Input MCL group: "MCL25268"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA006715-PA
Heliconius melpomene1HMEL012576-PA
Danaus plexippus1DPOGS212083
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Dple_DPOGS212083      mwvtRIFVfIaFVRltrtftVEkVKeYKNYKYYdVKGssStLerLKtlLeEKDDSLIYLD
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   -----------mVRFvikisLqEIp-------YaVKkDt---------------------
 Hmel_HMEL012576-PA     -mdlKVFLvLfFlyicdssyIDEyKsYKDYKYYvVhGDqNdLaeLKkqMlEKDNSVIYLE

 Dple_DPOGS212083      nkRttQLLIAPELeaaFkEIieKvKLNATLLhNDISEVlREEKPpt-tqKiyrySWnAYY
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   ---kyeImvAPELihvFddavasEKLksriviEDySkiIenEKkfr---rddeFSWtAYY
 Hmel_HMEL012576-PA     qgKehQVLIAPdLnpfFlEIssKEKLNATLLyDDISEVIRsEKPinwrsKkqnFtWdAYY

 Dple_DPOGS212083      DVnQ-----aNVsrSHPEWaEvIVGGKSYEGReIRGLRINTPvdGDDnpNKPVFFIESGI
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   DiDdIYnYLqttnKayehWTEmIVGGKtYEGRlIqGLRINTP--GDDe-NKPViFIESGI
 Hmel_HMEL012576-PA     DVDQIYeYLsSVKKSHPDiTEeIiGGeSYEGRkIRGLRINTP--aeegveKPVFFIESGI

 Dple_DPOGS212083      HAREWIAPATTTYFINQLLTSkDPNVTRLRDQFDWRIFPTVNPDGYHYSYmFvqignvsl
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   HAREWItPATTTYFINQLLTSlDPNiTaLRDQFDWRIFPTVNPDGYHYSinydRm-----
 Hmel_HMEL012576-PA     HAREWIAPATTTYFINQLLTSsDPNVTRLRDQFDWRIFPTVNPDGYHYSYvFdRy-----

 Dple_DPOGS212083      eygykvnqkrydGpgtaAetlykasggsmdWvRnklntplvftYeLrGsSfhwppskipe
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   ---WRKTRSKssstCRGADP---NRNWDYNWlKHgaSSNPC-dYQtYGGSrPFSEvETrT
 Hmel_HMEL012576-PA     ---WRKTRSKspngCRGADP---NRNWDYNWgqHstSSNPC-nYQLYaGSrPFSEiETkT

 Dple_DPOGS212083      qgEevtQm-----mlglskeArnLdkasggSmDwvrNkln------TpLvftYElrGssf
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   lSQYISsIENLMaYVAFHSdAqmLllPYSDSTeHndNYdDLVtIGKTSLnYGYaVNGakY
 Hmel_HMEL012576-PA     lSnYIAEIDNLLfYVAFHSyAslLlvPYSDSTDHvsNYdDLVrIGKaSLnYGYEVNkvmY

 Dple_DPOGS212083      hwppskipeqgeevtqmmlGlSkeArnLdKASGGSMDWVRNkLnTPLVfTYELRGNsFHW
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   k------------------GPATAAEiLYKASGGSMDWVRHtLGTPiVYTYELRGtyFyW
 Hmel_HMEL012576-PA     d------------------GPgTAAEtLYKASGGSMDWVRYaLsTPLVYTYELRGSsFHW

 Dple_DPOGS212083      PPSKIPEQGeEVTQMmLGLskEARNLGYY
 Bmor_BGIBMGA006715-PA   PPerIsEQGDEVTQMILGLvqEARNLGYv
 Hmel_HMEL012576-PA     PaSKIPEQGDEVTQMLLGLatEAkkLdYY