Input MCL group: "MCL25146"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA005555-PA
Heliconius melpomene1HMEL022512-PA
Danaus plexippus1DPOGS200280
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   MDvLvVALyLrFVcavfavdlshIetfVqENrycLKQRYRPLYHISAahaWtNHPSaFvY
 Dple_DPOGS200280      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL022512-PA     MDhIrIAVaVaFL---------fIlgvVaQHnnlLRKRYRPIYHITApegWiSNPTgFtF

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   YKRQYHIFYQYHpYNGAWGpiSWGHAVSdNLVDWTfYPpALIPgelYDkHGCLSGSgIah
 Dple_DPOGS200280      --------------------MSWGHvVSKNLiDWTHYPSAvmPkDvYDRnGCLSGSAlVi
 Hmel_HMEL022512-PA     YKRQYHIFYQYHsYNGAWGhMnWGHAVSKNLVDWmHYPSALLPnDyYDRHGCfaGSAIVn

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   NgyLvLFYTGNavSDNatlQTQNVAIStDGIvFQKYIYNPVIRdgafGAeDsRNPKVWRF
 Dple_DPOGS200280      NNFLtLFYTGHlaSsNEvFQTQNiAtSGDGIiFkKYIYNPiIRQSPnGvGDFRNPKVWRF
 Hmel_HMEL022512-PA     rNFLlLFYTGrilSEkEsYeTQNVAVSGDGvFFQKYlYNPVlRQSPnGiGeFRNPKVWRF

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   RNvWYMLl-TNtREgvGrLLLYTSmDLFNWKLNGTLalSlGDtGYaWEsPDLiEiDGQHV
 Dple_DPOGS200280      RNlWYMVVGTSSRERfGELLLYsStDiFNWKLNGTfVkSYGDMGhmWENPDiFELDGQHV
 Hmel_HMEL022512-PA     grrWYMIVGntStkRhGQLLLYTSeDLFsWnfNnTLVtSYGDMGYiWENPDLFELDGmHV

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   LmlclQGVpsDGFRFkNLYQTGYiVtnFNYvnGqFDDLEVStATFteLDhGHDFYapKTv
 Dple_DPOGS200280      LIISVQGIEaDGFRFRNLYQTGYVVGtFNYmKGKFeDLEVSiATFyQLDFGHDFYGAKTL
 Hmel_HMEL022512-PA     LIISVQGmElDGwRFRNLcQTGYViGhFNhyKGRFDDiEVSsATFnQLDYGHDFYGAKsM

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   LAvDGRRlLIgWLGMWEShFkESkhGWASMLTIVREMkLtpqGrLLMpPvREvaELRtEI
 Dple_DPOGS200280      LAsDGRRILIAWLGMWESDFiESTsGWASMLTIiREvRLNkrGriLMtPIsEMEELRvEI
 Hmel_HMEL022512-PA     iAtDGRRILIAWLGMWESElkESTfGWASMLTIVRELRLNeNGvLLMsPIREMEELRgEl

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   LEDAWYnPGEAFyAGtrtFELIVstAkVFYDVaviFEWdgdqqyTvGYSAdrGhIivDRG
 Dple_DPOGS200280      mEnAWYyPeESFqAGAKSFELlVNSSSmlYDtGLVFEWnfG-tFTIGYSAEHeYIsIDRG
 Hmel_HMEL022512-PA     LEDAWYsPGEtFpAeSKSFELIVNStSIYfDVGLVFEWklG-rFTIGYSAEHGYvsIDRG

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   GvDGLRRAdWaPndkLkLRIFVDYSSIEVFCGsGdVVFSSRvYPkKNIRVKisGESQLHv
 Dple_DPOGS200280      GpDGVRRAYWSPtNHIfLRIFVDvSSIEiFCGEGEVVFSSRFYP-KSmRiKViGKSQLHI
 Hmel_HMEL022512-PA     GiDGIRRAYWSPvNHVymRIFVDFSSIEVFCGnGEVVFSSRiYP-KtIRVrVvGnSQLyI

 Bmor_BGIBMGA005555-PA   vQYKLRRSvGYDSkLrKyLKehVlera-
 Dple_DPOGS200280      tQhrLRRtIGYDkELvnRLKvs------
 Hmel_HMEL022512-PA     sQYKiRRSIGfDSELvQRLnlaInpyqs