Input MCL group: "MCL44271"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA000331-PA
Heliconius melpomene0
Danaus plexippus0DPOGS207980
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Bmor_BGIBMGA000331-PA   ------MLfVVatcSLLvSrsqaqDDGKYRPEIyGD--GsYypTNDGKYiNsfdgRYRSl
 Dple_DPOGS207980      mkgalvILlVIglvNLIkA-----DDGKYRPEVnGDksGkYlaSNDGRYyDy--nRYKNy

 Bmor_BGIBMGA000331-PA   LnrNskYqsiyNAYQPyYaKalnQQLltPFvkygngIEQtAepSVatVty-RPpVVSTyR
 Dple_DPOGS207980      LgpNrfYyq--NAFQPqYyQpy-QQLamPFat----LKKdAsaAVpvVnnpQPvVVTTaR

 Bmor_BGIBMGA000331-PA   PLVysSTvkPL-aYrtqYvNDGsAnIIrQDNDvDvNAYhFaYeTDNGIaAeESGsVePTv
 Dple_DPOGS207980      PVL--STaaPIhiYpksYgNEGyArILeQDSDsNeHSYqYkYrTENGInAgETGeIsPS-

 Bmor_BGIBMGA000331-PA   ngGGTRtRGFYEYVGdDGLkYRVDYTADENGFKPvGAHLp
 Dple_DPOGS207980      --GGTRvRGFYEYVGsDGLtYRVDYTADENGFRPsGAHLv