------------