Input MCL group: "MCL25700"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA010141-PA
Heliconius melpomene1HMEL009473-PA
Danaus plexippus1DPOGS204975
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA010141-PA   ---MlresLilCtIpavISIIVkDPPPTpndYkYsYsIeDPTTGDSKSqHEvRQGDlitG
 Dple_DPOGS204975      mhspYEiavFaCVIhviVAIIVTDsPPTSTEYNYWYNIiDPTTGDtKSaqEIRQGDiVKG
 Hmel_HMEL009473-PA     ---MFQvlLYgCIlqtAmgIIVTDPPPTSTEYNYWYDIvDPsTGDAKSvHEIRQGDnVKG

 Bmor_BGIBMGA010141-PA   aYSVvDPDGrKRIVeYTAdsKnGFKAIVREEPse----thqplNPtpTlqLqnRnYvdrV
 Dple_DPOGS204975      SYSVIDPDGtKRtVDYTAgGKlGFKAViRnEPsN-nhlskrNYNapv------RGYlYPa
 Hmel_HMEL009473-PA     SYSVIhPDGiKRIVDYvA-GKhGFKAtVRKEPiNlkqfkqdNYNPliSrnLggnGhfYPV

 Bmor_BGIBMGA010141-PA   NQf-pvfgPrLSnNgvrvpFmsYypkQqiYFTahNeikAEdivFprGqYFLPatk--
 Dple_DPOGS204975      pE--KAkaPmLSTsN----FIKY----tdYFTPGNDTptErnnFnnGEfFIPNYMH-
 Hmel_HMEL009473-PA     NhlkKiqmPifSTNN----FIQs--gEpnYFTPGNDTsSdsliFkdGEYFmPNYMHn