Input MCL group: "MCL26836"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA001964-PA
Heliconius melpomene1HMEL020714-PA
Danaus plexippus1DPOGS215930
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   mtalnivfltflcvaveggvivetnsgkveglevksiikdekfysflsipygkapigalr
 Hmel_HMEL020714-PA     ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS215930      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   fkapqpHegwtDVLnakkerkqcaqYyvpmrpvdevgfcgsedclhlnihtpklpnnNep
 Hmel_HMEL020714-PA     ------HnyigDILtvypidntvkyY------------------------------tNrs
 Dple_DPOGS215930      -----------------------------------------------------------m

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   NlPVivFlyneyfritynaskEYgpDffmKEdVILvtiShrvGTFGfvSfGDDLlpgnsg
 Hmel_HMEL020714-PA     saPVhYymf------------DYsgElnfRKkMVMedaTsidGTWG-aSmGDELc-----
 Dple_DPOGS215930      NkhiiYFFs---------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   vkdViLalkWiQSnInkfggNpfKitlMgqdggaamvdillhspkakglfsgailqsgta
 Hmel_HMEL020714-PA     --yLfVcnhWrKTyVkllkdDdsEeisV--------------------------------
 Dple_DPOGS215930      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   yssmffntkpkdralaiaevlerkLsNsaQfiSElgsiaaPkiSeSElMaihAddsrKyq
 Hmel_HMEL020714-PA     ------------------------LrNmvKmyTDfaktgnPtpAgSDfIwkpAtkenRec
 Dple_DPOGS215930      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   VpIlangpVVehdHpdaVitkRpeDsFLDveipImIgyntREsiEmMerYLrkpqyltfa
 Hmel_HMEL020714-PA     LvIsdelkMVpklYskkI---KfwDdFMEkyksMaVdgvvKDvrDeLhiFI---------
 Dple_DPOGS215930      ------------------------------------------------------------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   drdFLmmFpirvdyhFelntnvyyeaiqEIkDfyLEeGyvkiskpgeFmtYmtdintfys
 Hmel_HMEL020714-PA     ---FLIiFsLCran--------------EtiNvkLKQGeLsgKveKTFLKNqn-------
 Dple_DPOGS215930      ----LLaFnLCaseeY------------EIiElqLnQGiLagKldKTFLKHkg-------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   vdyavrrylnessaqiyYYAFdysgdlnmrkqnilkdamilegtwGasigdelcylfvck
 Hmel_HMEL020714-PA     -----------------YYAFk-----------------------GIPFAE---------
 Dple_DPOGS215930      -----------------YftFn-----------------------GIPFAE---------

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   piiktylkalaeedseeIkvLksmPPVPHKGWEGtYEAYvEKPTCLQFSSRmRngEEfGI
 Hmel_HMEL020714-PA     ---------------PPIGsLRFkPPVaHnGWEnVYEAYenKPTCLQstplkgirEEY-I
 Dple_DPOGS215930      ---------------PPlGeLRFqPPVPHRGWkGVYEAYnKKqTCiQFNSRlRmddnYGl

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   SGSEDCLfINiFTPsLKGSAPVvVFDYNDNFRTGFNGslTYaPDFFvEEgvVVVTISHRL
 Hmel_HMEL020714-PA     tGSEDCLYIsVFTsNLKeSAPVIVFeYNDNFkTsyNGTdaYSPDFFIEEdtVVVTISHRL
 Dple_DPOGS215930      SGSEDCLYlNVFTPNvKGSsPVIVFDYNDNFRTGFNsTdTYSPDFFIEEnlVVVhInHRL

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   GlLGYLTTEDDVIPgNnGLrDFllGLQWIQDNIKsFGGDasRVsvMGnRGGAaiaEtLLY
 Hmel_HMEL020714-PA     taLGYLTTEDDiIPpNaGLKDyIMGLnWvQnNIKlFGGDPnRVTLMGSRGGAVLgEILLY
 Dple_DPOGS215930      GvLGYLTTEDDVIPaNaGiKDFIMGLKWIrDNIsrlGGDPKRVTLMGSRGGsVLidILLr

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   SKKAKgLFSAVmiQSGTtLEAmyFYrtPkaKAFEfGrvLkIeTDDSevLLEgLQKVEAge
 Hmel_HMEL020714-PA     SKKAKNLFngVILQSGTALEteFFNKSPRgKAFQLaEkLNvtvDnSqdLLkeLQKIDiAt
 Dple_DPOGS215930      teKAKNLFSSaILQSGTALESvFFHKNPReKAFrLGEaLNIkTnDSlrLLEdLQqLNvSv

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   LlrneigVLdnDEfendQhStfPFAPTIEpEnPeAvITnLPENghIvNDVPVLIGfNSRE
 Hmel_HMEL020714-PA     iYnKfseiLvdsEeDE---tffyFsPvIEnEyPDAIITSLPENAeIiNDVPVmIGMtSRE
 Dple_DPOGS215930      LYdKetlVLdrDqvDKiQmSiqPFAPTvEldtsDAIvTSLPEdSkyFNDVPVIIGMNSRE

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   GLDLTSHFLamPqlvshqieEnivqfPIRqNYRFvngdkayKEAAKDILEFYFEDksvhY
 Hmel_HMEL020714-PA     GLDLTrqyLisPmkwQkifvsccpsePI-TNltl--kvpyiKmllrkyLNFYFkEGhlYY
 Dple_DPOGS215930      GLDLaSHFimePrllKdisyDllfllPIRTNFRFdrnsdvhKEAAKEILDFYFEkGyfYY

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   GNVmEYtVYaGDVLQmYALqKavtkLSaeLQSnlYFYMFDFlGEFNENSyhIsRfSRYkt
 Hmel_HMEL020714-PA     GsVLdYaVYiGDILQnYALNlaAKQfSqkLnSPVfFYMFDFkGElNENmasIeKhmgYSl
 Dple_DPOGS215930      eNiLEYvVYsGDmvQqYALNKdAKQLSrgLESPVYyYlFDFrGsiNENSnfIasrSRfSi

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   EnhGATIgDELCYLHLCNRIRNtYkqilKLpnvlqdvKlLKKMVRLWTNFAKsRNPTPSK
 Hmel_HMEL020714-PA     gpWGATtiDELCYLHLCsRIkNkYkELlnLiSeQPEmKVLKKMVRLWTNFAKTgNPTPSK
 Dple_DPOGS215930      EhWGATVaDELCYLHLCNRIRNnYiELsKLvSdQPEfKVLrKMVRLWaNFArTRdPTPSs

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   dDtVLngliWKPveKEaNvlNYLHITKkpRMdvNPLGdRakFWDnFLdKYSkmAVDGIV-
 Hmel_HMEL020714-PA     kDnVLksFsWKPIsKnsNdidYaHITKilRMKaNPLGEREiFWndFLkKYktLAVDGIVq
 Dple_DPOGS215930      gDdVLgdFkWrPIvKEnNetNYLHITKslniKtNPLGEREkFWDrFiaKYSsLAVDGlV-

 Bmor_BGIBMGA001964-PA   -kaKEtK-DEL
 Hmel_HMEL020714-PA     tvKndgKhDEL
 Dple_DPOGS215930      -lKKEsr-DEL