Input MCL group: "MCL25422"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA008101-PA
Heliconius melpomene1HMEL017104-PA
Danaus plexippus1DPOGS208871
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   -----------------MSLyGPaLTrYnPCGLGiIYFDNVkgfdWrAvVDfgLYnNLEK
 Dple_DPOGS208871      MkAIYLVLAffVLEVHSMSLvGPVaTwYRPCGLGAvFFkNLTsnfWlAkINvsLY-NLDK
 Hmel_HMEL017104-PA     MnAIYLVLSlcVLQVHSMaLtGPVLTrYRPCeLGvIhFDkITdl----------------

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   veMeVyFEKEIKInkaSqNtTfVvvrNnwHhiiiRPiGplqErFtfdlnIrNSSGnDVPv
 Dple_DPOGS208871      anIsIqFEQEVQIvaVpikSl-ikFykKsntYtFnsletIPnEysIymKIvNgSGtDiPk
 Hmel_HMEL017104-PA     ---------------VShNST-ViitNKsHnFlFKPkGdIPKKFyIftsI-NAttpgVPv

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   VTmFsiNkvILCNdeiKarqktsSYDiThk-------YnGgkkyaH--------------
 Dple_DPOGS208871      VssiKLNNMVLCNEtVKntvnVkSYnvTKeNDntfkYmCGhRslkssEVnqVmgDAKAGD
 Hmel_HMEL017104-PA     VTnFRLNNMtLCNElVKakltVdSlDAsKpNDadvlHYCGrRpmdHgELtsMrtDSKSGD

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS208871      WPWHVAILIRrgtknLANYQCGGTIISsTAILTAGHCVFingtrieseklvieagvvdlr
 Hmel_HMEL017104-PA     WPWHVAILIKtpntyLANYQCGGSVISrTAILTAGHCMF---------------------

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   -----------VqKiILHPsYtytYsTSDLAILkVftwtfTdYVQPlCIWGPVYeKTkLF
 Dple_DPOGS208871      akdqkgkqtlnVDKVILHPeYsIEHAsSDLAILvVnKlRYTEYVQPICIWGPVYDKitLF
 Hmel_HMEL017104-PA     -----------aErVILHPaYrIEqATSDLAIvvVnKlRYTEYVQPICIWGPVYDKTaLF

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   GKeAImvGFGaTEKnVqSDiLRAAnTIvQNDTTCInFDadvYrpLLNEFTFCtGYGPEsG
 Dple_DPOGS208871      GrtAmITGFGTTEnDVlSnTLRsAyTtIQNDTTCIaFNqnLYSkLLNEFTFCaGlGPEvG
 Hmel_HMEL017104-PA     GKrAVVTGFGTTEQDVlSDTLRAsdTVIQNDaTCIayspkLYSeLLNEFTiCvGFGPnaG

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   n-----------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS208871      vNPRNGDSGGGLTVPvVRaDNKVTWFLRGVLSKCGLpTGhKLCsPnFYVVYTDVAPHYGW
 Hmel_HMEL017104-PA     iNPRNGDSGGGLTLPtLQpDHKVSWFIRGVLSKCGLmTGeRLCdPkFYVIYTDVAPHYGW

 Bmor_BGIBMGA008101-PA   ---------------
 Dple_DPOGS208871      IYHNaGLyFSSNIIy
 Hmel_HMEL017104-PA     IYHHgGLrYSSNVVs