Input MCL group: "MCL25809"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA011072-PA
Heliconius melpomene1HMEL016220-PA
Danaus plexippus1DPOGS205272
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   -----------------------------------------------mYRvsLfVLllPL
 Dple_DPOGS205272      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL016220-PA     mcqvqliitttieninpvrytncsrnihsintketfrtplykesyemyYKflIcLIffPI

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   vtafniFsvWNtViNgItSffGyDShv----------DARLNISELAaKYgYpfEEHrVn
 Dple_DPOGS205272      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL016220-PA     fvkcfeYfnFDvInNiIdSvkGsENknenkednsvldDAKLNITELAkKYnYkiEEHtVv

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   TEDGYILNLHRIkhgrsdavQRrsvVFLMHGILDSSDgWVLQGPdsALAYILADsGFDVW
 Dple_DPOGS205272      ----------------------------MHGvLDSSDAWVLQGPgyALAYILADKGFDVW
 Hmel_HMEL016220-PA     TEDGYILNIHRLppkng---KKcgtIFLMHGILDSSDSWVLQGPnnALAYILADnGyDtW

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   MGNARGNKhSlkHaSLKpDdqrfWdFtWEEIGLYDLPAsIDYILnaTaetdLYYVGySQG
 Dple_DPOGS205272      MGNARGNKYSteHTSLKrsgSEYWKFSWdEIGfYDLPAmIDYtLKeTgfrkLYYVGHSQG
 Hmel_HMEL016220-PA     MGNARGNKYSdtHTkLtkNeSEYWKFSWEEIGLYDLPAtIDYILRvTrqdsLYYVGHSQG

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   TTcyYVMtSMKPEYNNKIKMMFSLAPVAWleHAKSpLVqIFSPAneiLgYalaslNahVp
 Dple_DPOGS205272      TTsFYVMmSlrPEYNDrvdvMFSLAPVAWmSnAKSfMlKLFAPtygLLnY--lpsNsYV-
 Hmel_HMEL016220-PA     TTtFlVMnSMKPsYNsKIKMMFaLsPiAWFSHAKSpvVKm---AvnLLyi--idtNiYis

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   SaDslNKLsmLvCvlspvrCDNFLsntlGYssn-VDeeLIpVIlGHaPtgcStlQFvHYG
 Dple_DPOGS205272      --DhYNtLlgLICkyFltaCDNYmQqiIGHDYKYtEthLLrIIyaHssST-alrQFFHYG
 Hmel_HMEL016220-PA     SteyFaKienyICn-FisgCDNmLQylIGNDYKFINcgLmstIaGHnPSTsSitQliHYG

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   QLsaSGRFgRYDHGrerNLkvYGQeTaPdYacaniksPvvLFhSgeDWfSDkiDVErLkd
 Dple_DPOGS205272      QLYsSGRFCRYDHGlieNLvKYktiTPPdYdLsRVsvPIrLFYSdNDWLSnvtDVKiLyN
 Hmel_HMEL016220-PA     QLYlSGnFCRfDfGtkdNLiKYGQeTPPfYnLrKVtvPIvLFYSnNDWLSDveDVsiLfN

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   cLPNVreTvyIEdlsHiDFVYAKisRhAVYdKIVsiIdNfE-FEngLkitsksmrynfft
 Dple_DPOGS205272      kLPNVdaaYkvnKFNHlDFLYAKVARdliYkKIIQaIeDkETFgk---------------
 Hmel_HMEL016220-PA     nLPNVynTYnIEKFNHFDyIYAsVAkyAVYsnILKeIrEfESsEdnLd------------

 Bmor_BGIBMGA011072-PA   k
 Dple_DPOGS205272      -
 Hmel_HMEL016220-PA     -