Input MCL group: "MCL25659"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA009827-PA
Heliconius melpomene1HMEL007292-PA
Danaus plexippus1DPOGS205690
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   mvgtNnlrSnLSDVfSEKQLsqIVkssVgeGgkVIdgyVKPvAdGIAGFLGDHFKVTLeV
 Dple_DPOGS205690      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL007292-PA     --meNyneTkLSDLlTEKQLrhILh-qIasGshLLsydLRPaSqGLSGFLGDHFRLTLnV

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   QvsgqVtcLHLFVKrLPvnNKPKAEFIdsqhFfrRErLIFElFeEFedvgdPNPWnvKAY
 Dple_DPOGS205690      -----------------MyNKPKAdFIkENcFykkEaLIykIiDEmdetDGnNrWspKSl
 Hmel_HMEL007292-PA     KqkniLkkIHLFVKsLPLvNKhKsEFIqESnysaREnmmFQIFDEipgdDGPNPWrtKgY

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   lysDsmLVlPDLdIqGYrsrhhlDtFDlpHAtVtItSIARFHAtFANYeTKnilNgrsEY
 Dple_DPOGS205690      IHNDRVLaMlDLSVDGYKslPvlEyFDRkHvLVGtSaIARFHAAyANYvTKKs-tellEY
 Hmel_HMEL007292-PA     IHNeKViVMPDLSLEGYKvhPvekeFDRnHALVGVSSIARFHAAFcNYlTes--Srktsc

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   NFykqHEHLlNEPTFKDCPWLRAAAKcisdILntFsaKyvglP-ELeNsIvKLFIeACDS
 Dple_DPOGS205690      NimDDYQlLttEsvFKkCPiLyAAAKlsstfiKEFlkvsdvyPnNLeEtVydvFvKgseS
 Hmel_HMEL007292-PA     NFlEENkHvmSEPTyKDCPWLRAgvrvtynILKEyssKwkqcPaDLlDqLtKLyIKACDm

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   LtvvkDgfNVLIHKDLWANNIMFKYedcnPnNAViIDYQCIRYSaPtFDVMtFLYLTTSK
 Dple_DPOGS205690      LrErpDTLNVLlHrDLWtNNIMFKYSGevPirAiLvDYQCVRYgPPAFDlMIFLYLTTSr
 Hmel_HMEL007292-PA     vkEyeDTLNViIHKDLWANNIlFKYSGekPtNAVLIDfQCtRYAPPAFDVMIFLYLnTSE

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   SFRqqHEtgIFEHYyTIFSKhLNEnTKlRLKRigYNwEeFLKsCEnsRmFgIfqALgIcP
 Dple_DPOGS205690      SFRDlyEkEvFNHYFTvFtnNLNEpTrkRLqKyNYdlEaFLnlCEEARqFALVEALtIfP
 Hmel_HMEL007292-PA     kFRDcHEsEIlDHYFTIFSKNLdglTKiRvK--NYNkaqFLKwCEKARlFAmVEtalIyP

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   YILlDPKTAaaTFDDPeTFqkhnfeDRSaPlIryARtcnvYRErlvELsEEFVERYllkK
 Dple_DPOGS205690      fvLMDPnTAqvTFDDPtTFtDliegDRSaPVmalARrsiqYRkwQLEVCEEFVkqYvnlK
 Hmel_HMEL007292-PA     YImMDPEvArdhFDDsdkyvEyl-kDRtyPVLshAkenssYRDsQLsICEEiVEKYcilK

 Bmor_BGIBMGA009827-PA   ---
 Dple_DPOGS205690      DT-
 Hmel_HMEL007292-PA     NSp