Input MCL group: "MCL26102"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA013636-PA
Heliconius melpomene1HMEL007165-PA
Danaus plexippus1DPOGS210630
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210630      --------------------MsPKPTTIDLVGGIYCNICNLiYANKKDYDLHYtKHEtGS
 Hmel_HMEL007165-PA     mashthidqerphsatqpaqLgPKPTTIDLVGGIYCHICHItYANKREYDMHYvKHEiGS

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS210630      KDIVYTCVVCrKEISGYPSFRGHCYTSHVIKERFKCEHCSKLFSKfaSLREHVmVMHRFR
 Hmel_HMEL007165-PA     KDIVYTCVVChKEITGYPSFRGHCYTNHVIKDRFKCEHCSKLFSKslSLREHVnVMHRFK

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   -------------------------------mtCGKyIDTaDmCelHIDeaSsFtfpCPv
 Dple_DPOGS210630      CnTCkKEFTSKKELKLHEIIHNDnDsPPYECkACGeelDTLedCKnHIDvHSAFIYfCPI
 Hmel_HMEL007165-PA     CaSCsKEFTSKKELQLHQIIHNNtDmPPFKCqACnKqIDTLDgCKeHvDtHSAsIYfCPI

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   CeEsfpNrpeilkHLtKHFdD-------EIeiNtDtkvliEdcsvNmvGvyCcFCeeTfn
 Dple_DPOGS210630      CNENISNKeNssEHLKKHFGhvINtnTiEtQkslDKE---ENsverLgGIsCsyCsqTYK
 Hmel_HMEL007165-PA     CNENISsKnNasEHLKKHFGD-INeqStdIQiNseKD---ENyikqLgGIlCkFCplvYK

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   NRIEyDlHyetEHsDKelVYTCtICkKQYnKYalFgNHchfHisKnRFeCseCgKlFpRL
 Dple_DPOGS210630      NRmEFDAHFSCdHGDKDIiYsCiVCaKQFeKYsVFSHHaYnHFtKGRFcCdiCrKtFnRL
 Hmel_HMEL007165-PA     dRVEFDAHFSCEHGneDIVYTC--------nppVtSsnpYggmp-GqF------------

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   SLLVlHrAAhgpghDpE-RPFpCshCdctFsTlqRLtEHhRreHphrdIrChrpGCdltF
 Dple_DPOGS210630      SLLVtHtAAcqtdaEcKgKPFtCyqCghrYvTemRLrEHlRdiHgvhcViCpeeGCQevF
 Hmel_HMEL007165-PA     ------------------------------------------------------GCQ---

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   eSfKDLIlHypSHsdEyc-CRQCGLqFStLSSCEKHLNVHaiKhYsCPVCNQrYqhKYqL
 Dple_DPOGS210630      aTpKELVfHqrAHqsDrnWCRQCGLlFTgLASCERHLDVHkkKlYvCPVCNKnYseKHlI
 Hmel_HMEL007165-PA     ------------------W-----------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   IKHIpQHFETVfHVCttCGKsYNAKSRLIQHaKTHTl-RqfkCTYCrKAFLKdydLQQHV
 Dple_DPOGS210630      LKHIsQHFETVlHICkvCGKvYNAKNRLIEHfKSHSenKthsCTYCdKSFVKigqLQQHL
 Hmel_HMEL007165-PA     ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   NIHiGllPYKCsLCpKAFAsYsnhYKHMlRVHNvqpKSk-----sNlQKNIkDpSkkECh
 Dple_DPOGS210630      NIHtGskPYKCpVCsKtFAsYPnWHKHLrRMHNgdgKNykkpdidNeEENIhDeNvEEyp
 Hmel_HMEL007165-PA     ---------------KAillfPlW-------------------------------tQvCn

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   dkDtNeEKqsvvdQkpleqtiMDtDdS--------------------tvESIDpiaLEKE
 Dple_DPOGS210630      GaDrSvQKtdasrEdkhthlkVDaEpAgnkesrldtyiyyepndstmesDSIDhavIEKE
 Hmel_HMEL007165-PA     Gneaq-------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   LQmFnGTNNgdtvDgpQlaDIqpdNSaVaVfdfqsNNsTfqtSmvPpEYGPDFvnkaies
 Dple_DPOGS210630      LEiFEnTNDesigNitKfvNVlatNNtVcV---geSSeSsaaSafPaEYGPEF-------
 Hmel_HMEL007165-PA     -rtFEGcs----------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   safsgdyIDLDDHLMPHIDPLLtikh------------------------EllSrPaWEp
 Dple_DPOGS210630      ----sgvIDLDDHMLPHIDPLLinsqppppydqladslvdsladytdnfaEayApPkWE-
 Hmel_HMEL007165-PA     ---------------------------------------------------------Ws-

 Bmor_BGIBMGA013636-PA   PIITtLYppY---YeDVaDSSRLSIMNTDIY
 Dple_DPOGS210630      PIITkVYqdYsygYgEMvESNRLSIMNTDIF
 Hmel_HMEL007165-PA     -----------------------------tl