Input MCL group: "MCL25441"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA008180-PA
Heliconius melpomene1HMEL002611-PA
Danaus plexippus1DPOGS205135
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205135      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL002611-PA     mstgnfpffafshfndragkmkaltiivlniaiihagvikedeknpcpgvkidgvflepe

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205135      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL002611-PA     vlktdldrpyqlavdystnilyfsysinekddgfksayinlntkefadlegvyegfthav

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205135      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL002611-PA     dqknkeiyvgggdgiykynhnskpeliaekgksmwnmffkdvlyftdfpsqflntyvnge

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS205135      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL002611-PA     virfkdlentkvdqfaidnddflyftnitglysqrkgsnnstvlikefnngsarqlatdv

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   -------------------------------------------------------mlmKy
 Dple_DPOGS205135      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL002611-PA     kgnvyvcmpdgiyiinkertsidkildvddafglafdnannivysddsklirlkpnkeKa

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   lVmLiVaSaeAKiRIYlTDTPlQiIGtRLYKkELLTDlyqaPKELtYDSSSRnLYFMYMD
 Dple_DPOGS205135      ------mSVDAKlRIYVTDTPIQrIGSRLYKvDLLTDdFKDPKELAYDSSSRcLYFMYMD
 Hmel_HMEL002611-PA     cIaIfIlSVDAKFtIYVTDTPIQkIGNRLYKqhLLTneFKDvKELSYDSegknLYFMYMD

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   DsLQNSGRAyINIITKRAMKIdGIEkNKAiAVDsETGEVYFGttDGLYKYDPinNEATNI
 Dple_DPOGS205135      DeLQNSGRAkINIITKqAMKIkGIERNKATAVDeETGdVYFGSDDGLYKYDPveNkATNI
 Hmel_HMEL002611-PA     DtiQNSGRAsINIITKKsnKIrGIERNKATAVDadTGEVYFGSDDGLYKYnaAlqQAeyt

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   GLYNvNImKLVvRNNqMYLlDANNHMIYKvYDHGkatirmrngKTVVEFDVDergNvHYV
 Dple_DPOGS205135      GLYNMNIFKLVIRsNdMYLIDANNHMlYKIYDqGTtAVKvghlKTiVEFDVDyKrNIHlV
 Hmel_HMEL002611-PA     GLYNMNIFKiVIRNNaMYvIDANdHkIYKIYDrGTrAVKqdiatsVldFDVDfKnNIHFV

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   TlCGlYCAiengEVIKNKDLdIVnNFIvhEeKTFaVTEeGLYdIDCeNGTAtRVArLdFa
 Dple_DPOGS205135      TMCGVYCvfgGiEVIKNKDLsIVYHFIsDEqKTFGVTEDGLYEIDClNGTAsRVANLNFf
 Hmel_HMEL002611-PA     sMCGVYCApkGgEVvKNKDLkvVYqFllDEyKTFGVTEDGLYEIDChNGTAkhVANLNFa

 Bmor_BGIBMGA008180-PA   PRSmTFGDYGDIFYSLDDaIYRLrPIvSYqVYNlygrs--
 Dple_DPOGS205135      PRSITFGDYGDIFYtIDDkIiRLKPlnSYtVYNIHrNahd
 Hmel_HMEL002611-PA     PRSITFGDYGDIFYSVDDsvYRLKPInSYflYrIHkNvl-