DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00124552524754Serine-threonine/tyrosine-protein kinase
Gene list

DPGLEAN03334
DPGLEAN07976
DPGLEAN08044
DPGLEAN18755
DPGLEAN07728
DPGLEAN08102
DPGLEAN08195
DPGLEAN08196
DPGLEAN21367
DPGLEAN21409
DPGLEAN11923
DPGLEAN15743
DPGLEAN17349
DPGLEAN18536
DPGLEAN14873
DPGLEAN18585
DPGLEAN18598
DPGLEAN17608
DPGLEAN09493
DPGLEAN12339
DPGLEAN21997
DPGLEAN15369
DPGLEAN08511
DPGLEAN03809
DPGLEAN03877
DPGLEAN13087
DPGLEAN13098
DPGLEAN14050
DPGLEAN14102
DPGLEAN04572
DPGLEAN01408
DPGLEAN20093
DPGLEAN10344
DPGLEAN07932
DPGLEAN19396
DPGLEAN08756
DPGLEAN15400
DPGLEAN17242
DPGLEAN17247
DPGLEAN15700
DPGLEAN11998
DPGLEAN11999
DPGLEAN00068
DPGLEAN04543
DPGLEAN19817
DPGLEAN14171
DPGLEAN20662
DPGLEAN20745
DPGLEAN20696
DPGLEAN10521
DPGLEAN10281
DPGLEAN06396


BGIBMGA008980
BGIBMGA002597
BGIBMGA000602
BGIBMGA005972
BGIBMGA000354
BGIBMGA003647
BGIBMGA003654
BGIBMGA012318
BGIBMGA000770
BGIBMGA011535
BGIBMGA014526
BGIBMGA010343
BGIBMGA008240
BGIBMGA005037
BGIBMGA006417
BGIBMGA005260
BGIBMGA006581
BGIBMGA002197
BGIBMGA004358
BGIBMGA009848
BGIBMGA010090
BGIBMGA010092
BGIBMGA010927
BGIBMGA000492
BGIBMGA005561
BGIBMGA000974
BGIBMGA000973
BGIBMGA000999
BGIBMGA010869
BGIBMGA002032
BGIBMGA002069
BGIBMGA002070
BGIBMGA002079
BGIBMGA000139
BGIBMGA000152
BGIBMGA008036
BGIBMGA001183
BGIBMGA003802
BGIBMGA012076
BGIBMGA012094
BGIBMGA001548
BGIBMGA000832
BGIBMGA003800
BGIBMGA003976
BGIBMGA003982
BGIBMGA000587
BGIBMGA012119
BGIBMGA002700
BGIBMGA006801
BGIBMGA006891
BGIBMGA004082
BGIBMGA007963


FBpp0291650
FBpp0082972
FBpp0086264
FBpp0110324
FBpp0088012
FBpp0078413
FBpp0292850
FBpp0111769
FBpp0073179
FBpp0073249
FBpp0082641
FBpp0291358
FBpp0271904
FBpp0080765
FBpp0080736
FBpp0083400
FBpp0288670
FBpp0291484
FBpp0086907
FBpp0079568
FBpp0081020
FBpp0073313
FBpp0086889
FBpp0071571
FBpp0099946
FBpp0084049
FBpp0086841
FBpp0111702
FBpp0289007
FBpp0079236
FBpp0113097
FBpp0074732
FBpp0077962
FBpp0078876
FBpp0088153
FBpp0077011
FBpp0084248
FBpp0087135
FBpp0292870
FBpp0073067
FBpp0081530
FBpp0291487
FBpp0083130
FBpp0085320
FBpp0075520
FBpp0086382
FBpp0112952TC007809
TC012783
TC004976
TC004713
TC011404
TC015365
TC001551
TC001554
TC007584
TC006032
TC009447
TC030736
TC000265
TC000266
TC013538
TC014734
TC014160
TC012191
TC007298
TC008648
TC009792
TC008860
TC009906
TC012222
TC002175
TC010460
TC002476
TC002481
TC002522
TC015763
TC003645
TC002114
TC002138
TC001239
TC014181
TC003986
TC012843
TC011636
TC012358
TC012395
TC004747
TC013779
TC007370
TC010784
TC010814
TC010831
TC004367
TC001579
TC005910
TC003353
TC005572
TC015667
TC001408
TC004153