Input MCL group: "MCL25482"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA008429-PA
Heliconius melpomene1HMEL007885-PA
Danaus plexippus1DPOGS202570
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Hmel_HMEL007885-PA     MvdvsRTCRTCMRigeSLrDLFsvfQIDnNtSLkLADIVIqatSLQIkeKDdLPQkLCnE
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS202570      MfpfeKTCRTCMKsnvSLiNLFrplKIEeNcSLnLADVLMltnTLEVsvEDgLPQnVCeE

 Hmel_HMEL007885-PA     CeEkLRiMYSFRKQAlESDfELKkLiLSctsikqedsDnDFkndnynEFvNyYdeVlllN
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS202570      CaKvLQtIYSFRRKAqKAEtELKiLcVS-----hmkdEiDFaykeevEYsNpYkyLeysN

 Hmel_HMEL007885-PA     tDLsqe-------NnhrgRHKikLNgeSekylnKnnpagaeticlRKlSnSlfLNKHdEI
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS202570      hDIeartyicdicNkqfhKHKkfLNhlAshenrKykctncnksfhRQsSlNkhISKHiEV

 Hmel_HMEL007885-PA     dtlatnDsLdngtVkaEs-----tNtFdCifCkMtFETHeyLLiHLmEH-neNkLFkCDe
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS202570      tecgnpDeLsanaIdiDvkledinDlYkCpeCnLvFETHscLLdHMkEHvasSaIYvCDi

 Hmel_HMEL007885-PA     CnEeYlVETslvaHkKKYhpsveyskgqyKCVyCVLSFfSeEeLLsHIckskpDatKnVK
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS202570      CkKnFyLETvfkhHmEEHskp---qtnpnQCMkCLVNFvStEsLLqHI--dscNtnReVK

 Hmel_HMEL007885-PA     eEprrfkckfcNqryeKkRSlLsHfKvhtrEiKaKLFiCDfCqKeFTqKgaLKRHiELHt
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   -------------------------------------------------------MKiHe
 Dple_DPOGS202570      lEnyneyeyldSdvifKdKSyLdNlEnqeeDkRkKIFkCDnCsKsFSlKtlLRRHMrLHs

 Hmel_HMEL007885-PA     kdKrYkCTECpKtYsRyDQfTSH-lRkHsGiKPYACeHCdKgFtQlCSLKDHIRTHTGEa
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   qkrqYECgEChKsfvRkDhLTtHvMsnHgalKPYiCPiCrKdFpQqCnLKDHIRiHTGET
 Dple_DPOGS202570      tsKpfQCTkCsKcYtRqDQLaAH-MRiHdGyKPYACPHCsKaFsQlCSLKDHvRTHTGET

 Hmel_HMEL007885-PA     PyLCaECGKkFkNnSNLRQHLkRHSGVKPFACalCPqTFCaKGQMKaHMETHsGaHPfvC
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   PFLCSECGKGFANvSNLRQHvfRHAGVKPFtCnsCPKsFCTKGQlqcHMsTHTGlrPYKC
 Dple_DPOGS202570      PFLCSqCGKGFANsSNLRQHLrRHtGVKPFACslCPKTFsTKGQMKqHiDTHTGvHPYKC

 Hmel_HMEL007885-PA     vECGAAFTKaNSLKKHsmlHLGIKPFACDSCeMsFTCKDHLKRHQRkHTGEKPYRCmrCp
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   eECGsAFTKPgSLKKHlIIHtGIKPyACeSCNrRFTCKDHLKRHERiHTGEKPYRCTmCe
 Dple_DPOGS202570      svCGAsFTKPNSLKKHkLIHLGvrPFACDtCNMRFTCKDHLtRHkRiHTGErPYRCThCt

 Hmel_HMEL007885-PA     RAFTQSNDLrKHmRvHdGlNIYpCsVCGvKFRLMRELrrHYPsHYaGgaPgvEaGg----
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   RAFTQSNDLlKHVRsHvGQNIYQCTiCGdKFRLaRELKlHYPvHfgGhqPddhQGsqlSD
 Dple_DPOGS202570      RtFTQSNDLnKHVRaHlGQNIYQCTVCqaKFRLMRELKsHYPvHY-----inDQGesqSE

 Hmel_HMEL007885-PA     --------eGQITiTfNRN-------amgeDaaDITINIdaeKI-N
 Bmor_BGIBMGA008429-PA   P---kaQaaGdIsevpknddpaytiLihscNpGDIsINvntDK--N
 Dple_DPOGS202570      PvkkdkQtdGQITiTfNRN------VldkdslGDITINItpDKItN