Input MCL group: "MCL31899"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori0
Heliconius melpomene1HMEL014637-PA
Danaus plexippus1DPOGS204671
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Dple_DPOGS204671    mnvsEefLsEaVKHVADYfsfEtWSmQKEEMkETIENYFGILIPVTVvgvikgEKiykSV
 Hmel_HMEL014637-PA   ---mEarLpDvMKYVAEYlglKqWTfRREQLsDSIENYFGILIPVTLtenankQQkdiSL

 Dple_DPOGS204671    YIKlAPHnInEKLKSVvRdHYivEaFTYTtLIPmFKKeSDIDI--vvPDlYYaSLEpnKE
 Hmel_HMEL014637-PA   FVKfAPNtI-EELKSVtKqHYeaEiYTYTvLIPsYKEiTNLNLneffPEcYYtSLEeeRQ

 Dple_DPOGS204671    fLILeNMscneYRRY-vNKFLDsDHiylALKALARFHSMStVltiKGkdpaHhlMhPYSc
 Hmel_HMEL014637-PA   vLVLrDMrskgYQRYekSRYLDvDHtitSLKALAKFHALSaIykeKGnifnNekMkPFSe

 Dple_DPOGS204671    aYPpgYYeFIQlSMKnHLHLFesTpYweYlKSLvtNLsSHVddASSKIKHIVYGHGDYWR
 Hmel_HMEL014637-PA   kHPemYFnYIKeSLQkHLHLFvgTiYenFtKSLekDIvSNIrhATSKVRYLVYGHGDFWK

 Dple_DPOGS204671    ENfLFKYENnkPnEiCLLDFQKcRktSPAyDfLilLlTNLnskDrlQNfQNFLEtYVStf
 Hmel_HMEL014637-PA   ENmLFKYENeaPvQaCVLDFQKsRimSPAqDiIqfLfTNVelvNirRHlQDFLQiYLNel

 Dple_DPOGS204671    rlcVdkHtLkvdYTLDDfndDIKIVaPmcLatatMsFSLWlGLEnDNf-qSKyvCDDdSr
 Hmel_HMEL014637-PA   hyiLqnNgLsdiYSINDlkyDIKIVlPysLcvifMgYSLFfGLQkDSivpSKnaCDEsS-

 Dple_DPOGS204671    litlksFKniVcDMLKdLiNLkYIkm
 Hmel_HMEL014637-PA   --aralYKktViNILEyMnSInYItf