DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01375365606469Ras
Gene list
DPGLEAN22526
DPGLEAN20298
DPGLEAN21527
DPGLEAN15886
DPGLEAN14273
DPGLEAN19075
DPGLEAN10970
DPGLEAN11042
DPGLEAN21339
DPGLEAN12515
DPGLEAN12600
DPGLEAN14653
DPGLEAN13705
DPGLEAN07645
DPGLEAN04715
DPGLEAN17267
DPGLEAN18025
DPGLEAN18560
DPGLEAN10071
DPGLEAN16763
DPGLEAN16473
DPGLEAN14937
DPGLEAN14978
DPGLEAN09196
DPGLEAN06159
DPGLEAN06164
DPGLEAN08438
DPGLEAN09460
DPGLEAN09470
DPGLEAN09150
DPGLEAN05612
DPGLEAN03860
DPGLEAN12878
DPGLEAN15041
DPGLEAN19247
DPGLEAN16918
DPGLEAN16919
DPGLEAN02714
DPGLEAN10440
DPGLEAN01488
DPGLEAN16578
DPGLEAN11381
DPGLEAN22269
DPGLEAN06028
DPGLEAN22614
DPGLEAN02569
DPGLEAN12842
DPGLEAN02869
DPGLEAN13482
DPGLEAN00023
DPGLEAN08302
DPGLEAN07187
DPGLEAN00720
DPGLEAN17757
DPGLEAN17842
DPGLEAN04347
DPGLEAN04464
DPGLEAN03086
DPGLEAN15504
DPGLEAN19774
DPGLEAN19827
DPGLEAN20646
DPGLEAN08820
DPGLEAN05275
DPGLEAN10304
BGIBMGA002711
BGIBMGA009177
BGIBMGA007672
BGIBMGA012463
BGIBMGA004846
BGIBMGA006955
BGIBMGA006956
BGIBMGA004481
BGIBMGA000682
BGIBMGA006257
BGIBMGA006221
BGIBMGA000303
BGIBMGA000365
BGIBMGA014560
BGIBMGA000295
BGIBMGA000217
BGIBMGA007712
BGIBMGA014349
BGIBMGA012832
BGIBMGA011875
BGIBMGA007169
BGIBMGA007110
BGIBMGA004703
BGIBMGA006641
BGIBMGA006475
BGIBMGA007340
BGIBMGA007021
BGIBMGA012644
BGIBMGA005115
BGIBMGA006577
BGIBMGA008723
BGIBMGA002446
BGIBMGA002448
BGIBMGA002449
BGIBMGA000952
BGIBMGA003597
BGIBMGA006045
BGIBMGA012904
BGIBMGA006751
BGIBMGA012098
BGIBMGA004666
BGIBMGA013423
BGIBMGA012295
BGIBMGA001903
BGIBMGA001928
BGIBMGA001966
BGIBMGA001999
BGIBMGA009918
BGIBMGA009923
BGIBMGA003133
BGIBMGA009361
BGIBMGA002209
BGIBMGA002203
BGIBMGA001823
BGIBMGA003266
BGIBMGA005488
BGIBMGA003980
BGIBMGA003457
BGIBMGA007505
BGIBMGA011280

FBpp0083891
FBpp0078328
FBpp0085458
FBpp0074107
FBpp0085498
FBpp0074520
FBpp0080200
FBpp0289181
FBpp0076651
FBpp0078376
FBpp0292253
FBpp0293883
FBpp0084111
FBpp0074257
FBpp0290743
FBpp0111558
FBpp0072476
FBpp0072086
FBpp0076577
FBpp0079943
FBpp0292350
FBpp0076428
FBpp0083503
FBpp0089285
FBpp0071383
FBpp0077843
FBpp0078343
FBpp0290321
FBpp0070814
FBpp0073502
FBpp0073068
FBpp0075369
FBpp0072029
FBpp0081600
FBpp0081617
FBpp0083413
FBpp0086392
FBpp0290746
FBpp0072614
FBpp0070559
FBpp0083981
FBpp0084562
FBpp0071030
FBpp0073327
FBpp0071419
FBpp0076640
FBpp0111545
FBpp0291744
FBpp0070098
FBpp0070280
FBpp0071436
FBpp0071434
FBpp0086354
FBpp0087352
FBpp0079055
FBpp0080747
FBpp0088870
FBpp0110080
FBpp0074690
FBpp0073257
FBpp0073258
FBpp0077029
FBpp0290744
FBpp0077473

TC009158
TC009159
TC009355
TC012793
TC015129
TC004925
TC004583
TC030610
TC030618
TC001470
TC001713
TC000640
TC008717
TC008799
TC009965
TC010038
TC006036
TC009462
TC013891
TC014518
TC014786
TC011797
TC011829
TC010990
TC013156
TC013187
TC014110
TC007290
TC007291
TC004860
TC006800
TC009755
TC007212
TC010480
TC005229
TC008856
TC012218
TC014436
TC010449
TC010138
TC011238
TC015416
TC000961
TC001037
TC002919
TC015698
TC003668
TC002141
TC001149
TC014165
TC014205
TC013254
TC009113
TC012343
TC010782
TC009270
TC012527
TC001600
TC003235
TC008069
TC003312
TC000581
TC000582
TC003400
TC003464
TC012434
TC012436
TC012457
TC014613