Input MCL group: "MCL26830"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA000251-PA
Heliconius melpomene1HMEL005123-PA
Danaus plexippus1DPOGS215896
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   MARdMiLLILFanLLTifcQeetaqgsTeDQQkDdgklsYSFsYGVADarTGDVKaVWEA
 Dple_DPOGS215896      MAKiLsLVILaklLLTygqEshlfnepSgNQEsDKEnPnYSyGYdVADTlTGDiKTVWEA
 Hmel_HMEL005123-PA     -----sLIIyFvf---------------------KEtPvYSFGYGVADTqTGDVKTVWEt

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   KEGDTVKGqYSVLEaDGStRTVEYSAGPnSGFnAiVsNDndflPtnEIeskktgrSliED
 Dple_DPOGS215896      KdGDsVKGHYSVLEPDGSiRTVEYSAsPQhGFTATVNNDD--tqplqInDE----avmaD
 Hmel_HMEL005123-PA     KEGDTVnGHYSViEPDGSmRTVEYSAGPKSGFTATVNNDD--yPieEtaEE----SkFED

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   KtmRDYgnYYDFpEDpddey----yEKKKtkrPldS-hrehSknKkPrYPFDlEPSEYTH
 Dple_DPOGS215896      KALRDYDRYYDFSEDadtDvpFKStEKKKrRHPYESIFdDYtfvKRPKhPiDyEPtEYsH
 Hmel_HMEL005123-PA     KAIRDYDRYYDFSEDeysDtsYKAsErKrnRHPYESLFkDYSlpKRPKYPlDsEPSEYTH

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   SiSIKHPRDE-gsEseAhSHFGysFDPNCKTKpKKgshdtNsYsNvvDle-tnpKYP---
 Dple_DPOGS215896      SFSIKHPheELtPEAt--SHiGFKFDPNCKnKnKK---qKypYsktaEsDYRKQKYPPIs
 Hmel_HMEL005123-PA     SFtInHPRDELePEAsAqSHvGFKFDPNCKTKqKK---iKNnlyNsgNtDYRRQKYPPLg

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ---lYsqDYfrDKhpdssSNyDfEKL----rp-fssYrPhKyeEitlkPpfstrYTsPvi
 Dple_DPOGS215896      SsDtYaNDf--DKYmSEASNmEMEKvVqRYKqnnDKfkPsKpDEYeW-PSyKHGY-----
 Hmel_HMEL005123-PA     S-DsYdNgY--DKYvSDASN--MEKLIhKYKh-tDEYaPmKvDEYdW-sStKHGYSgP--

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   PDlayssEkmYPDdiPlRPKKKhrPHKvPEshfgDDLDDYvLVPKKKyK-PPRLvEPhEf
 Dple_DPOGS215896      Pnip-PsESsYPDYdapRPKKKYKPqKkPdyYepDeLDDYILVPKKKLrKPsRIidhpEY
 Hmel_HMEL005123-PA     PDss-PidSpYnDYtPsRPKKrYKPHKnqEhFtaeDLDDYILiPKrKLKKPPRVAEP-EY

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   rPEpeDdyerphrgssfddIhDDRhRhPPRgP-QtEiVRKI-------------------
 Dple_DPOGS215896      ntgyDeEFD--------dtyDDDRYhKPPRtsnQnEVVkKI-------------------
 Hmel_HMEL005123-PA     ePEvDDEFD--------vnIDDDRYRKPPRsPthkdVVRKvaivacallvvaqggliasp

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ----------------------------------------VkKrrPVINl----------
 Dple_DPOGS215896      -----------------------------------------vKkqPtINi----------
 Hmel_HMEL005123-PA     hgaissqsivlghpapaiaahavapalaapgyglglghgaIvsHaPVlhapvahavapve

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ----------------------------ldVFDI--------------------------
 Dple_DPOGS215896      ----------------------------FdIFDI--------------------------
 Hmel_HMEL005123-PA     vyilllstallavnaqheshgpaissqsFiLhDvshnqhgynniesnshqvapvhqlvki

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS215896      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL005123-PA     qhvapvqhsgsvhqvqpilhhapsvhnsgsvyravpvvqhvapiqhytvqsiqhaspivq

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS215896      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL005123-PA     hippilklsnnyhnegshdhqeyyftintyratmiskivtvsallvaasaqqhlsghats

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS215896      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL005123-PA     sqsiirhdisqnhgyqgqltqafpisyhqtpvshhaipiashgslqsaaishhaspiisl

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS215896      ------------------------------------------------------------
 Hmel_HMEL005123-PA     qhvspvvqhaspihynqyesghghqdyhiqcssrafrplstrpapapspplrtstslrik

 Bmor_BGIBMGA000251-PA   ---
 Dple_DPOGS215896      ---
 Hmel_HMEL005123-PA     qcs