DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01824979759493EF-HAND 2
Gene list

DPGLEAN22526
DPGLEAN21477
DPGLEAN21529
DPGLEAN03501
DPGLEAN03597
DPGLEAN14357
DPGLEAN03337
DPGLEAN19177
DPGLEAN01859
DPGLEAN02130
DPGLEAN07826
DPGLEAN12568
DPGLEAN14648
DPGLEAN14760
DPGLEAN17086
DPGLEAN00968
DPGLEAN18014
DPGLEAN18079
DPGLEAN03967
DPGLEAN16671
DPGLEAN18634
DPGLEAN18648
DPGLEAN21158
DPGLEAN10671
DPGLEAN10065
DPGLEAN15152
DPGLEAN15210
DPGLEAN09182
DPGLEAN09260
DPGLEAN09283
DPGLEAN10909
DPGLEAN08605
DPGLEAN08367
DPGLEAN09453
DPGLEAN12271
DPGLEAN16264
DPGLEAN08481
DPGLEAN08500
DPGLEAN13034
DPGLEAN14021
DPGLEAN14022
DPGLEAN00586
DPGLEAN07245
DPGLEAN07276
DPGLEAN19613
DPGLEAN20052
DPGLEAN13892
DPGLEAN22137
DPGLEAN22161
DPGLEAN07921
DPGLEAN17650
DPGLEAN08681
DPGLEAN16083
DPGLEAN16106
DPGLEAN15424
DPGLEAN22313
DPGLEAN09333
DPGLEAN11697
DPGLEAN18984
DPGLEAN22636
DPGLEAN02016
DPGLEAN02563
DPGLEAN22458
DPGLEAN20367
DPGLEAN20455
DPGLEAN02951
DPGLEAN02952
DPGLEAN04811
DPGLEAN20119
DPGLEAN00078
DPGLEAN00120
DPGLEAN02359
DPGLEAN04295
DPGLEAN15513
DPGLEAN03450
DPGLEAN19722
DPGLEAN10482
DPGLEAN10531
DPGLEAN14399BGIBMGA002758
BGIBMGA005345
BGIBMGA004819
BGIBMGA006920
BGIBMGA006937
BGIBMGA002558
BGIBMGA004416
BGIBMGA001692
BGIBMGA000619
BGIBMGA000647
BGIBMGA008563
BGIBMGA007491
BGIBMGA005853
BGIBMGA000709
BGIBMGA011582
BGIBMGA003049
BGIBMGA013056
BGIBMGA000232
BGIBMGA013109
BGIBMGA013191
BGIBMGA001212
BGIBMGA006444
BGIBMGA009561
BGIBMGA012628
BGIBMGA011910
BGIBMGA011952
BGIBMGA006510
BGIBMGA008727
BGIBMGA004330
BGIBMGA009869
BGIBMGA009871
BGIBMGA000932
BGIBMGA000997
BGIBMGA001044
BGIBMGA013217
BGIBMGA013218
BGIBMGA002001
BGIBMGA000124
BGIBMGA006034
BGIBMGA001107
BGIBMGA013817
BGIBMGA003804
BGIBMGA012961
BGIBMGA001752
BGIBMGA001767
BGIBMGA006742
BGIBMGA006743
BGIBMGA008813
BGIBMGA008814
BGIBMGA008815
BGIBMGA008861
BGIBMGA008867
BGIBMGA013446
BGIBMGA009050
BGIBMGA012280
BGIBMGA012281
BGIBMGA012282
BGIBMGA001557
BGIBMGA001956
BGIBMGA009975
BGIBMGA009994
BGIBMGA007897
BGIBMGA002259
BGIBMGA005762
BGIBMGA000097
BGIBMGA005478
BGIBMGA003930
BGIBMGA000600
BGIBMGA003374
BGIBMGA003495
BGIBMGA002393
BGIBMGA001318
BGIBMGA001319
BGIBMGA007948
BGIBMGA007989FBpp0074659
FBpp0082155
FBpp0291978
FBpp0088881
FBpp0082482
FBpp0071789
FBpp0081181
FBpp0081199
FBpp0087981
FBpp0088688
FBpp0293502
FBpp0073366
FBpp0079817
FBpp0084277
FBpp0291174
FBpp0291175
FBpp0078381
FBpp0111492
FBpp0070199
FBpp0070749
FBpp0289611
FBpp0297155
FBpp0078699
FBpp0074603
FBpp0083707
FBpp0083396
FBpp0082123
FBpp0111562
FBpp0298326
FBpp0077183
FBpp0099625
FBpp0290339
FBpp0290370
FBpp0071011
FBpp0084565
FBpp0086444
FBpp0072340
FBpp0077184
FBpp0082263
FBpp0085438
FBpp0083223
FBpp0074669
FBpp0289916
FBpp0072496
FBpp0074320
FBpp0087930
FBpp0110460
FBpp0291258
FBpp0088546
FBpp0076072
FBpp0293260
FBpp0081198
FBpp0297541
FBpp0083981
FBpp0087280
FBpp0080611
FBpp0112436
FBpp0291025
FBpp0292707
FBpp0087367
FBpp0297159
FBpp0085411
FBpp0086747
FBpp0082151
FBpp0082344
FBpp0080727
FBpp0086204
FBpp0071498
FBpp0082806
FBpp0110147
FBpp0078058
FBpp0085714
FBpp0073031
FBpp0088004
FBpp0072255
FBpp0072672
FBpp0111941
FBpp0087488
FBpp0075714
FBpp0074217
FBpp0082157
FBpp0083149
FBpp0070731
FBpp0070842
FBpp0070176
FBpp0070331
FBpp0074005
FBpp0087929
FBpp0083200
FBpp0072596
FBpp0078670
FBpp0082051
FBpp0110252
FBpp0290950
TC002811-GA
TC005470
TC005506
TC012785
TC015078
TC007143
TC002610
TC004592
TC000642
TC008758
TC006133
TC011769
TC010874
TC010960
TC006039
TC012704
TC000749
TC000753
TC014782
TC003144
TC030667
TC030710
TC030731
TC000296
TC007894
TC014102
TC014103
TC014005
TC014014
TC014040
TC012147
TC012196
TC011944
TC007304
TC004855
TC008661
TC007534
TC013034
TC010474
TC010475
TC013018
TC009934
TC012269
TC012270
TC006656
TC010347
TC002498
TC002528
TC011226
TC011227
TC000480
TC015439
TC015931
TC015945
TC001048
TC001049
TC002116
TC002117
TC008274
TC001251
TC003994
TC013283
TC015513
TC001761
TC001769
TC009077
TC012343
TC004722
TC004749
TC010837
TC010854
TC015184
TC003217
TC009583
TC009614
TC010765
TC003327
TC006460
TC006493
TC005544
TC000537
TC003490
TC003515
TC003574
TC002428
TC002441
TC012422
TC015693
TC014609
TC008343
TC004119
TC004126
TC005103